Fastighetsägarens ansvar för olovligt byggande och ovårdade tomter

Om du som fastighetsägare utan lov gör något som behöver anmälan, bygg, mark- eller rivningslov kallas det olovligt byggande eller svartbygge i dagligt tal. Du får heller inte börja bygga något utan startbesked eller flytta in i eller använda det byggda utan slutbesked.

Kommunen är skyldig att se till att reglerna följs och att fel rättas till. Om du bryter mot plan- och bygglagen riskerar du att behöva riva det du har byggt, återställa till ursprungligt skick och betala straffavgifter för överträdelsen.

Det spelar ingen roll om felet begåtts av misstag eller om du inte kände till reglerna. Därför är det viktigt att alltid först kontrollera vad som gäller för den åtgärd man vill utföra. Har du frågor kontakta gärna stadsbyggnadskontorets kundservice.

Hur vet jag om något är olovligt?

För att få information om vad som kräver lov eller tillstånd, kan du först läsa under Behöver du bygglov? - ABC och om regler för Altan, plank, staket och friggebod samt Attefallsregler. Vad som kräver lov eller är anmälningspliktigt kan skilja sig åt mellan olika fastigheter, bland annat beroende på om fastigheten ligger inom ett område med detaljplan eller inte. Du kan kontakta stadsbyggnadskontorets kundservice vad som gäller för din fastighet.

Anmälan om olovligt byggande

Allmänheten kan anmäla olovligt byggande och ovårdade tomter som de sett, anonymt eller med namn. Här anmäler allmänheten olovligt byggande

Lämna förklaring som fastighetsägare

Har det kommit in en anmälan som vi bedömer som olovlig eller om vi behöver mer information för att utreda frågan, får du eller tomträttshavaren ett brev med anmälan. Du får i ditt svar möjlighet att förklara vad som hänt, avsetts och gjorts. I vissa fall kan du få information om lov kan beviljas i efterhand och hur du gör för att ansöka om det.

Har du som fastighetsägare fått en begäran om att lämna förklaring från stadsbyggnadskontoret i ett tillsynsärende kan du göra detta här:

Lämna förklaring

Handläggaren skickar därefter en bedömning i tillsynsärendet till dig. Av bedömning kommer det framgå vilka alternativ du som fastighetsägare har.

Om det uppförda kan beviljas lov i efterhand uppmanas du som fastighetsägare att söka detta. Därefter sker en vanlig bygglovsprövning där eventuella sakägare hörs. Vid lov i efterhand kan byggsanktionsavgifter tillkomma. Läs mer under Bygglovets gång.

Om det uppförda inte kan beviljas lov i efterhand, kan byggnadsnämnden kräva att det som uppförts olovligt återställs till ursprungligt skick, exempelvis riva det man byggt utan lov. I de flesta fall görs ett platsbesök för att dokumentera åtgärden som anmälts.

Om det som anmälts inte är olovligt eller om det olovliga rättas, tas ett beslut att inte ingripa i ärendet. Detta beslut skickas till dig som fastighetsägare och till namngiven anmälare, om en sådan finns. Alla tillsynsärenden avslutas med ett beslut.

Byggsanktionsavgifter

Har du byggt något utan lov kan vi ta ut byggsanktionsavgifter och kräva att det olovligt uppförda återställs. Byggsanktionsavgiften tas ut av kommunen med stöd av plan- och bygglagen. Avgiften är bestämd utifrån åtgärden och ska betalas av den som ägde fastigheten när överträdelsen begicks, den som begick överträdelsen eller den som fått en fördel av den. Avgiften ska tas ut även om överträdelsen inte har skett uppsåtligen eller av oaktsamhet. Boverkets sida om byggsanktionsavgifter