Strandskydd och strandskyddsdispens

Strandskydd finns längs hav, sjöar och vattendrag i Sverige och sträcker sig generellt 100 meter upp på land och lika långt ut i och under vattnet. På känsliga platser kan strandskyddet vara utökat upp till 300 meter, på några platser kan det vara borttaget. Du kan få tillåtelse, så kallad dispens, för att bygga, göra anordningar, eller ändra i ett strandskyddsområde.

Strandskyddet är ett generellt skydd som gäller i hela landet. Det gäller vid alla kuster, sjöar och vattendrag. Strandskyddet har två syften; att långsiktigt trygga allmänhetens tillgång till strandområden och att bevara goda livsvillkor för djur- och växtliv. Strandskyddet finns som skydd för att vi fortsättningsvis har kvar vackra stränder med viktiga livsmiljöer för växter och djur och för att alla ska ha tillgång till strandområden.

Strandskydd finns längs hav, sjöar och vattendrag i Sverige och sträcker sig 100 meter upp på land och lika långt ut i och under vattnet. Syftet är att alla ska kunna komma ner till stranden, inte bara den som äger marken.