Tillsyn av växtlighet som skymmer sikten

Växtlighet som skymmer sikten i trafiken kan innebära livsfara. Det är du som fastighetsägare som ansvarar för att sköta växtlighet som häckar, buskar och träd på din egen tomt, så att risken för olyckor begränsas. Här hittar du information om vad som gäller.

Fastighetsägaren är ansvarig

Du som fastighetsägare eller tomträttsinnehavare ska se till att växtligheten på tomten inte skymmer sikten eller medför andra problem för gående och andra trafikanter, som till exempel dölja skyltar, vägmärken eller gatubelysning.

Fastighetsägarens ansvar

Så här följer du reglerna kring växtlighet som skymmer sikten

Du som fastighetsägare kan öka trafiksäkerheten och förebygga olyckor genom att bland annat se till att sikten vid korsningar och utfarter är god. Följ riktlinjerna på den här sidan så uppfyller du som fastighetsägare kraven på trafiksäkerhet enligt Plan- och bygglagen.

Fri sikt i korsning

Om det är fri sikt i gatukorsningar minskar risken för olyckor eftersom trafikanterna hinner upptäcka varandra i tid. För hörntomter som gränsar mot gata eller cykelväg ska växtlighet inte vara högre än 80 centimeter ovan gatunivå. Detta gäller inom en sikttriangel som sträcker sig minst 10 meter åt vardera håll. Om det finns en trottoar eller en upphöjd cykelväg invid tomten ska växtligheten inte vara högre än 70 centimeter. Du ska alltid mäta från tomtens utsida.

Illustration av T-korsning med inritande sikttrianglar.

Fri sikt vid utfart

Med fri sikt vid utfarter minskar risken för olyckor eftersom både den som kör ut och den som befinner sig i trafiken ser varandra i tid. Där en utfart går ut mot en gata ska växtlighet inte ska vara högre än 80 centimeter ovan gatunivå. Detta gäller inom en sikttriangel som sträcker sig minst 2,5 meter längs med gatan och 2,5 meter inåt utfarten. En sikttriangel ska finnas på båda sidor om utfarten. Om utfarten korsar en trottoar eller en upphöjd cykelväg ska växtligheten inte vara högre än 70 centimeter.

Illustration av utfart ut mot gata.

Placering av sikttrianglar vid korsningar och utfarter

Vid korsningar ska du placera sikttriangeln i kant på gata eller i kant på cykelbana om det finns en sådan. Är det en trottoar eller gångväg mellan gata och tomt ska du placera sikttriangeln i kant på gata. Vid utfarter ska du alltid placera sikttriangeln vid utfartens kant oavsett utfartens bredd.

Illustration som visar sikttrianglar i trafiken

Fri höjd över gatan

Häckar, buskar och träd på enskilda tomter ska växa inom tomtområdet. Om växtligheten sträcker sig utanför tomten finns risken att fotgängare och cyklister tvingas på gatan, vilket ökar risken för trafikolyckor.

Ibland är det inte möjligt att hålla växtligheten innanför tomtgränsen. Då måste du som fastighetsägare i stället se till att gående och andra trafikanter kan passera under växtligheten. För att inte riskera att en trafikant går, cyklar eller kör in i grenar ska det vara en fri höjd på 3,5 meter över gångbana, trottoar och cykelbana och en fri höjd på 4,7 meter över en bilkörbana. Detta innebär att grenar från träd, häckar och buskar inte får sticka ut på gångbana, trottoar, cykelbana och bilkörbana inom denna höjd.

Utöver att växtligheten inte får skymma sikten eller hindra framkomligheten, måste du även se till att den inte skymmer skyltar, vägmärken eller gatubelysning.

Illustration som visar två en buss, en cyklist och en fotgängare och hur högt över som växtligheten behöver vara.

Byggnadsnämndens ansvar

Byggnadsnämnden är som tillsynsmyndighet skyldig enligt lag att utreda behovet av ingripande och påföljd när det finns uppgifter som antyder att någon inte följt en bestämmelse i plan- och bygglagstiftningen. Stadsbyggnadskontoret har uppdraget att genomföra de uppgifter som ryms inom byggnadsnämndens ansvarsområden.

När en tillsynsanmälan lämnas in måste stadsbyggnadskontoret genomföra en utredning för att kontrollera och säkerställa att det som står i anmälan inte strider mot någon bestämmelse i Plan- och bygglagen. Alla tillsynsärenden avslutas genom ett beslut som går att överklaga.

Regler för trafiksäkerhet vid tomter finns i 8 kap. 15 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL.

Så här kan tillsynsprocessen gå till

Så här kan processen för ett tillsynsärende om siktskymmande växtlighet se ut:

  • Anmälan kommer in
  • Kommunikation med fastighetsägare
  • Tillsynsbesök på plats för dokumentation och uppmätning
  • Stadsbyggnadskontoret skickar ut en bedömning
  • Möjlighet till åtgärd på eget initiativ
  • Förslag till beslut om föreläggande att åtgärda växtligheten
  • Kommunikation inför beslut
  • Möjlighet att vidta åtgärd före beslut
  • Beslut om föreläggande att åtgärda växtligheten
  • Ärendet avslutas när växtligheten åtgärdats