Baskarta

Baskartan (fd primärkartan) är en tredimensionell (3D) kartdatabas med hög noggrannhet som innehåller bland annat Göteborgs byggnader. Kartan innehåller kartdetaljer med hög noggrannhet, till exempel byggnader, höjdkurvor, vägkanter, kantsten, häckar, staket och träd. Kartan är fotogrammetriskt framställd från flygbilder med en flyghöjd på cirka 1000 meter.


Användningsområden

Du kan använda Baskartan som underlag för detaljerad planerings- och projekteringsverksamhet. Den är utgångsmaterial för upprättande av nybyggnadskartor, förrättningskartor, ledningsdokumentation med mera. Kartan används ofta i kombination med till exempel fastighetskartan för att få en fullständig redovisning över gällande fastighetsgränser, byggnader, vägar och dylikt.

Omfattning

Baskartan täcker hela kommunen. Höjdkurvorna täcker cirka 80% av kommunen.

Aktualitet

Baskartan uppdateras med hjälp av tolkning av flygbilder. Byggnader ajourhålles genom inmätning. Det tar två år att uppdatera hela kommunen.

Kartskala

1:200 - 1:2000.

Format

Digital leverans som dwg, dxf, tab, mif och pdf.

Kostnad

Enligt byggnadsnämndens taxa

Beställning

Fyll i beställningsformuläret på sidan Beställ kartor och geodata