Rivningslov

Har du planer på att riva en byggnad? Då behöver du, om du bor inom detaljplanelagt område, söka rivningslov. I detaljplanen eller i områdesbestämmelserna framgår det om någon byggnad eller byggnadsdel omfattas av rivningsförbud.

Ny taxa för stadsbyggnadskontorets verksamhet från och med den 1 januari 2021

12 november 2020

Kommunfullmäktige har beslutat om en ny taxa för stadsbyggnadskontorets verksamhet som gäller från och med den 1 januari 2021. Den nya taxan ska vara rättvis och tydlig samt innebära att stadsbyggnadskontorets verksamhet ska vara helt avgiftsfinansierad. Den nya taxan gäller för nyinkomna ärenden efter årsskiftet. 

Du som redan nu vill läsa den nya taxan finner den under rubriken Avgifter och taxa 

Här kan du läs mer om den nya taxan

Ansök om rivningslov

Här söker du rivningslov

Då behöver du rivningslov

 • du planerar att riva en byggnad eller en del av en byggnad som ligger inom detaljplanelagt område
 • när områdesbestämmelserna kräver det.

Då behöver du inte rivningslov

 • när du ska riva utanför planlagt område. Men tänk på att arbetet alltid är anmälningspliktigt. Är du osäker om byggnaden ligger inom eller utanför detaljplanelagt område kan du kontakta stadsbyggnadskontorets kundservice. 
 •  när du ska riva byggnader eller delar av byggnader som får uppföras utan bygglov. Det gäller både inom och utanför detaljplanelagt område.

När behöver du göra en anmälan?

Du behöver göra en anmälan när du, helt eller delvis, ska riva en byggnad. Det är inte anmälningspliktigt att riva komplementbyggnader. Du får också riva ekonomibyggnader för jordbruk, skogsbruk och fiske, exempelvis ladugårdar och stall som inte omfattas av detaljplan, utan att göra en anmälan.

Behöver jag en kontrollansvarig i mitt rivningsprojekt?

Oavsett om byggnaden ligger inom ett område med detaljplan eller inte, kan du utse en kontrollansvarig om rivningen ska följa en kontrollplan. Det är du som är byggherre som ska utse en certifierad kontrollansvarig. Den som är kontrollansvarig ska se till att kontrollplanen följs, och vara med vid samråd och kontroller. För mindre objekt, småhus och enklare byggnader, kan ni själv oftast ansvara för kontrollerna i kontrollplanen för rivning.

Vad innebär en kontrollplan?

I din kontrollplan anger du hur du ska ta hand om ditt rivningsmaterial. När du ska ändra en byggnad behöver du också ha en kontrollplan, om materialet innehåller farligt avfall och om åtgärden är anmälningspliktig. Här hittar du mallar för enkel kontrollplan.

En kontrollplan ska innehålla

 • vilka kontroller du ska göra
 • vem som ska göra kontrollerna
 • vilka anmälningar som du ska göra till oss
 • vilka arbetsplatsbesök som vi ska göra och när dessa besök ska ske
 • vilka byggprodukter som kan återanvändas och hur dessa kan tas om hand, och
 • vilket avfall som åtgärden kan ge upphov till och hur avfallet ska tas om hand, särskilt hur man avser möjliggöra
  • materialåtervinning av hög kvalitet, och
  • avlägsnande och säker hantering av farliga ämnen

Du behöver ett startbesked

Förutom rivningslov behöver du ett startbesked, där en kontrollplan är fastställd. I din kontrollplan anger du hur du ska ta hand om ditt rivningsmaterial. Innan du river måste du göra en inventering för att se till att olika material tas om hand var för sig. I inventeringen anger du graden av farliga och miljö- och hälsostörande material, samt hur du ska hantera dessa. 

Rivningsförbud

Du kan få avslag på din ansökan om byggnaden eller byggnadsdelen omfattas av ett rivningsförbud. Detta gäller även om byggnaden behövs för bostadsförsörjningen eller ska bevaras av historiska, miljömässiga eller konstnärliga skäl.