Olovligt byggande samt ovårdade byggnader och tomter

Byggnadsnämnden har tillsyn över att reglerna i plan- och bygglagen följs. Att bygga eller riva utan lov och startbesked är olovligt om åtgärden kräver bygglov eller är anmälningspliktig. Enligt plan- och bygglagen ska även byggnader och tomter hållas i vårdat skick och skötas.

Vad kan anmälas?

Du kan göra en anmälan till stadsbyggnadskontoret om sådant som strider mot bestämmelserna och sådant som kan vara olovligt

Du kan exempelvis anmäla:

 • om kraven på ett byggnadsverk inte uppfylls
 • om kraven på besiktningar av hissar och ventilation inte uppfyllts.
 • om det pågår en byggnation eller något annat som kräver ett lov och något sådant inte är sökt eller beviljat
 • om ett byggnadsarbete startar utan startbesked
 • om en byggnad, eller del av byggnad tas i bruk innan ett slutbesked är utfärdat
 • om en byggnad används eller inreds till annat ändamål än vad den har bygglov till
 • om det som uppförts skiljer sig från det som beviljats i lovet
 • om en tomt inte hålls i vårdat skick och orsakar bekymmer för omgivningen, såsom skymd sikt i form av häckar eller plank/staket
 • om underhållet av en byggnad eller något annat byggnadsverk är eftersatt

Vissa arbeten behöver du inte söka lov för men det kan vara åtgärder som är anmälningspliktiga. Det kan handla om till exempel ingrepp i bärande väggar eller rivning av byggnader utanför detaljplanelagt område.

Hur vet jag om något är olovligt?

För att få information om vad som kräver lov eller tillstånd, kan du först läsa under Behöver du bygglov? - ABC och om regler för Altan, plank, staket och friggebod samt Attefallsregler. Vad som kräver lov eller är anmälningspliktigt kan skilja sig åt mellan olika fastigheter, bland annat beroende på om fastigheten ligger inom ett område med detaljplan eller inte. För att ta reda på om bygglov sökts eller beviljats kan du kontakta stadsbyggnadskontorets kundservice.

Hur anmäler jag?

En anmälan kan göras per telefon, per brev eller e-post. För att minimera missförstånd ser vi gärna att du lämnar anmälan skriftligt. Du kan alltid välja att vara anonym. Tänk på att avsändaren automatiskt står med när du mejlar och du därför inte blir anonym om anmälan skickas in den vägen.

Alla handlingar som kommer in till stadsbyggnadskontoret är offentliga. Information av vikt som kommer in kring ärendet per telefon diarieförs också.

I anmälan bör du uppge:

 • vilken fastighet eller adress det handlar om
 • vad som uppförs eller har uppförts
 • när det du anmäler inträffade/byggdes
 • exakt vad det är du anmäler. Du kan inte anmäla något som du tror planeras.
 • en detaljrik beskrivning, uppge gärna mått, utseende, avstånd till gränser och bifoga gärna bilder samt en karta/situationsplan
 • om du har haft kontakt med någon annan förvaltning i kommunen eller någon annan myndighet om frågan.

Vill du få beslut i ärendet skickat till dig, behöver du ange kontaktuppgifter till dig själv. Om det behövs skickar vi även kopior på inkommen information, till den som anmält åtgärden. Är du anonym kan du inte få något beslut eller information i ärendet

Vad händer med en anmälan?

Anmälan diarieförs när den kommer in och ett ärende startas. Eftersom det är många anmälningar som kommer in kan det ta lång tid innan ärendet tilldelas en handläggare. När ärendet har tilldelats en handläggare, granskas anmälan för att avgöra om det som är anmält kräver lov eller är anmälningspliktigt, om lov och tillstånd finns och om åtgärden är olovlig på något annat sätt enligt plan- och bygglagen.

Om åtgärden bedöms som olovlig eller om det behövs mer information för att utreda frågan, skickas ett brev till fastighetsägaren (alternativt tomträttshavaren). I brevet bifogas anmälan och fastighetsägaren ges tillfälle att förklara vad som hänt, avsetts och gjorts. I vissa fall har handläggaren redan i detta skede, gjort en bedömning om det som uppförts, kan beviljas lov för i efterhand eller om det inte är möjligt.

Om det uppförda kan beviljas lov i efterhand uppmanas fastighetsägaren att söka detta. Därefter sker en vanlig bygglovsprövning där eventuella sakägare hörs. Vid lov i efterhand kan byggsanktionsavgifter tillkomma. Läs mer under Bygglovets gång

Om det uppförda inte kan beviljas lov i efterhand, kan byggnadsnämnden kräva att det som uppförts olovligt återställs till ursprungligt skick, exempelvis riva det man byggt utan lov. I de flesta fall görs ett platsbesök för att dokumentera åtgärden som anmälts.

Om det som anmälts inte är olovligt eller om det olovliga rättas, tas ett beslut att inte ingripa i ärendet. Detta beslut skickas till fastighetsägare och till namngiven anmälare, om en sådan finns. Alla tillsynsärenden avslutas med ett beslut.

Byggsanktionsavgifter

Vid olovligt byggande kan vi ta ut byggsanktionsavgifter och kräva att det olovligt uppförda återställs. Byggsanktionsavgiften tas ut av kommunen med stöd av plan- och bygglagen. Avgiften är bestämd utifrån åtgärden och ska betalas av den som ägde fastigheten när överträdelsen begicks, den som begick överträdelsen eller den som fått en fördel av den. Avgiften ska tas ut även om överträdelsen inte har skett uppsåtligen eller av oaktsamhet.

Gamla olovliga åtgärder

Om det har gått mer än 10 år från att det olovliga byggdes kan byggnadsnämnden inte begära rättelse. Det innebär inte ett godkännande eller legaliserande av det olovligt utförda. Preskriptionstiden gäller inte om en bostadslägenhet ändrar användning till något annat ändamål än bostad. Om en sådan ändring görs kan man ingripa oavsett hur lång tid som gått sedan ändringen. Det är också möjligt att ingripa mot en tomt eller ett byggnadsverk som inte hålls i vårdat skick, även när det har gått mer än 10 år.