Beställ nybyggnadskarta

Nybyggnadskartan är obligatoriskt kartunderlag till situationsplanen när du ansöker om bygglov för nybyggnad av en- eller flerbostadshus, fritidshus, kontor, industri och dylikt. E-tjänsten ersätter blankett, e-post, fax och beställning via telefon.

Längre leveranstid

29 juni 2022

Just nu har vi längre leveranstid på grund av låg bemanning.

Osäker på vilket underlag som krävs för just din åtgärd? Titta gärna på våra Checklistor och exempelritningar eller kontakta vår kundservice för vägledning.


Nybyggnadskarta

En nybyggnadskarta är en handling som tas fram i samband med ny- eller ombyggnationer. Nybyggnadskartan är underlag för situationsplan som behövs för en fullständig bygglovsansökan. I vissa fall kan vi behöva göra inmätningar av objekt, så som byggnader och markhöjder, i fält för att uppdatera vårt material (ingen extra kostnad tillkommer för detta). 

Enkel nybyggnadskarta

Du som vill göra en tillbyggnad på en-/tvåbostadshus, bygga garage, carport, Attefallsåtgärd eller annan mindre byggnad ska beställa en enkel nybyggnadskarta (observera att produkten inte krävs i de fall tillbyggnad endast ska ske i höjdled).

Normal nybyggnadskarta

Du som vill bygga en ny byggnad, anläggning eller göra en större tillbyggnad på flerbostadshus/industri/kontor med mera ska beställa en normal nybyggnadskarta. Till skillnad mot en enkel nybyggnadskarta innehåller en normal nybyggnadskarta planinformation samt anslutning för vatten och avlopp.

Är du osäker på vilken typ av nybyggnadskarta du behöver kontakta gärna Stadsbyggnadskontorets kundservice.

Leverans

Alla nybyggnadskartor kan levereras i tre olika format: pappersformat, PDF-format och DWG-format.

  • Pappersformat innebär att vi skickar utskriven papperskarta (två exemplar) per post.
  • PDF-format innebär att vi skickar en karta per mejl.
  • DWG-format innebär att vi skickar en digital karta per mejl. DWG-format kräver att du har ett program i din dator som kan hantera DWG-filer, till exempel AutoCad. PDF-format ingår alltid vid beställning av DWG-format.

Den vanligaste storleken på kartan är A3 i skala 1:400 men variationer kan förekomma.

Uppskattad leveranstid är 2 veckor för enkel nybyggnadskarta respektive 4-5 veckor för en normal nybyggnadskarta. Observera att leveranstiden kan påverkas av arbetsbelastning samt ärendets komplexitet

Avgift för nybyggnadskarta

Vi tar alltid ut avgifter enligt en taxa som är fastställd av kommunfullmäktige. 
Här kan du läsa om taxan.

Så beställer du nybyggnadskarta

Tänk på att:

  • beställa kartan i god tid, cirka en månad innan bygglovsansökan
  • fastighetsbeteckning måste anges (till exempel Nordstaden 15:20)
  • om du vill beställa karta för del av fastighet, bifoga skiss över berört område
  • nybyggnadskartegruppen inte kan svara på frågor kring ditt bygglov, fastighetsgränser eller andra fastighetsrättsliga förhållanden.

Beställ nybyggnadskarta