Regler för strandskydd

Strandskyddets syfte är att långsiktigt trygga förutsättningarna för allmänhetens tillgång till strandområden samt bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i vatten. Strandskyddszonen omfattar både land, vatten och undervattensmiljö. Strandskyddet utgår från strandkanten och sträcker sig vanligtvis 100 meter i båda riktningarna. Vid behov, för att säkerställa något av strandskyddets syften, kan Länsstyrelsen utvidga strandskyddszonen upp till 300 meter.

När kom strandskyddsbestämmelserna?

Strandskyddet kom till på 1950-talet för att förhindra en överexploatering av stränderna och bevara allmänhetens tillgång till stränder och vatten för friluftsliv. Riksdagen utvidgade lagen 1994 till att också skydda stränderna på grund av deras stora betydelse för den biologiska mångfalden. Strandzonen, övergången mellan land och vatten, ger utrymme för en mängd olika miljöer där strandnära djur- och växtarter lever. Strandzonen fungerar också som s.k. spridningskorridor och som tillflyktsort för en mängd arter i ett landskap som präglats av rationellt bruk.

Skyddszonen omfattar både land och vatten, inklusive undervattensmiljön. Den utgår från strandkanten och sträcker sig vanligtvis 100 meter i båda riktningarna. Länsstyrelsen kan utvidga zonen upp till 300 meter, om det behövs för att tillgodose strandskyddets syften. Sedan den 1 juli 2009 är Byggnadsnämnden den myndighet som prövar frågor om strandskyddskyddet och ansvarar för tillsynen i Göteborgs kommun. De bestämmelser som gäller för strandskydd finns att läsa i miljöbalken 7 kap. 13-18 §§

Följande områden är undantagna kommunernas beslutanderätt; där är det länsstyrelsen som ansvarar för att pröva strandskyddsdispenser och utöva tillsyn:

 • statliga naturreservat
 • biotopskyddsområden
 • natura 2000-områden
 • landskapsbildsskyddsområden
 • djur- och växtskyddsområden
 • kulturreservat
 • naturminnen.  

Finns det strandskydd på min fastighet?

För att se om din fastighet berörs av strandskydd kan du antingen kontakta stadsbyggnadskontorets kundservice eller Länsstyrelsen i Västra Götaland 

Vad gäller inom strandskyddat område?

Enligt 7 kap. 15 § miljöbalken får inte inom ett strandskyddsområde:

 1. nya byggnader uppföras. Exempel: hus, förråd, friggebod, husbåt, bastu, transformatorstation, pumphus o.dyl.
 2. byggnader eller byggnaders användning ändras eller andra anläggningar eller anordningar utföras, om det hindrar eller avhåller allmänheten från att beträda ett område där den annars skulle ha fått färdas fritt. Exempel: ändra befintlig byggnad eller byggnads användning (till exempel göra om förråd till fritidshus, inreda sjöbod för boende, göra en stor tillbyggnad), inte heller utöka sin så kallade privata zon/hemfridszon på mark som är tillgänglig för allmänheten som att ställa ut möbler, anlägga gräsmattor eller rabatter, uppföra anläggningar eller anordningar som avhåller allmänheten, brygga, växthus, parkeringsplats, utöka tomten med anlagd gräsmatta, rabatt, bänk, staket, eldstad eller flaggstång.
 3. grävningsarbeten eller andra förberedelsearbeten utföras för byggnader, anläggningar eller anordningar som avses i punkt 1 och 2. Exempel: gräva eller förbereda byggnationer, fälla träd, schakta, spränga och bygga väg.
 4. åtgärder vidtas som väsentligen förändrar livsvillkoren för växt- och djurlivet. Exempel: utföra muddring eller fälla mer än enstaka träd, anlägga en pir, fylla ut eller göra en gräsmatta på stranden.

Finns det möjlighet till att få dispens från förbuden?

Det krävs särskilda skäl för att bevilja dispens från strandskyddet. Lagstiftaren har utgått från att det alltid ska gälla restriktivitet med dispenser, eftersom strandskyddet är ett tungt vägande allmänt intresse.

