Plan- och bygglagen

Hur vi använder marken, vad vi bygger, renoverar eller river påverkar miljön och människorna runt omkring för en lång tid framöver. Därför finns det regler för hur och var vi får bygga.

Vad är Plan- och bygglagen?

Plan- och bygglagen (PBL) är den lag i Sverige som reglerar samhällets krav på planering och byggande. Det är bestämmelserna i plan- och bygglagen som reglerar var och hur du får bygga. Den bestämmer hur ett bygglov ges och vilka krav som kan ställas på det som byggs.

Från den 2 maj 2011 gäller en ny plan- och bygglag (PBL). Den ersatte den gamla plan- och bygglagen från 1987 och lagen om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk med mera. Ansökningar som kommit in före den 2 maj 2011 behandlas enligt den tidigare lagstiftningen, PBL 1987:10.

Därför finns det regler för att bygga

Det du bygger ska fungera på ett bra sätt tillsammans med det som redan finns och många intressen ska vägas samman. Grannar och andra som berörs av ditt bygge vill värna om sin egen miljö och sin fastighets värde.

När ett beslut fattas om byggande och användning av mark, ställer också samhället vissa grundläggande krav som ska vara uppfyllda. Stadsbyggnadskontoret bevakar att dina önskemål följer målen för bebyggelseutvecklingen i kommunen, kraven på den lokala miljön och en hållbar utveckling.