Kulturhistorisk miljö

Att utveckla och bevara den bebyggda miljöns värden och kvaliteter är ett viktigt led samhällsbyggnadsprocessen.

Läs mer om Göteborgs Stads arbete med kulturhistorisk miljö