Översiktskarta

Översiktskartan redovisar Göteborgs markanvändning och innehåller två- och tredimensionell topografisk information. Kartan visar kvartersmark och markanvändningsområden med topografiska detaljer det vill säga byggnader, vägar, höjdkurvor med mera.


Användningsområden

Du kan använda kartan vid översiktlig planering samt i GIS-produktion. Även lämplig som bakgrundskarta till annan information.

Omfattning

Översiktskartan omfattar hela kommunen.

Aktualitet

Översiktskartan ajourhålls av topografiska detaljer med 1-3 års intervall.

Kartskala

Rekommenderad kartskala 1:4000 – 1:40 000.

Format

Digitalt som dwg, dxf, tab, mif eller pdf. 

Kostnad

Enligt byggnadsnämndens taxa.

Beställning

Fyll i beställningsformuläret på sidan Beställ kartor och geodata.