Kontrollplan

Som byggherre ansvarar du för att de tekniska egenskapskraven på ett bygg- eller rivningsprojekt följs. I de flesta byggprojekt måste du därför anlita en kontrollansvarig, som ansvarar för att de tekniska kraven följs.

Vad är en kontrollplan?

Om det finns en kontrollansvarig till ditt projekt, är det normalt den personen som gör kontrollplanen. Om ingen kontrollansvarig behövs, men en kontrollplan ska upprättas kan du få hjälp med förslag på hur en kontrollplan kan se ut. Se mallen nedan.

En kontrollplan är ett dokument som redovisar vad som ska kontrolleras, på de ritningar och andra handlingar som tas fram innan byggstart, samt de kontroller som behövs under bygg- eller rivningsarbetets gång. Syftet är att se till att bygglagstiftningens krav, på tekniska egenskaper hos byggnadsverk och byggnadsmaterial följs. Det kan till exempel handla om krav på konstruktion, brandskydd och ventilation. 

En kontrollplan ska finnas för de flesta åtgärder som kräver bygg- rivnings-, marklov eller är en anmälningspliktig åtgärd (se nedan för mer information). Den ska anpassas till byggherrens kompetens och arbetets svårighetsgrad.

Kontrollplan i enkla ärenden utan kontrollansvarig

I de ärenden där en kontrollansvarig inte krävs, men däremot en kontrollplan ska byggherren själv lämna förslag på en kontrollplan. Kontrollplanen ska endast innehålla kontrollpunkter som behövs i det aktuella ärendet. Som hjälp till dig som ska göra en enkel kontrollplan finns exempel på hur en sådan kontrollplan kan se ut i ett enkelt ärende och exempel på kontrollpunkter som kan förekomma.

Mallar för enkel kontrollplan

När ska kontrollplanen lämnas in?

I enkla ärenden ska förslag till kontrollplan lämnas in redan i bygglov och anmälningsskedet. På så sätt kan man få startbesked, samtidigt med beslut om bygglov. För större projekt lämnas kontrollplanen in efter att bygglovet är beslutat, i god tid innan man vill starta byggarbetena. Om det krävs ett tekniskt samråd, vilket anges i bygglovbeslutet, ska kontrollplanen lämnas senast vid samrådet.

Startbesked med fastställd kontrollplan

Vi kan lämna synpunkter på den kontrollplan som är inlämnad, till exempel att den behöver kompletteras eller ändras. När kontrollplanen är godkänd fastställs, den i beslut om startbesked. Därefter kan bygg- eller rivningsarbeten påbörjas.

Kontrollplan till slutbesked

När byggarbetena är slutförda, ska kontrollplanen som fastställdes i startbeskedet lämnas in på nytt till oss, men med signaturer och eventuella kommentarer, som visar att kontrollerna är gjorda. En signerad kontrollplan, en så kallad verifierad kontrollplan, är ett av de dokument som behövs för att ge ett slutbesked. 

När behövs kontrollansvarig och kontrollplan?

Olika krav på kontrollplan och kontrollansvarig finns beroende på hur stort och komplicerat ditt byggprojekt är. En kontrollplan krävs i de allra flesta fall för åtgärder som kräver bygg-, rivnings- och marklov eller en anmälan.

I projekt som inte listas nedan, krävs det förmodligen både en kontrollansvarig, en kontrollplan och ibland även ett tekniskt samråd.  Har du funderingar vad som gäller i ditt fall kan du kontakta stadsbyggnadskontorets kundservice.

I de allra enklaste ärendena, där en kontrollplan inte behöver tas fram, är byggherren ändå ansvarig för att arbetet följer lagar och föreskrifter.

Exempel på enkla projekt som varken kräver kontrollansvarig eller kontrollplan:

 • nybyggnad av små byggnader till exempel carport, förråd och växthus
 • små ändringar av en- och två-bostadshus till exempel altan, skärmtak och enkla uterum utan brandkrav
 • små enkla ändringar av övriga byggnader
 • lägre plank och murar
 • p-platser
 • prefabricerade transformatorstationer
 • små begravningsplatser
 • mindre fasadförändringar
 • skyltar
 • rivning av små objekt
 • mindre schakt/fyllning 0,5-1 meter
 • installation av eldstad
 • Installation av hiss i en-och två-bostadshus
 • mindre cisterner och andra anläggningar, till exempel sopskåp och underjordisk avfallshantering

Vissa åtgärder kräver inte någon kontrollansvarig, men en kontrollplan som ska lämnas in till stadsbyggnadskontoret. Du som byggherre/sökanden ska själv ta fram förslag till en kontrollplan.

Exempel på enkla projekt som inte kräver en kontrollansvarig, däremot en kontrollplan:

 • nybyggnad av mindre garage
 • små ändringar av en- och två-bostadshus till exempel mindre tillbyggnad cirka 30 kvadratmeter utan våtutrymme, mindre takkupa, balkong, uterum med brandkrav, invändig ändring och fasadförändring som påverkar bärande konstruktion
 • pool med fast VA-anslutning
 • servisanslutning av VA
 • installation av hiss i flerbostadshus vid bostadsanpassning
 • vindkraftverk med vindturbin upp till 3 meter