Ledningsrätt

En ledningsrätt är en rättighet som endast kan nyttjas för allmännyttiga ledningar (som el, tele, vatten eller dylikt).

Ledningsrätt

Ledningsrätt kan upplåtas till förmån för antingen en fastighet eller en ägare av ledningar. Ledningsrätt innebär en rättighet för ledningshavaren att på ett visst sätt använda den belastade fastigheten. I normalfallet innebär det att ledningshavaren har rätt att anlägga, bevara, underhålla och förnya ledningen över den belastade fastigheten. En ledningsrätt innehåller även begränsningar i fråga om hur fastighetsägaren får använda det belastade området.

Ledningsrätt bildas i en lantmäteriförrättning enligt ledningsrättslagen. En ansökan om att bilda ledningsrätt lämnas i normalfallet in av ägare till någon allmännyttig ledning. I många fall grundar sig beslut om ledningsrätt på en överenskommelse mellan parterna. Saknas en överenskommelse mellan parterna kallar lantmäterimyndigheten till ett sammanträde där myndigheten redogör för ärendet, inhämtar synpunkter och information från parterna.

Upplåtelse av ledningsrätt innebär en begränsning i äganderätten vilket gör att fastighetsägaren har rätt till en ersättning i form av pengar. En ledningsrätt gäller för all framtid och finns redovisad i fastighetsregistret och på registerkartan.

Här kan ledningshavare ansöka om lantmäteriförrättning.