Att inreda lägenhet på vind

Om du vill inreda vinden i ett befintligt flerbostadshus till bostäder behöver du ansöka om bygglov. Innan du ansöker om bygglov är det flera saker du behöver tänka på.

Rumshöjd

För att vinden ska vara lämplig att inreda till en bostad bör minst hälften av boendeytan ha 2,4 meter i rumshöjd. I begränsade delar av rum får rumshöjden vara lägre. Men där ståhöjd behövs ska rumshöjden vara minst 2,1 meter under horisontellt tak, eller 1,9 meter under snedtak.

Dagsljus och utblick

Nya takkupor eller takfönster behövs nästan alltid för att ge tillräckligt med ljus till bostaden och för att den boende ska ha möjlighet att se ut.

Kraven finns av hälsoskäl och är beskrivna i Boverkets byggregler.

Är dagsljuset begränsat till exempel på grund av små fönster eller skymmande byggnader så kan du behöva göra en dagsljusredovisning.

Dagsljusredovisning 

Utformning av takkupor, takfönster och takterrass

Nya takkupor, takfönster och takterrasser ska vara varsamt utformade och anpassade efter byggnadens förutsättningar och arkitektur. Olika lösningar bedöms i varje enskilt ärende utifrån husets ursprungliga byggnadsstil samt vilket kulturhistoriskt värde som byggnaden eller området har.

Många detaljplaner har bestämmelser som reglerar hur många våningar som får uppföras. Att inreda en vind innebär dock inte att vinden automatiskt blir en ny våning. Däremot kan tillkommande takkupor och frontespiser påverka byggnadshöjden på ett sådant sätt som göra att vinden ändå blir en våning.

Exempel på utformning i riktlinjerna för vindsinredning

Bygga takterrass

Göteborgs Stads bevarandeprogram

Krav på tillgänglighet

En byggnad ska vara tillgänglig och användbar för personer med nedsatt rörelseförmåga. Om en byggnad har minst tre våningar ska det finnas minst en hiss eller annan lyftanordning. Eftersom en vind som är inredd som bostad oftast jämställs med våning, kan du behöva installera en hiss i byggnaden. Det finns dock undantag från denna regel.

Det kan finnas flera skäl till avsteg från hisskravet. Till exempel kan det vara att en installation av hiss påverkar kraven på utrymning eller att det på något sätt medför en förvanskning av byggnaden. Det är du som sökande som behöver motivera och ta fram underlag som visar varför ett undantag från hiss får göras. Anledningen till att inte installera hiss kan aldrig vara av ekonomiska skäl.

Ett annat skäl till avsteg från hisskravet är om bostaden som inreds på en vind är mindre än 35 kvadratmeter. För att detta undantag ska gälla krävs att bostaden inreds på en befintlig vind. Vid tillbyggnader i samband med vindsinredningen, till exempel om delar av taket höjs eller om större takkupor byggs, gäller inte undantagen på tillgänglighetskraven. Då ska lägenheten vara tillgänglig och uppfylla samma krav som för bostäder större än 35 kvadratmeter.

Om lägenheter på översta våningen utökas på vinden i etage, så att det blir bostäder i två plan får inte tillgängligheten för bostaden försämras. När entréplanet fungerar som lägenhetens huvuddel där samtliga bostadsfunktioner finns kvar, kan etagedelen räknas som ett komplement till denna och hisskravet gäller då till entréplanet. Grundkravet för etagelägenheter är att det ska finnas utrymningsväg på varje våningsplan. Om etagelägenheten sträcker sig över grannens lägenhet ska ljud och brandkrav hanteras.

Kravet på tillgänglighet samt avsteg från dessa finns att läsa om i riktlinjerna.

Brand och ljud

Redan i tidigt skede bör du titta på hur du löser utrymning från lägenheten på vinden om det skulle börja brinna. En bostad ska ha två oberoende utrymningsvägar. Hur brandskyddet och utrymningen ska utföras och hur du kan förhindra spridning av brand eller rökgas ska redovisas i en brandskyddsbeskrivning från en brandkonsult. 

Nya lägenheter ska uppfylla nybyggnadskraven för ljudnivåer inne i lägenheten. Ljudisoleringsåtgärder kan ibland behövas mot andra lägenheter i huset. Det krävs ofta en ljudutredning från en ljudkonsult.

Föreskrifter och allmänna råd om byggnaders bullerskydd, Boverkets byggregler.

Detaljplanen påverkar dina möjligheter

Detaljplanen kan ha bestämmelser som begränsar möjligheterna att inreda vinden för just din fastighet.

Gällande detaljplaner

Parkeringsplatser och förråd

Det är bra om du tidigt i processen funderar hur du möter det eventuella behovet av fler parkeringsplatser. 

Om det tidigare har funnits förråd på vinden så ska du kunna redovisa var de flyttas i fastigheten. Förråden bör vara tillgängliga.

Bygglovsansökan

Innan du skickar in din ansökan för bygglov behöver du ta fram vissa underlag. Förutom ansökan behöver du ta fram olika ritningar som visar hur vinden ska inredas. Beroende på förutsättningarna i det enskilda projektet kan även ytterligare handlingar komma att krävas.

Checklistor och exempelritningar - det här behöver du i din ansökan - Göteborgs Stad

Använd vår e-tjänst för att ansöka om bygglov.

Riktlinjer för vindsinredning

Riktlinjer för vindsinredning vänder sig till fastighetsägare som vill inreda vindslägenheter. Där finns fördjupad information om vad som gäller för lägenheter som inreds på befintliga vindsutrymmen. Riktlinjerna beslutades av byggnadsnämnden i juni 2022.

Filer och dokument