Regler för strandskydd

Strandskyddet är ett generellt skydd som gäller i hela landet. Det gäller vid alla kuster, sjöar och vattendrag. Strandskyddet har två syften; att långsiktigt trygga allmänhetens tillgång till strandområden och att bevara goda livsvillkor för djur- och växtliv. Strandskyddet finns som skydd för att vi fortsättningsvis har kvar vackra stränder med viktiga livsmiljöer för växter och djur och för att alla ska ha tillgång till strandområden.

Vad är strandskydd?

Strandskyddet är ett områdesskydd som generellt gäller 100 meter inåt land och lika långt ut i vattnet från strandlinjen. Skyddet kan vara utökat genom särskilt beslut upp till 300 meter både inåt land och ut i vattnet, utökat strandskydd.

Strandskydd kan vara upphävt för ett område i och med att det finns en detaljplan där. Strandskyddet har då upphävts helt eller delvis i och med planläggningen. Vid ny eller ändrad plan återinträder strandskyddet.

Länsstyrelsen kan också ha upphävt strandskyddet för ett område. Det finns även områden som inte omfattas av strandskydd på grund av äldre regler.

Läs mer på Naturvårdsverkets webbplats

Syftet med strandskyddet är att långsiktigt trygga förutsättningarna för allmänhetens friluftsliv och bevara goda livsvillkor för djur- och växtliv, såväl på land som i vatten. Det är därför det finns restriktioner mot uppförande av nya byggnader, anläggningar och anordningar. Att tala om strandskydd kan ibland bli missvisande eftersom skyddet omfattar mer än stränder vid hav och sjöar.

Den första lagen som skyddade landets stränder tillkom 1950. Då infördes bestämmelserna i syfte att trygga allmänhetens tillgång till stränderna och de gällde enbart i vissa utpekade områden. Efter 1975 kom strandskyddet att gälla generellt i hela landet. Strandskyddets syfte utvidgades 1994 till att även omfatta strändernas betydelse för den biologiska mångfalden. Idag ingår strandskyddsbestämmelserna i miljöbalkens kapitel om områdesskydd. 2009 skärptes strandskyddslagstiftningen ytterligare; bland annat förtydligades det vad som gäller för att få dispens.

Finns det strandskydd på min fastighet?

För att se om din fastighet berörs av strandskydd kan du antingen kontakta stadsbyggnadskontoret eller använda länsstyrelsens karttjänst med geografisk information över länet.

Vad gäller inom strandskyddat område?

Strandskyddslagstiftningen är en förbudslagstiftning som innebär att du inom ett strandskyddat område inte får:

 • Uppföra nya byggnader (till exempel hus, förråd, friggebod, husbåt, bastu, transformatorstation, pumphus). ​Ändra befintlig byggnad eller byggnads användning (till exempel göra om förråd till fritidshus, inreda sjöbod för boende, göra en stor tillbyggnad)
 • Utöka sin så kallade privata zon/hemfridszon på mark som är tillgänglig för allmänheten (till exempel ställa ut utemöbler, anlägga gräsmattor eller rabatter).
 • Gräva eller förbereda byggnationer; förberedelsearbete (till exempel gräva, fälla träd, schakta, spränga, bygga väg)
 • Uppföra anläggningar eller anordningar som avhåller allmänheten (till exempel brygga, växthus, parkeringsplats, utöka tomten med anlagd gräsmatta, rabatt, bänk, staket, eldstad eller flaggstång)
 • Ingreppen får inte heller väsentligt förändra livsvillkoren för djur och växter. Man får inte utföra muddring eller fälla mer än enstaka träd, om inte detta tillåtits i enlighet med till exempel miljöbalken (MB). (till exempel anlägga en pir, muddra, fylla ut eller göra en gräsmatta på stranden).

Finns det möjlighet till dispens och undantag?

Du kan få tillåtelse, så kallad dispens, för att bygga, göra anordningar, eller ändra i ett strandskyddsområde. Byggnadsnämnden kan, om det finns särskilda skäl, bevilja dispens för sådana åtgärder. De särskilda skälen innebär inte automatiskt att dispens kan medges.

