Fastighetsbestämning

Om gränsen för din fastighet är oklar eller innebörden av en rättighet är otydlig kan vi hjälpa dig att klargöra detta genom fastighetsbestämning.

För att gränsen till en fastighet ska kunna bestämmas måste den vara oklar, det vill säga, antingen bildad genom någon annan åtgärd än lantmäteriförrättning, exempelvis expropriation eller avsöndring eller att gränsens läge inte går att säkerställa på marken då befintliga markeringar försvunnit eller blivit flyttade och handlingarna i lantmäteriakten inte utgör tillräckligt underlag för att fastställa dess läge. Bedöms gränsen vara klar trots att gränsmarkeringar försvunnit går det istället att få nya gränsmarkeringar på marken genom särskild gränsutmärkning.

Detta kan beslutas om genom en fastighetsbestämning:

  • Hur gränserna går mellan olika fastigheter.
  • Om ett servitut, gemensamhetsanläggning eller ledningsrätt överhuvudtaget gäller.
  • Vilken omfattning en gemensamhetsanläggning, servitut eller ledningsrätt har.
  • Innebörden av ett avtalsservitut kan enbart bestämmas i samband med annan lantmäteriförrättning.

Fastighetsbestämningen sker i en lantmäteriförrättning och beslut tas utifrån förrättningslantmätarens utredning som baseras på tolkning av dokumentation och handlingar samt förhållandena på platsen. Beslutet är juridiskt bindande och gäller för alla berörda fastighetsägare i framtiden.

Kostnaderna för en fastighetsbestämning delas mellan de berörda fastighetsägarna efter den nytta de bedöms ha av bestämningen. En fastighetsägare, exempelvis den som söker fastighetsbestämningen har dock möjlighet att ta på sig ansvar för hela förrättningskostnaden.

För att genomföra en fastighetsbestämning måste någon berörd ansök om lantmäteriförrättning