Anmäl olovligt byggande eller ovårdade byggnader och tomter

Här kan du göra en anmälan till stadsbyggnadskontoret om sådant som kan vara olovligt eller strider mot bestämmelserna.

Du kan exempelvis anmäla:

 • om kraven på ett byggnadsverk inte uppfylls
 • om kraven på besiktningar av hissar och ventilation inte uppfyllts.
 • om det pågår en byggnation eller något annat som kräver ett lov och något sådant inte är sökt eller beviljat
 • om ett byggnadsarbete startar utan startbesked
 • om en byggnad, eller del av byggnad tas i bruk innan ett slutbesked är utfärdat
 • om en byggnad används eller inreds till annat ändamål än vad den har bygglov till
 • om det som uppförts skiljer sig från det som beviljats i lovet
 • om en tomt inte hålls i vårdat skick och orsakar bekymmer för omgivningen, såsom skymd sikt i form av häckar eller plank/staket
 • om underhållet av en byggnad eller något annat byggnadsverk är eftersatt.

Så kan du ta reda på om något är olovligt

För att få information om vad som kräver lov eller tillstånd, kan du först läsa under Behöver du bygglov? - ABC och om regler för Altan, plank, staket och friggebod samt Attefallsregler. Vad som kräver lov eller är anmälningspliktigt kan skilja sig åt mellan olika fastigheter, bland annat beroende på om fastigheten ligger inom ett område med detaljplan eller inte. För att ta reda på om bygglov sökts eller beviljats kan du kontakta stadsbyggnadskontorets kundservice.

Gamla olovliga åtgärder

Om det har gått mer än 10 år från att det olovliga byggdes kan byggnadsnämnden inte begära rättelse eller återställande. Det innebär inte ett godkännande eller legaliserande av det olovligt utförda.

Undantag för:

 • bostadslägenhet som ändrar användning till något annat ändamål än bostad. Om en sådan ändring görs kan man ingripa oavsett hur lång tid som gått sedan ändringen.
 • tomt eller ett byggnadsverk som inte hålls i vårdat skick.

Innan du anmäler

När du lämnar uppgifter bör du uppge:

 • vilken fastighet eller adress det handlar om
 • vad som uppförs eller har uppförts
 • när det du anmäler inträffade/byggdes
 • exakt vad det är du anmäler, du kan inte anmäla något som du tror planeras
 • en tydlig beskrivning, uppge gärna mått, utseende, avstånd till gränser och bifoga gärna bilder samt en karta/situationsplan
 • om du har haft kontakt med någon annan förvaltning i kommunen eller någon annan myndighet om frågan. 
Vill du få beslut i ärendet skickat till dig, behöver du ange kontaktuppgifter till dig själv.

Så här anmäler du

Lämna uppgifter anonymt i vår e-tjänst 

Här kan du lämna uppgifter anonymt. När du startar e-tjänsten länkas du till e-tjänsten Minutbygg, en sida utanför goteborg.se. När du lämnar uppgifter anonymt kommer du inte få någon återkoppling.

Tänk på att alla uppgifter som lämnas in till oss blir offentliga och kan därmed komma att lämnas ut om någon begär det.

Anmäl anonymt

Lämna uppgifter i vår e-tjänst genom inloggning med bank-id

Här kan du lämna uppgifter genom att logga in i e-tjänsten med bank-id. När du startar e-tjänsten länkas du till e-tjänsten Minutbygg, en sida utanför goteborg.se. Genom att logga in med bank-id kommer du får en bekräftelse med ärendenummer. När stadsbyggnadskontoret fattat beslut i ärendet kommer du få detta till dig.

Tänk på att alla uppgifter som lämnas in till oss blir offentliga och kan därmed komma att lämnas ut om någon begär det.

Anmäl med inloggning

Lämna uppgifter på annat sätt

Du kan även anmäla per telefon, brev eller e-post. Du kan välja att vara anonym. Tänk på att avsändaren automatiskt står med när du mejlar och du därför inte blir anonym om anmälan skickas in den vägen. Kontaktuppgifter hittar du under rubriken Kontakta stadsbyggnadskontorets kundservice.

Tänk på att alla uppgifter som lämnas in till oss blir offentliga och kan därmed komma att lämnas ut om någon begär det.

Detta händer med din anmälan

Anmälan diarieförs när den kommer in och ett ärende startas. Eftersom det är många anmälningar som kommer in kan det ta lång tid innan ärendet tilldelas en handläggare.

Handläggaren granskar anmälan för att avgöra om det som är anmält:

 • kräver lov eller är anmälningspliktigt
 • om lov och tillstånd finns
 • om åtgärden är olovlig på något annat sätt enligt plan- och bygglagen
 • om lov kan beviljas i efterhand.

Om åtgärden bedöms som olovlig eller om det behövs mer information, skickas ett brev med anmälan till fastighetsägaren (alternativt tomträttshavaren). Fastighetsägaren får tillfälle att förklara vad som hänt, avsetts och gjorts. Information till fastighetsägaren

Om det uppförda kan beviljas lov i efterhand uppmanas fastighetsägaren att söka detta. Därefter sker en vanlig bygglovsprövning där eventuella sakägare hörs. Vid lov i efterhand kan byggsanktionsavgifter tillkomma. Läs mer under Bygglovets gång.

Om det uppförda inte kan beviljas lov i efterhand, kan byggnadsnämnden kräva att det som uppförts olovligt återställs till ursprungligt skick, exempelvis riva det man byggt utan lov. I de flesta fall görs ett platsbesök för att dokumentera åtgärden som anmälts.

Om det som anmälts inte är olovligt eller om det olovliga rättas, tas ett beslut att inte ingripa i ärendet. Detta beslut skickas till fastighetsägare och till namngiven anmälare, om en sådan finns. Alla tillsynsärenden avslutas med ett beslut.