Anmäl olovligt byggande eller ovårdade byggnader och tomter

Här kan du anmäla om du ser något som du misstänker strider mot bestämmelserna eller kan vara olovligt.

Exempel på sådant du kan anmäla är:

 • om kraven på ett byggnadsverk inte uppfylls
 • om kraven på besiktningar av hissar och ventilation inte uppfyllts.
 • om det pågår en byggnation eller något annat som kräver ett lov och något sådant inte är sökt eller beviljat
 • om ett byggnadsarbete startar utan startbesked
 • om en byggnad, eller del av byggnad tas i bruk innan ett slutbesked är utfärdat
 • om en byggnad används eller inreds till annat ändamål än vad den har bygglov till
 • om det som uppförts skiljer sig från det som beviljats i lovet
 • om en tomt inte hålls i vårdat skick och orsakar bekymmer för omgivningen, till exempel skymd sikt i form av häckar eller plank/staket
 • om underhållet av en byggnad eller något annat byggnadsverk är eftersatt

Hur vet jag om något är olovligt?

Under Behöver du bygglov? - ABC kan du se vad som kräver lov eller tillstånd. Det finns också särskilda sidor med information om vad som gäller för altan, plank, staket och friggebod samt Attefallsregler.

Vad som kräver lov eller är anmälningspliktigt kan skilja sig åt mellan olika fastigheter, bland annat beroende på om fastigheten ligger inom ett område med detaljplan eller inte. Om du vill veta om bygglov sökts eller beviljats för en åtgärd kan du kontakta stadsbyggnadsförvaltningens kundservice.

Gamla olovliga åtgärder

Om det har gått mer än tio år från att det olovliga byggdes kan stadsbyggnadsnämnden inte begära rättelse men det innebär inte att det olovligt utförda blir tillåtet. Preskriptionstiden gäller inte om en bostadslägenhet ändrar användning till något annat ändamål än bostad. Om en sådan ändring görs kan man ingripa oavsett hur lång tid som gått sedan ändringen. Det är också möjligt att ingripa mot en tomt eller ett byggnadsverk som inte hålls i vårdat skick, även när det har gått mer än tio år. 

Så här anmäler du

I anmälan bör du uppge:

 • vilken fastighet eller adress det gäller
 • vad som uppförs eller har uppförts
 • när det du anmäler inträffade/byggdes
 • exakt vad det är du anmäler (tänk på att du inte kan anmäla något du tror planeras)
 • en tydlig beskrivning (uppge gärna mått, utseende, avstånd till gränser och bifoga gärna bilder samt en karta/situationsplan)
 • om du har haft kontakt med någon annan förvaltning eller någon annan myndighet i frågan

Anonym anmälan i e-tjänsten

Här lämnar du din anmälan om du vill vara anonym. När du lämnar uppgifter anonymt kommer du inte få någon återkoppling i ärendet.

När din anmälan kommer in till oss blir den en allmän handling. Din anmälan är en del av tillsynsärendet och kommer i regel att skickas till den du anmäler för kännedom. Du kan inte ångra en inskickad anmälan.

Anmäl anonymt

Anmälan i vår e-tjänst

Här lämnar du din anmälan genom att logga in i e-tjänsten med ditt bank-id. När du loggar in med bank-id kommer du får en bekräftelse med ärendenummer och kan följa vad som händer i ärendet. När vi har fattat beslut i ärendet kommer vi att skicka detta till dig.

När din anmälan kommer in till oss blir den en allmän handling. Din anmälan är en del av tillsynsärendet och kommer i regel att skickas till den du anmäler för kännedom. Du kan inte ångra en inskickad anmälan.

Anmäl med inloggning

Lämna uppgifter på annat sätt

Om du inte vill använda e-tjänsten kan du mejla eller skicka ett vanligt brev till oss. Du kan också lämna en anmälan via telefon, men för att minska risken för missförstånd ser vi gärna att du lämnar din anmälan skriftligt. Oavsett om din anmälan är skriftlig eller muntlig kan du välja att vara anonym. Om du vill vara anonym rekommenderar vi att du använder e-tjänsten eftersom din identitet kan kopplas till din mejladress. Om du vill att vi skickar vårt beslut i ärendet till dig kan du inte vara anonym.

När din anmälan kommer in till oss blir den en allmän handling. Din anmälan är en del av tillsynsärendet och kommer i regel att skickas till den du anmäler för kännedom. Du kan inte ångra en inskickad anmälan.

Detta händer med din anmälan

När en anmälan kommer in diarieförs den och ett ärende startas. Eftersom det är många anmälningar som kommer in kan det ta tid innan ärendet får en handläggare. När ärendet tilldelats en handläggare granskas anmälan för att avgöra om det som är anmält kräver lov eller är anmälningspliktigt, om lov eller tillstånd finns eller om åtgärden är olovlig på något annat sätt enligt plan- och bygglagen. I de flesta fall görs ett platsbesök för att dokumentera åtgärden som anmälts.

Om åtgärden bedöms som olovlig eller om det behövs mer information för att utreda frågan, skickas ett brev till fastighetsägaren (alternativt tomträttshavaren). I brevet bifogas anmälan och fastighetsägaren får tillfälle att förklara vad som hänt, avsetts och gjorts. I vissa fall har handläggaren redan i detta skede gjort en bedömning om det går att bevilja lov för i efterhand för det som utförts eller om det inte är möjligt.

Om det går att bevilja lov i efterhand uppmanas fastighetsägaren att söka detta. Därefter sker en vanlig bygglovsprövning där eventuella sakägare hörs. Vid lov i efterhand kan byggsanktionsavgifter tillkomma. Läs mer under Bygglovets gång.

Om det inte går att bevilja lov i efterhand kan stadsbyggnadsnämnden besluta att det som uppförts olovligt ska återställas till ursprungligt skick, exempelvis riva det man byggt utan lov.

Om det som anmälts inte är olovligt eller om det olovliga rättas, tas ett beslut att inte ingripa i ärendet. Detta beslut skickas till fastighetsägare och till namngiven anmälare, om en sådan finns. Alla tillsynsärenden avslutas med ett beslut.