Geoteknisk information

Stadsbyggnadskontoret samlar geologiska och geotekniska data i form av borrhålsinformation och utredningsmaterial för att få kunskap om stadens markförhållanden. Informationen kommer från alla delar av planprocessen och innehåller allt från översiktliga studier till mer detaljerade utredningar avseende bland annat grundläggningsförutsättningar. Stadsbyggnadskontoret erbjuder också grundvatten- och sättningsdata från stadens mätningsprogram.

Användningsområden

Du kan använda geoteknisk information vid bedömning av stadens markförhållanden, exempelvis vid byggnation.

Omfattning

Data varierar stort beroende på innehållet i databaserna. Borrhålen levereras i koordinatsystem Sweref991200 samt höjdsystem RH2000.

Aktualitet

Databasen fylls kontinuerligt på med nya borrhålsdata/geotekniska utredningar.

Format

Digitala borrhål levereras endast i Novapoint GeoSuite - format. Befintliga utredningar levereras i pdf-format.

Kostnad

Enligt byggnadsnämndens taxa.

Beställning

Fyll i beställningsformuläret på sidan Beställ kartor och geodata.

Läs om hur kommunen behandlar dina personuppgifter