Byggnadsnämndens taxa

Byggnadsnämndens taxa innehåller avgifter för byggärenden, kartor, mätning och planer. Taxan bygger på självkostnadsprincipen, du betalar alltså för det arbete som vi gör i ditt ärende.

Vad betalar jag för?

Den som vill bygga nytt, bygga om eller bygga till måste enligt lag ibland ansöka om tillstånd hos kommunen. Tillstånd och beslut kan till exempel gälla detaljplaner och bygglov. Samma lag säger också att kommunen är skyldig att handlägga ansökan. Denna handläggning kräver resurser i form av personal och utrustning. Lagen ger kommunen rätt att ta ut avgifter för att täcka kostnaden för den handläggningen.

Vad är en taxa?

Taxan är alltså kommunens verktyg för att få täckning för de kostnader som är relaterade till sin myndighetsutövning. Den taxa som gäller för byggnadsnämndens verksamhet beslutas av kommunfullmäktige. Vid debitering av fastighetsbildningsärenden och lantmäteriförrättningar tillämpas statlig lantmäteritaxa.

Detta gäller för fakturor

Oftast sker fakturering efter beslut men för vissa tjänster kan det ske även vid andra tillfällen eller enligt avtal. Har du frågor kring en specifik faktura är du välkommen att kontakta din handläggare.

Grundbeloppet ändras varje år

Taxan för vår verksamhet är knuten till ett grundbelopp som justeras årligen med prisindex för kommunal verksamhet (PKV). Det betyder att taxan/prislistan ändras varje år då nytt grundbelopp fastställs med hänsyn till detta index.

Vad kostar det?

Ta del av vår taxa under Filer och dokument. Har du frågor om kostnad i ditt pågående ärende är du välkommen att kontakta din handläggare.

När du ska bygga om eller bygga nytt hittar du förklaringar och exempel på vad det kan kosta här:

Beskrivning av avgifter i ett byggärende

Räkneexempel på avgifter för byggärenden

För generella frågor om byggnadsnämndens taxa kan du kontakta stadsbyggnadskontorets kundservice.

Filer och dokument