Fastighetsägarens ansvar för olovligt byggande och ovårdade tomter

Om du som fastighetsägare utan lov gör något som behöver anmälan, bygg, mark- eller rivningslov kallas det olovligt byggande. Du får heller inte börja bygga något utan startbesked, flytta in i eller använda det du har byggt utan slutbesked.

Längre kötider för tillsynsärenden

7 september 2021

Just nu hanterar vi många tillsynsärenden på stadsbyggnadskontoret. Vi arbetar så effektivt vi kan för att hantera alla ärenden, men det kan dröja innan ett ärende tilldelas en handläggare. Alla tillsynsärenden kommer att hanteras, men vi prioriterar ärenden där vi bedömer att det kan föreligga fara för liv och hälsa. Vi beklagar väntetiden och tackar för ditt tålamod.

Kommunen är skyldig att se till att reglerna i plan- och bygglagen följs och att fel rättas till. Om du bryter mot reglerna riskerar du att behöva riva det du har byggt, återställa till ursprungligt skick och betala straffavgifter för överträdelsen.

Det spelar ingen roll om felet begåtts av misstag eller om du inte kände till reglerna. Därför är det viktigt att alltid först kontrollera vad som gäller för den åtgärd du vill utföra. Har du frågor kontakta gärna stadsbyggnadskontorets kundservice.

Hur vet jag om något är olovligt?

Under Behöver du bygglov? - ABC kan du se vad som kräver lov eller tillstånd. Det finns också särskilda sidor med information om vad som gäller för altan, plank, staket och friggebod samt Attefallsregler.

Vad som kräver lov eller är anmälningspliktigt kan skilja sig åt mellan olika fastigheter, bland annat beroende på om fastigheten ligger inom ett område med detaljplan eller inte. Om du vill veta om bygglov sökts eller beviljats för en åtgärd kan du kontakta stadsbyggnadskontorets kundservice.

Anmälan om olovligt byggande

Om någon misstänker att något utförts som bryter mot reglerna kan man anmäla detta till stadsbyggnadskontoret. En anmälan om olovligt byggande och ovårdade tomter kan göras anonymt eller med namn. Här kan man anmäla olovligt byggande eller ovårdad tomt.

Vad händer om vi får en anmälan om olovligt byggande?

Om vi får en anmälan som vi bedömer som olovlig eller om vi behöver mer information för att utreda frågan, får du eller tomträttshavaren ett brev med anmälan. Du får då möjlighet att förklara vad som hänt, vad som var avsikten och vad som har gjorts.

Har du som fastighetsägare fått en begäran om att lämna förklaring från stadsbyggnadskontoret i ett tillsynsärende kan du göra detta här.

Om åtgärden bedöms som olovlig eller om det behövs mer information för att utreda frågan, skickas ett brev till fastighetsägaren (alternativt tomträttshavaren). I brevet bifogas anmälan och fastighetsägaren får tillfälle att förklara vad som hänt, avsetts och gjorts. I vissa fall har handläggaren redan i detta skede gjort en bedömning om det går att bevilja lov för i efterhand för det som utförts eller om det inte är möjligt.

Om det går att bevilja lov i efterhand uppmanas fastighetsägaren att söka detta. Därefter sker en vanlig bygglovsprövning där eventuella sakägare hörs. Vid lov i efterhand kan byggsanktionsavgifter tillkomma. Läs mer under Bygglovets gång.

Om det inte går att bevilja lov i efterhand kan byggnadsnämnden besluta att det som uppförts olovligt ska återställas till ursprungligt skick, exempelvis riva det man byggt utan lov.

Byggsanktionsavgifter

Har du byggt något utan lov kan vi ta ut byggsanktionsavgifter och kräva att det olovligt uppförda återställs. Avgiften är bestämd utifrån åtgärden och ska betalas av den som ägde fastigheten när överträdelsen begicks, den som begick överträdelsen eller den som fått en fördel av den. Avgiften ska tas ut även om överträdelsen inte har skett uppsåtligen eller av oaktsamhet. Läs mer om byggsanktionsavgifter på Boverkets sida om byggsanktionsavgifter.