Byggnadsnämndens taxa

Byggnadsnämndens taxa innehåller avgifter för byggärenden, kartor, mätning och planer. Taxan bygger på självkostnadsprincipen, du betalar alltså för det arbete som vi gör i ditt ärende.

Byggnadsnämndens taxa

Den taxa som gäller för byggnadsnämndens verksamhet beslutas av kommunfullmäktige. Taxan ska täcka kommunens kostnad för den aktuella myndighetsutövningen eller tjänsten.

Vid debitering av fastighetsbildningsärenden och lantmäteriförrättningar tillämpas statlig lantmäteritaxa.

Avgifter

Avgifterna är avsedda att täcka kommunens kostnad för den aktuella myndighetsutövningen eller tjänsten. 

Fakturor

Oftast sker fakturering efter beslut men för vissa tjänster kan det ske även vid andra tillfällen eller enligt avtal. Har du frågor kring en specifik faktura är du välkommen att kontakta din handläggare.

Grundbelopp

Taxan för vår verksamhet är knuten till ett grundbelopp som justeras årligen med prisindex för kommunal verksamhet (PKV). Det betyder att taxan/prislistan ändras varje år då nytt grundbelopp fastställs med hänsyn till detta index.

Vad kostar det?

Ta del av vår taxa under Filer och dokument. Har du frågor om kostnad i ditt pågående ärende är du välkommen att kontakta din handläggare.

När du ska bygga om eller bygga nytt hittar du förklaringar och exempel på vad det kan kosta här:

Beskrivning av avgifter i ett byggärende

Räkneexempel på avgifter för byggärenden

För generella frågor om byggnadsnämndens taxa kan du kontakta stadsbyggnadskontorets kundservice.

Filer och dokument