Kartor och geodata

Stadsbyggnadskontoret dokumenterar förändringar av stadsbilden. Hos oss kan du beställa flygbilder, kartor och geografiska data.

Beställ kartor och geodata

Här kan du beställa en rad olika geodataprodukter som 3D-data, flygbilder och andra digitala kartor.

Göteborgskarta

Göteborgskartan är en översiktlig karta som innehåller den viktigaste informationen för att orientera sig, till exempel offentliga byggnader vägar med gatunamn.

Fastighetskarta

Fastighetskartan visar den gällande fastighetsindelningen i Göteborg. Kartan innehåller gällande fastighetsgränser, gränspunkter, fastighetsbeteckningar och rättigheter.

Baskarta

Baskartan är en tredimensionell (3D) kartdatabas med hög noggrannhet som innehåller bland annat Göteborgs byggnader. Kartan innehåller kartdetaljer med hög noggrannhet, till exempel byggnader, höjdkurvor, vägkanter, kantsten, häckar, staket och träd. Kartan är fotogrammetriskt framställd från flygbilder med en flyghöjd på cirka 1000 meter.

Översiktskarta

Översiktskartan redovisar Göteborgs markanvändning och innehåller två- och tredimensionell topografisk information. Kartan visar kvartersmark och markanvändningsområden med topografiska detaljer det vill säga byggnader, vägar, höjdkurvor med mera.

Grundkarta

Grundkartan är en produkt bestående av baskartan med fastighetsinformation. Kartan innehåller information om mark, fastigheter, byggnader, anläggningar med mera.

Flygbilder

Vi använder flygbildsfotografering som insamlingsmetod för kartproduktion. Från dessa flygfotograferingar finns olika typer av bilder som går att beställa; bland annat ortofoto, snedbilder och vybilder. Fotona från Göteborg är dokumenterat med cirka 12 000 bilder från 1982 och framåt.

3D-data

Det blir allt vanligare att redovisa geografiska data i tre dimensioner. Exempel på detta är 3D-modeller av byggnader. Andra 3D-data är terrängmodeller, punktvis höjdinformation och tredimensionell vektorgrafik. Tredimensionell data samlas in med olika metoder där inmätning, flygfotografering och laserskanning är de vanligaste.

Adresskarta

Aktuella och korrekta adresser med koppling till geografin är grundläggande för en rad verksamheter. Adresser knyter samman personer, företag och verksamheter med platser. Till exempel är räddningstjänst, polis, folkbokföring, post och distribution beroende av fungerande adresser för sin verksamhet. På den digitala adresskartan finns fastställda gatunamn och adressnummer med exakt geografiskt läge.

Beställ nybyggnadskarta

Nybyggnadskarta krävs ofta som underlag i bygglovsärenden och bygganmälningsärenden.

Geoteknisk information

För att få kunskap om stadens markförhållanden samlas geologiska och geotekniska data i form av borrhålsinformation och utredningsmaterial. Informationen kommer från alla delar av planprocessen och innehåller allt från översiktliga studier till mer detaljerade utredningar, bland annat grundläggningsförutsättningar. Vi erbjuder också grundvatten- och sättningsdata från stadens mätningsprogram.

Skapa egna kartutskrifter

Här kan du snabbt skapa egna kartutskrifter. Kartan kan vara till hjälp vid enklare åtgärder så som fasadändring, solceller på tak eller skyltar på fasad.