Räkneexempel på avgifter för byggärenden

Här ser du några exempel på vilken avgift du kan få betala för olika byggåtgärder, som att bygga till ditt hus.

Prisexempel 2021

3 januari 2022

Observera att räkneexemplen visar priser ur 2021 års taxa. Kommunfullmäktige har beslutat om ny taxa per 2021-11-25 att gälla fr o m 2022-01-01.

Bygglovprocessen och byggnadsnämndens taxa med räkneexempel

Räkneexempel

Observera att detta bara är exempel och att kostnader kan tillkomma (till exempel om du behöver ett tekniskt samråd) eller tas bort (till exempel om du bygger långt från tomtgräns och en utstakning inte krävs). Tidsbegränsat och permanent lov är samma kostnad.

Om du ansöker om flera åtgärder i samma ansökan som är samma typ, exempelvis bygglovpliktiga, blir det billigare än om du gör flera ansökningar.

Alla räkneexempel utgår från att du följer detaljplan enligt taxan. I vissa fall kan det tillkomma en planavgift när du bygger nytt. Detta beror på när detaljplan är gjord och om den är finansierad i förväg (då betalar du inte) eller du behöver betala när du använder byggrätten. Fråga din handläggare om det är planavgift på din fastighet.

Här kan du läsa mer om vad det är som kostar och var för det kostar:

Beskrivning av avgifter i ett byggärende

 • En- och tvåbostadshus - nybyggd villa

  Nybyggnad villa
  Åtgärd Avgift 
  Normal nybyggnadskarta 8 450 kr
  Bygglov 15 600 kr
  Startbesked (genomförande)  24 050 kr
  Grovutstakning 3 900  kr
  Finutstakning 9 100  kr
  Lägeskontroll 4 550  kr
  Summa 65 650  kr

 • En- och tvåbostadshus - komplementbyggnad (attefall)

  Komplementbyggnad (attefall)
  Åtgärd Avgift
  Enkel nybyggnadskarta
  3 900 kr 
  Startbesked (genomförande)
  7 800 kr
  Grovutstakning
  3 900 kr*
  Finutstakning 6 500 kr
  Lägeskontroll 3 900 kr
  Summa 26 000 kr

  *Grovutstakning är frivilligt och kan användas för att komma igång med markarbeten såsom exempelvis schaktning och sprängning. 


 • En- och tvåbostadshus - tillbyggnad, attefallstillbyggnad

  Tillbyggnad, attefallstillbyggnad
  Åtgärd Avgift
  Enkel nybyggnadskarta
  3 900 kr
  Startbesked (genomförande) 7 800 kr
  Utstakning  6 500 kr
  Lägeskontroll 3 900 kr
  Summa 22 100 kr • En- och tvåbostadshus - mindre fasadändring (till exempel fönsterbyte eller ommålning)

  Mindre fasadändring (till exempel fönsterbyte eller ommålning)
  Bygglov 2 600 kr
  Startbesked (genomförande) 1 950 kr
  Summa 4 500 kr • En- och tvåbostadshus - plank eller mur

  Plank eller mur
  Enkel nybyggnadskarta 3 900 kr
  Bygglov 3 900 kr
  Startbesked (genomförande) 1 950 kr
  Utstakning  ca 4 000 kr (timdebitering)
  Lägeskontroll ca 4 000 kr (timdebitering)
  Summa
  17 750 kr


 • Företag - balkonger, fler än fem på samma flerbostadshus

  Balkonger, fler än fem på samma flerbostadshus
  Bygglov, utan tekniskt samråd 7 150 kr
  Startbesked (genomförande) 5 850 kr
  Summa
  13 000 kr


 • Företag - göra om en lokal till en restaurang 101–500 kvadratmeter

  Göra om en lokal till en restaurang 101–500 kvadratmeter
  Enkel nybyggnadskarta  3 900 kr (vid uteservering)*
  Annat ändamål, bygglov utan tekniskt samråd 12 350 kr
  Annat ändamål, startbesked (genomförande) 6 500 kr
  Skylt, liten påverkan lov 3 900 kr  50 % = 1950 kr*
  Skylt, startbesked (genomförande) 2 600 kr  50 % = 1300 kr*
  Uteservering, lov 7 150 kr  50 % = 3575 kr*
  Uteservering, startbesked (genomförande) 7 150 kr  50 % = 3575 kr*
  Summa
  33 150 kr

  *Frivilligt • Företag - nybyggnad av lagerlokal 51–100 kvadratmeter

  Nybyggnad av lagerlokal 51–100 kvadratmeter
  Normal nybyggnadskarta 8 450 kr
  Bygglov 12 350 kr
  Startbesked (genomförande) 12 350 kr
  Grovutstakning  7 800 kr*
  Finutstakning  11 700 kr
  Lägeskontroll 7 800 kr
  Summa
  60 450 kr

  *Grovutstakning är frivilligt och kan användas för att komma igång med markarbeten såsom exempelvis schaktning och sprängning.