Övrig lantmäteriservice

Lantmäterimyndigheten kan hjälpa dig att upprätta ägarförteckningar och att hålla i vissa sammanträden. Nedan ser du uppdrag som du kan få hjälp med. Vi debiterar samtliga uppdrag efter tidsåtgång.

Förteckningar

Beställningar av uppdrag att ta fram olika typer av förteckningar, gör vi i mån av tid. Kontakta oss gärna innan du beställer. Kan vi inte ta emot ditt uppdrag finns det privata aktörer som kan sammanställa denna typ av information.

Markägarförteckning

Är en förteckning över vilka som äger fastigheter inom ett geografiskt avgränsat område till exempel inom en järnvägsplan.

Fastighetsförteckning

En fastighetsförteckning redovisar information om fastigheter och rättigheter inom ett specifikt område. Vi kan hjälpa dig och ta fram en fastighetsförteckning.

Delägarförteckning för samfällighetsföreningar

Om du köper en fastighet/tomträtt som har del i en samfällighet eller gemensamhetsanläggning, och som har föreningsförvaltning, blir du automatiskt medlem i samfällighetsföreningen.

Vid kallelse till föreningsstämma eller vid beslut om debiteringslängd är det extra viktigt att styrelsen vet vilka som är medlemmar i samfällighetsföreningen.

Vi kan upprätta en aktuell delägarförteckning

I större gemensamhetsanläggningar, där de deltagande fastigheterna/tomträtterna frekvent byter ägare, kan man därför behöva lite hjälp med att hålla medlemslistan ajour.
Vi kan på beställning upprätta en aktuell delägarförteckning över samtliga delägande fastigheter/tomträtter tillsammans med deras ägare. Förteckningen kan till exempel användas som en årlig kontroll av att de medlemmar som finns i föreningens medlemslista, stämmer överens med dem som är registrerade i fastighetsregistret.

Utredningar

Beställningar av uppdrag att göra utredningar gör vi i mån av tid. Kontakta oss gärna innan du beställer. Kan vi inte ta emot ditt uppdrag finns det privata aktörer som kan göra sådana utredningar.

Fastighetsutredning

Med vår hjälp kan du få reda på vilka förhållanden som gäller för en eller flera fastigheter. Exempelvis om min fastighet har eget vatten,  eller var mitt utfartsservitut är lokaliserat.

Beställ övrig lantmätarservice

Behöver du hjälp med något av ovanstående fyller du i blanketten under Beställ övrig lantmätarservice.

Kostnad

Vi debiterar kostnaden efter tidsåtgång. Läs mer om avgifter och taxa, de timpriser som finns angivna på sidan 4 gäller för utförande av dessa tjänster. Observera att moms tillkommer på alla uppdrag utom sammanträden för föreningsbildning och delägarsammanträden.