Marklov

Har du planer på att ändra din marknivå? Då behöver du, om du bor inom detaljplanelagt område, söka marklov.

Ansök om marklov

På sidan checklistor och exempelritningar - det här behöver du i din ansökan kan du se vilka handlingar som behövs i din bygglovsansökan

Här ansöker du om marklov

Då kan du behöva marklov


  • Schaktningar eller fyllningar som avsevärt ändrar höjdläget kräver marklov inom detaljplanelagt område. Gränsen för höjdförändringar som är lovpliktiga är 0,5 meter.
  • Skogsplantering och fällning av skyddade träd, om kommunen bestämt detta i en detaljplan eller i områdesbestämmelser. Finns bestämmelser kan det till exempel handla om ett behov att skydda träd som utgör värdefulla inslag i den bebyggda miljön. Det kan vara både enstaka träd och en grupp av träd, som exempelvis en allé. Att plantera enstaka träd på din tomt kräver inte marklov.

Schaktning och fyllning som görs i samband med byggnadsarbeten kräver inte ett separat marklov eftersom markarbetena prövas i själva bygglovärendet. Den färdiga markhöjden behöver därför framgå av handlingarna i bygglovansökan.

Uttrycket schaktning innefattar både jord- och bergschaktning samt sprängning. I samband med sprängning ska ett tillstånd lämnas av polisen.