För att dispens ska kunna lämnas får åtgärden inte heller strida mot strandskyddets syfte; att allemansrättslig tillgång till strandområdet inte försämras och att djur- och växtliv inte påverkas på ett oacceptabelt sätt, även om det uppfyller ett eller flera särskilda skäl. 

Särskilda skäl:

 1.  redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften, 
 2.  genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering är väl avskilt från området närmast strandlinjen, 
 3. behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet och behovet inte kan tillgodoses utanför området, 
 4.  behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen inte kan genomföras utanför området, 
 5.  behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför området, eller 
 6. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse. 

Vad händer med min ansökan?

När vi mottagit din ansökan diarieförs den och handläggning av ärendet börjar. Ibland ber vi dig skicka in mer information för att kunna gå vidare i handläggningen. Ofta besöker vi platsen för att kunna göra en bättre bedömning. Vi remitterar i de flesta fall till Miljöförvaltningen och sedan förbereder tjänstemännen ett tjänsteutlåtande med förslag till beslut till Byggnadsnämnden som beslutar om att ge dispens eller avslå ansökan på ett av deras sammanträden. Du har möjlighet att överklaga beslutet inom tre veckor från det att du mottagit beslutet.

Tänk på att ansöka om strandskyddsdispens i god tid!

Då dessa beslut inte får tas på delegation och bara beslutas på Byggnadsnämndens sammanträden, vilka är ca en gång i månaden, är detta ännu en anledning till att vara ute i god tid med ansökan. Ännu en anledning är att vissa åtgärder inte får utföras under vissa tidsperioder, då växt- och djurliv påverkas för mycket under den tiden.

Handläggningen påskyndas om ansökningshandlingarna är kompletta med karta och situationsplan. Även en enklare ritning/skiss och foton från platsen underlättar handläggningen och snabbar på processen. Observera att du inte får påbörja arbetet, till exempel genom att riva befintliga byggnader eller börja förberedelsearbeten, innan du fått dispens.

Undantag från förbuden

Under vissa förutsättningar är areella näringar såsom jordbruk, skogsbruk och yrkesfiske undantagna från förbuden inom strandskydd.

Undantaget gäller endast om alla följande förutsättningar är uppfyllda:

 1. Den areella näringen ger ett tillskott av betydelse till näringsidkarens försörjning.
 2. Byggnaden eller åtgärden som ska utföras behövs för näringen.
 3. Byggnaden som ska utföras är inte utformad för boende. 
 4. Byggnaden eller åtgärden som ska utföras måste för sin funktion finnas eller utföras inom det strandskyddade området. 

Strandskydd går före servitut

Om det finns servitut för till exempel en brygga på en fastighet så innebär det inte att det finns de tillstånd som krävs för att få ha en brygganläggning på aktuell plats. Och det är inte säkert att det går att ge tillstånd heller. 

Försäljning av fastigheter inom ett strandskyddat område

Om en säljare utan dispens har uppfört en anläggning inom strandskyddat område, vilket i sig är en brottslig handling, och sedan överlåter fastigheten kan köparen bli ansvarig för den tidigare ägarens överträdelse. Ingen preskriptionstid finns gällande överträdelser mot strandskyddet, vilket innebär att köparen kan bli ålagd att riva en 30 år gammal byggnad eller brygga om den uppmärksammas av kommunen. Mäklaren kan minimera risken genom att informera köparen om strandskyddsreglerna och att man som köpare tar fram alla handlingar och tillstånd som finns.

Har du koll på alla bestämmelser och lagar? 

Du behöver till exempel lämna in en anmälan om vattenverksamhet till Länsstyrelsen om du ska göra åtgärder i vatten; ex. ändra en vattenväg, bygga en pir, brygga, muddra. Du hittar all information hos Länsstyrelsen  

Du behöver också ha koll på annat som kan beröra fastigheten du vill göra en åtgärd på såsom naturreservat, biotopskydd osv.

När andra fastigheter berörs av dina åtgärder

När du ska utföra en åtgärd på strandskyddat området som innebär att någon annans fastighet berörs kan du inte utföra åtgärden utan fastighetsägarens tillstånd även om det finns en strandskyddsdispens. Ägandeförhållanden är inget som byggnadsnämnden tar hänsyn till i prövningen.