Den tänkta åtgärden, förutom att den ska uppfylla ett av de särskilda skälen också vara förenlig med strandskyddets båda syften; att allemansrättslig tillgång till strandområdet inte försämras och att djur- och växtliv inte påverkas på ett oacceptabelt sätt.

Observera att du kan behöva bygglov för vissa av dessa åtgärder. Även tillstånd enligt andra lagstiftningar kan vara aktuell.

Särskilda skäl för att kunna beviljas dispens

 • Området har lagligt tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syfte
 • Området är väl avskilt från stranden av tex järnväg, bebyggelse eller annan exploatering
 • Området behövs för en anläggning som måste ligga vid vattnet och behovet inte kan tillgodoses utanför strandskyddat område (samlokalisering av bryggor eftersträvas)
 • Området behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen kan inte tillgodoses utanför strandskyddat område (ej bostäder)
 • Området behöver användas för att tillgodose ett allmänt intresse och behovet kan inte tillgodoses utanför strandskyddat område (infrastruktur/naturvård)
 • Området behöver användas för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse (mycket speciella omständigheter som är mer eller mindre unika)

Mindre tillbyggnader och renoveringar

Ibland kan det vara tillåtet att, utan strandskyddsdispens, göra vissa åtgärder; till exempel mindre tillbyggnader eller renoveringar. Kontakta alltid oss på stadsbyggnadskontoret för en bedömning.

Observera att du kan behöva bygglov för vissa av dessa åtgärder. Även tillstånd enligt andra lagstiftningar kan vara aktuell.

Undantag från förbud

Under vissa förutsättningar är jordbruk, skogsbruk och yrkesfiske undantagna från förbuden inom strandskydd. Du som areell näringsidkare bör alltid kontakta oss på stadsbyggnadskontoret, innan du utför åtgärder inom strandskyddat område. Du kan också läsa mer på Strandskyddsdelegationens webbplats

För de areella näringarna gäller att undantaget endast gäller om alla följande förutsättningar är uppfyllda:

 • Den areella näringen ger ett tillskott av betydelse till näringsidkarens försörjning.
 • Byggnaden eller åtgärden som ska utföras behövs för näringen.
 • Byggnaden som ska utföras är inte utformad för boende.
 • Byggnaden eller åtgärden som ska utföras måste för sin funktion finnas eller utföras inom det strandskyddade området.

Bygglov och dispens är inte samma sak

Även om du har ett beviljat bygglov, innebär inte det att du har fått dispens från strandskyddsbestämmelserna. Bygglov och strandskyddsdispens ansöks om separat men behandlas parallellt.

När bygglov inte är ett krav, kan du ändå behöva strandskyddsdispens. Det gäller till exempel vid uppförande av en friggebod eller brygga. Grundregeln är att alla ändringar inom strandskyddat område kräver dispens.

Strandskydd går före servitut

Ett servitut upphäver inte lagen om strandskydd. Så även om det finns ett servitut, behöver du söka dispens från strandskyddet.

Det kan finnas fler regler som du behöver tänka på

Ibland kan du behöva tillstånd enligt andra bestämmelser, än strandskydd, när du ska bygga något eller göra annan åtgärd. Du behöver till exempel lämna in en anmälan om vattenverksamhet till Länsstyrelsen om du ska bygga en pir, brygga eller om du ska muddra.

Äger du inte fastigheten där åtgärden ska utföras?

Ska du utföra en åtgärd som innebär att någon annans fastighet berörs rekommenderar vi dig att du innan prövningen ser till att få åtgärden godkänd av fastighetsägaren så att du får så kallad rådighet. Så att du inte söker, eventuellt får och debiteras för en dispens du sedan inte kan utnyttja. Ägandeförhållanden är inget som byggnadsnämnden tar hänsyn till i prövningen.

Grannar hörs eller informeras inte

I en dispensprövning hörs eller informeras inte grannar, inte under handläggningen och inte heller efter beslut.

Hur prövas strandskydd?

