Fastighetsgränser

All mark är indelad i fastigheter. Skiljelinjen mellan fastigheter är en fastighetsgräns som går mellan gränspunkter. Gränspunkterna är i de allra flesta fall markerade på marken med rör, järndubbar eller liknande men även en stenmur eller råsten kan utgöra en gräns.

Ofta är fastighetsgränsens hörn (brytpunkter) markerade med till exempel rör eller en spik, men de kan med tiden försvinna och oklarheter kan uppstå. Om du behöver hjälp med att ta reda på var en fastighetsgräns går, finns det några olika sätt att göra det på.

Särskild gränsutmärkning

Ett gränsmärke som försvunnit kan i vissa fall markeras på nytt genom åtgärden särskild gränsutmärkning, där bland annat berörd fastighetsägare kallas till platsen. Innan åtgärden utförs bedöms om de tekniska förutsättningarna är tillräckligt goda för att gränsmärket kommer på den ursprungliga platsen. Vill du beställa särskild gränsutmärkning ska du ansöka om lantmäteriförrättning.

Fastighetsbestämning

Bestämning av oklara fastighetsgränser görs genom fastighetsbestämning, som är en lantmäteriförrättning. Lantmäterimyndigheten utreder och beslutar då var gränsen går och markerar den. Beslutet blir juridiskt bindande, det vill säga att det gäller för alla berörda fastighetsägare i framtiden. Vill du beställa fastighetsbestämning, ska du ansöka om lantmäteriförrättning. Läs mer om fastighetsbestämning.

Gränsanvisning

Vid en gränsanvisning markeras gränsen med till exempel en trästicka eller sprayfärg. En gränsanvisning kan bestå av utstakning av gräns mellan befintliga gränsmarkeringar men också lokalisering av överväxta eller delvis raserade gränsmärken. Några nya gränsmarkeringar sätts inte ut vid en gränsanvisning. 

En förutsättning för gränsanvisning är att gränserna är fastställda och beräknade. En gränsanvisning får inte rättskraft, det vill säga den är inte juridiskt bindande.

Beställ gränsanvisning