Förhandsbesked

Kan du få ett bygglov för det du planerar att bygga? Är du osäker kan det vara klokt att först ansöka om förhandsbesked. I ett förhandsbesked får du reda på om det du planerar att bygga kan tillåtas på en viss plats eller inte.

För dig som ska ansöka om förhandsbesked

Förhandsbeskedet kräver inte lika många handlingar som ett bygglov. Det vanligaste är att ansöka om förhandsbesked när man vill bygga på en obebyggd tomt i ett område som saknar detaljplan. Stadsbyggnadsnämnden gör en lokaliseringsprövning, där det utreds om platsen är lämplig för bebyggelse. Översiktsplanen är vägledande i bedömningen och berörda grannar kommer också få ge sina synpunkter på din ansökan.

Du betalar alltid för ett förhandsbesked, enligt stadsbyggnadsnämndens taxa. Avgiften skiljer sig beroende på om fastigheten ligger inom eller utom planlagt område. Om din ansökan för förhandsbesked avslås, avskrivs eller avvisas tar vi ut en avgift för den handläggningstid som lagts ner i ärendet.

För dig som fått förhandsbesked

Ett förhandsbesked gäller i två år från den dag då förhandsbeskedet vann laga kraft. 

Förhandsbeskedet är i vissa fall ett krav för att lantmäterimyndigheten ska kunna pröva om en fastighet kan ändras eller delas. Ansökan om att ändra eller dela en fastighet görs genom att ansöka om lantmäteriförrättning.

För dig som fått avslag på ditt förhandsbesked

Du som har fått avslag på din ansökan om förhandsbesked kan överklaga beslutet Om ansökan om förhandsbesked avslås tas avgift ut för den handläggningstid som lagts ner i ärendet, enligt stadsbyggnadsnämndens taxa.

För dig som är granne till någon som har ansökt om förhandsbesked

Om du är granne till någon som har ansökt om förhandsbesked så kan stadsbyggnadsnämnden göra bedömningen att den föreslagna byggnationen kommer att påverka dig i någon grad. Du kommer då få information om detta hemskickat till dig, antingen i din digitala brevlåda eller med vanlig post. Grannar som bedöms bli berörda ges på detta sätt möjlighet att lämna synpunkter på ansökan om förhandsbesked. Har du inte möjlighet att logga in i e-tjänsten är du välkommen att besöka oss eller kontakta oss på e-post eller telefon.

För dig som är granne till någon som har fått ett förhandsbesked

Din granne som har fått ett förhandsbesked behöver ansöka om och få bygglov före hen kan börja bygga. Ett förhandsbesked är bindande vid den framtida bygglovsprövning, om ansökan skickas in inom två år från den dag då förhandsbeskedet vann laga kraft. Om inte ansökan om bygglov skickas till stadsbyggnadsförvaltningen inom den tiden upphör beslutet att gälla.

Laga kraft lov och förhandsbesked

Överklagande av lov och förhandsbesked

Boverket om byggprocessen.