3D-data

Det blir allt vanligare att redovisa geografiska data i tre dimensioner. Exempel på detta är 3D-modeller av byggnader. Andra 3D-data är terrängmodeller, punktvis höjdinformation och tredimensionell vektorgrafik. Tredimensionell data samlas in med olika metoder där inmätning, flygfotografering och laserskanning är de vanligaste.

Takkonstruktion


Bild: A                               Bild: B                                            Bild: C

Dessa data innehåller fotogrammetriskt karterade tak. Olika detaljeringsnivå finns:

A. Kantlinjer som avgränsar olika ytor (wireframe) innehåller samtliga linjedata som krävs för övriga detaljeringsnivåer.

B. LOD3 innehåller tak som är större än 15 m2, takkupor större än 2 m2 och arkitektur som är karaktäristisk för byggnaden.

C. LOD2 innehåller tak som är större än 15 m2 samt arkitektur som är karakteristisk för byggnaden.

Användningsområden

Du kan använda data för takkonstruktioner ​som underlag för skuggstudier, solstudier, siktstudier, bulleranalyser, flödesanalys eller för att skapa 3D-modeller vid nya byggprojekt.

Omfattning

Data i begränsad omfattning av centrala staden.

Aktualitet 

Statiska data från 2007-2012.

Format

shp, dwg

Kostnad

Enligt byggnadsnämndens taxa.

Beställning

För att beställa takkonstruktioner var vänlig kontakta oss på kartor@sbk.goteborg.se

Läs om hur kommunen behandlar dina personuppgifter

Höjdgrid


Bild: A                                                                       Bild: B


A. Höjdgrid är en markmodell (DTM = Digital terrängmodell B), som redovisar höjddata. Den innehåller bearbetade LIDAR-data ifrån laserskanning år 2017. LIDAR-Datat har 10 punkter per m2 upphöjd som klassificerats i markyta och därefter interpolerats till ett 0,5 meters höjdgrid, avståndet mellan punkterna är 0,5 meter. Alla punkter är beräknade.

Användningsområden

Höjdgridsdata har låg upplösning och du kan använda den vid en förstudie men inte som projekteringsunderlag. Bild B visar en triangelmodell (TIN) som skapats av datat. 

Omfattning

2017 Hela kommunen.

2010 Stora delar av kommunen exklusive södra skärgården samt några ytterområden.

Aktualitet

2017, 2010

Format

ascii (xyz)

Kostnad

Enligt byggnadsnämndens taxa.

Beställning

Fyll i beställningsformuläret på sidan Beställ kartor och geodata.

Läs om hur kommunen behandlar dina personuppgifter

Baskartan 

Baskartan är en tredimensionell (3D) kartdatabas med hög noggrannhet som innehåller bland annat Göteborgs byggnader. Kartan innehåller kartdetaljer med hög noggrannhet, till exempel byggnader, höjdkurvor, vägkanter, kantsten, häckar, staket, träd med mera. Kartan är fotogrammetriskt framställd från flygbilder med en flyghöjd på cirka 1000 meter.

Användningsområden

Du kan använda baskartan som underlag för detaljerad planerings- och projekteringsverksamhet. Utgångsmaterial för upprättande av nybyggnadskartor, förrättningskartor, ledningsdokumentation med mera. Används ofta i kombination med till exempel fastighetskartan för att få en fullständig redovisning över gällande fastighetsgränser, byggnader, vägar med mera.

Omfattning

Datat omfattar hela kommunen. Nivåkurvorna täcker cirka 80 procent av kommunen.

Aktualitet

Fotogrammetrisk ajourhållning vid beställning. Kompletteras med terrester inmätning

Kartskala

Rekommenderad kartskala 1:200 - 1:2000.

Format

Digital leverans som dwg, tab, shape och pdf

Kostnad

Enligt byggnadsnämndens taxa.

Beställning

Fyll i beställningsformuläret på sidan Beställ kartor och geodata.

Läs om hur kommunen behandlar dina personuppgifter

Laserdata


Bild: A                                                                     Bild: B

Laserdata är ett punktmoln som redovisar höjddata. Senaste data bygger på en laserskanning som är gjord från cirka 1750 meters höjd. Resultatet är ett digitalt punktmoln (exempel Bild A); LIDAR-data med 10 punkter per m2. Noggrannheten i höjd är cirka 10 cm. Bild B visar överytans höjd. Punktmolnet innehåller en klassificering av punkterna i 7 klasser, exempelvis byggnader, markytor, vattenytor, och broar. Punkterna är till största del automatiskt klassificerade, vilket innebär att brister finns

Användningsområden

Generering av 3D-markmodeller för analys av markförhållanden till exempel skredrisk, flödesanalys och siktstudier. Generering av nivåkurvor och underlag för projektering är andra användningsområden.

Omfattning

2017 hela kommunen. 2010 Stora delar av kommunen exklusive södra skärgården samt några ytterområden

Aktualitet

2017, 2010

Format

LAS

Kostnad

Enligt byggnadsnämndens taxa.

Beställning

Fyll i beställningsformuläret på sidan Beställ kartor och geodata.

Läs om hur kommunen behandlar dina personuppgifter

Produktkatalog

Produktkatalog för kartor