Förhandsbesked

Vill du bygga nytt inom ett område som saknar detaljplan, kanske inför en ansökan hos lantmäterimyndigheten om avstyckning av ytterligare en tomt? Då bör du söka ett förhandsbesked, innan du lämnar in en bygglovansökan.

Ansök om förhandsbesked

Här söker du förhandsbesked

Ta del av vilka handlingar du behöver bifoga i ansökan om förhandsbesked under Checklistor för byggärenden

Vad är ett förhandsbesked?

Ett förhandsbesked är inte ett muntligt bygglovbesked som många tror utan är ett medgivande till en nybyggnad på en tomt som inte är avstyckad och som ligger utanför detaljplanelagt område.

Vid en ansökan om förhandsbesked gör byggnadsnämnden lokaliseringsprövning, det vill säga vi undersöker om platsen är lämplig för bebyggelse och om det går att lösa bland annat avloppsfrågan. Vår översiktsplan är vägledande i bedömningen och berörda grannar får också yttra sig om åtgärden.

Syftet med ett förhandsbesked är att den sökande ska kunna få ett bindande besked innan byggnadsprojektering påbörjas och kostnader läggs ner på till exempel ritningar.

Ett  negativt förhandsbesked kan överklagas av den sökande. Alla förhandsbesked debiteras enligt gällande taxa.

När ska du söka ett förhandsbesked?

Om du önskar stycka en fastighet utanför planlagt område för att sedan kunna bygga på den, kan det vara lämpligt att söka ett förhandsbesked. Med ett positivt förhandsbesked kan du sedan ansöka om en fastighetsreglering.

När ska du inte söka förhandsbesked?

Finns det en detaljplan för området är ett förhandsbesked oftast onödigt eftersom förutsättningarna regleras i planen och du kan istället ansöka om bygglov direkt. I förhandsbeskedet bedömer vi om en viss åtgärd/byggnad kan tillåtas på en viss plats.

Hur länge gäller ett förhandsbesked?

Förhandsbeskedet gäller i två år och kan inte förlängas. Byggnadsnämnden är bunden av sitt ställningstagande i förhandsbeskedet, om ansökan om bygglov lämnas in inom två år. Om en bygglovsansökan inte lämnas in inom dessa två år upphör förhandsbeskedet att gälla. 

Både du och andra kan överklaga förhandsbeskedet

Ett beslut om förhandsbesked kungörs i Post- och Inrikes Tidningar och kända sakägare (berörda personer) informeras om detta av stadsbyggnadskontoret. Beslutet kan överklagas i fyra veckor efter publiceringsdatum i Post- och Inrikes Tidningar. Om du är känd sakägare och har lämnat invändningar som inte blivit tillgodosedda blir du istället delgiven beslutet av stadsbyggnadskontoret. Efter delgivningen har du tre veckor på dig att överklaga.

Om ingen överklagar kan du som sökande gå vidare i processen, till exempel genom att ansöka om bygglov eller stycka av tomten. Du får inte börja bygga förrän du har fått både bygglov och startbesked.

Om du är sökande och får ett negativt förhandsbesked kan du överklaga beslutet till länsstyrelsen. Du delges beslutet och har efter delgivningen tre veckor på dig att överklaga.

En överklagan ställs skriftligen till Länsstyrelsen i Västra Götaland, men skickas eller lämnas in till stadsbyggnadskontoret. Vi tar ett beslut om överklagan kommit in i rätt tid (rättidsprövning). Har överklagandet kommit in i rätt tid överlämnar vi detta tillsammans med handlingar i ärendet till länsstyrelsen (länsstyrelsens rättsenhet) för prövning.