I de flesta fall prövas strandskyddsdispenser av kommunen (Byggnadsnämnden i Göteborg). Strandskyddsdispenser beslutas alltid av politikerna i byggnadsnämnden, som har sammanträden ungefär en gång i månaden. Tänk på att söka dispens i god tid! Alla kommunala dispenser granskas av Länsstyrelsen, som har möjlighet att överpröva dessa.

Inom vissa områden till exempel statliga naturreservat, Natura 2000-områden eller biotopskyddsområde, är det Länsstyrelsen i Västra Götaland som gör prövningen. Inom kommunala naturreservat görs prövningen av kommunen.

Tillsyn av strandskydd

Byggnadsnämnden har ansvar för att kontrollera så att strandskyddsreglerna följs, det utövas så kallad tillsyn. Det finns ingen preskriptionstid för olovliga åtgärder inom strandskyddade områden.

Vad händer om någon bryter mot reglerna?

När byggnadsnämnden får vetskap om misstänkt brott mot strandskyddsbestämmelserna har vi en skyldighet att agera. Det första steget är att konstatera att åtgärden är gjord, vilket bör göras så snart vi fått kännedom om överträdelsen. Efter detta, om en överträdelse gjorts/att någon brutit mot reglerna för strandskydd, startas en utredning. Den person som har gjort åtgärden kontaktas. Den eller de personer som har gjort åtgärden kan ansöka om dispens i efterhand och i vissa fall kan byggnadsnämnden ge dispens i efterhand, men många gånger medger inte reglerna det och då ska marken återställas.

Föreläggande om rättelse

Om byggnadsnämnden inte kan ge dispens i efterhand och den som gjort åtgärden inte rättar sig fattar byggnadsnämnden ett beslut om föreläggande om rättelse vilket ofta kombineras med ett vite. Det är ett beslut som visar vad som ska rättas till. Om rättelsen inte utförs enligt byggnadsnämndens beslut kan ett vite tas ut. Ett vite är ett bestämt pengabelopp. Den som gjort en olovlig åtgärd slipper betala vite om denne följer beslutet om rättelse. Vitet är normalt högre än kostnaden för att åtgärda den olovlig åtgärden. Byggnadsnämnden kan begära att fler viten tas ut, om den olovlig åtgärden inte rättas.

Skyldighet att anmäla till åklagarmyndigheten

Byggnadsnämnden är alltid skyldig att anmäla överträdelser till åklagarmyndigheten. Åklagarmyndigheten kan gå vidare och åtala den ansvarige och därmed avgöra om den otillåtna handlingen är tillräckligt allvarlig för att vara brottslig enligt Brottsbalken. Handläggningen om rättelse sker parallellt hos byggnadsnämnden och även om åtgärden inte anses av domstol att vara ett brott kan det ändå vara en överträdelse som måste rättas till enligt bestämmelserna i miljöbalken. Handläggningarna sker separat, på olika myndigheter och utifrån olika lagrum.

Lagstadgad preskriptionstid

Det finns ingen lagstadgad preskriptionstid för rättelse av åtgärder som genomförts utan strandskyddsdispens. Generellt strandskydd infördes 1975, innan dess fanns bara förordnande för vissa områden. Om strandskydd inte gällde när åtgärden vidtogs kan heller inte rättelse krävas.

Beslutet kan överklagas

Länsstyrelsen granskar alla beslut om dispens från strandskyddsbestämmelserna. Anser länsstyrelsen att beslutet är felaktigt kan beslutet komma att tas upp för överprövning.

Ett beslut kan också överklagas av sakägare eller stora ideella föreningar med frilufts-, naturskydds-, eller miljöskyddsintressen. Hör av dig till Länsstyrelsen i Västra Götaland om vill ha mer information om hur och om ett beslut kan överklagas. Om du har blivit nekad dispens av byggnadsnämnden kan du överklaga beslutet till länsstyrelsen.

Vad kostar det?

En avgift enligt byggnadsnämndens taxa tas ut för handläggning och prövning av din dispensansökan. Du blir debiterad oavsett utfall på beslutet, bifall eller avslag. Läs mer under avgifter och taxa.​ Byggnadsnämndens taxa är beslutad av kommunfullmäktige. Tillsyn av strandskydd enligt miljöbalken debiteras genom timtaxa.