I en prövning om en dispens från strandskyddet hörs inte och informeras inte grannar.

Tillsyn av efterlevnad av strandskyddsbestämmelserna

Tillsyn är viktigt för att lagen ska bli lika för alla. Det finns ingen preskriptionstid för olovliga åtgärder inom strandskyddade områden. Byggnadsnämnden är ansvarig myndighet för tillsynen av att strandskyddet efterlevs i Göteborgs Kommun.

Föreläggande om rättelse

När kommunen får reda på att någon brutit mot reglerna om strandskydd startar en utredning. Kommunen kontaktar då den eller de personer som brutit mot reglerna. Dessa får då möjlighet att ansöka om dispens i efterhand. I vissa fall kan kommunen ge dispens, men ibland tillåter inte regelverket det. Om dispens inte kan ges beslutar kommunen om ett föreläggande om rättelse. Det är ett beslut som visar vad som ska rättas till.

Den som har gjort den otillåtna åtgärden har alltid möjlighet att förklara och ge synpunkter på kommunens ställningstagande, innan kommunen fattar sitt beslut.

Ett föreläggande om rättelse kan kombineras med ett vite. Ett vite är ett bestämt pengabelopp och är normalt lite högre än kostnaden för att rätta till felet. Du slipper betala vite om du följer myndighetens beslut och rättar till det som är fel. Kommunen kan begära att flera viten tas ut, tills du har rättat till det som är fel.

Skyldighet att anmäla till Åklagarmyndigheten

Byggnadsnämnden är alltid skyldig att anmäla överträdelser av strandskyddsbestämmelserna till Åklagarmyndigheten. Åklagarmyndigheten kan gå vidare och åtala den ansvarige och därmed avgöra om den otillåtna handlingen är tillräckligt allvarlig för att vara brottslig enligt Brottsbalken. Handläggningen om rättelse sker parallellt hos byggnadsnämnden och även om åtgärden inte anses av domstol att vara ett brott kan det ändå vara en överträdelse som måste rättas till enligt bestämmelserna i miljöbalken. Handläggningarna sker separat, på olika myndigheter och utifrån olika lagrum. Kommunen kan alltså alltid begära att du rättar till felet, oavsett om åtal väcks eller inte.

Lagstadgad preskriptionstid

Det finns ingen lagstadgad preskriptionstid för rättelse av åtgärder som genomförts utan strandskyddsdispens. Generellt strandskydd infördes 1975, innan dess fanns bara förordnande för vissa områden. Om strandskydd inte gällde när åtgärden vidtogs kan heller inte rättelse krävas.

Överprövning och överklagan

Länsstyrelsen granskar alla Byggnadsnämndens beslut om strandskyddsdispens. Länsstyrelsen ska inom tre veckor från det att beslutet kommit till Länsstyrelsen meddela om de godkänner eller överprövar beslutet. Länsstyrelsen kan till exempel överpröva beslutet om de anser att det inte finns särskilda skäl till dispensen eller om påverkan på djur- och växtliv inte utretts tillräckligt.

Andra personer kan också ha rätt att överklaga beslutet. Ett beslut kan överklagas av sakägare eller stora ideella föreningar med frilufts-, naturskydds-, eller miljöskyddsintressen.

Du bör därför vänta tills dispensen börjar gälla innan du påbörjar arbetet. Hör av dig till Länsstyrelsen i Västra Götaland om vill ha mer information om hur och om ett beslut kan överklagas. Om du har blivit nekad strandskyddsdispens av byggnadsnämnden kan du överklaga beslutet till länsstyrelsen.

Vad kostar det?

En avgift enligt byggnadsnämndens taxa tas ut för handläggning och prövning av din dispensansökan. Du blir debiterad oavsett utfall på beslutet; bifall, avslag eller återtagande av ansökan. Tillsyn av strandskydd enligt miljöbalken debiteras genom timtaxa. Läs mer under avgifter och taxa.​ Byggnadsnämndens taxa är beslutad av kommunfullmäktige. 

Filer och dokument