Altan, staket, plank och friggebod

En del åtgärder kräver inte bygglov. Gäller det en- eller tvåbostadshus får du till exempel sätta upp staket eller lägre plank, bygga skärmtak, mur eller friggebod, så länge du följer vissa restriktioner. En del altaner är också bygglovbefriade.

Anmälningspliktiga arbeten

Tänk på att en åtgärd som inte behöver lov ändå kan kräva anmälan, det vill säga vara anmälningspliktig. De tekniska egenskapskrav som finns i plan- och bygglagen gäller och du som byggherre är ansvarig att se till att de följs. Läs mer under Anmälningspliktiga arbeten.

Altan

En altan är en plattform för utevistelse. Den kan vara fristående eller sitta ihop med en byggnad. Den vilar, antingen direkt, eller med stöd, på underliggande mark eller byggnad. Den kan vara öppen, men kan också helt eller delvis omges av staket, räcke, plank eller mur.

En altan kräver inte alltid bygglov. Här beskriver vi vad som krävs för att en altan ska vara lovfri.

Bygglovfria altaner
Du behöver inte bygglov för en altan vars golv är lägre än 0,6 meter över mark, oavsett var på tomten du placerar den.

Även en högre altan kan byggas utan bygglov om samtliga punkter nedan är uppfyllda:

 • Altanen tillhör ett en- eller tvåbostadshus eller ett komplementbostadshus (attefallshus). En gäststuga eller en byggnad som utan lov tagits i anspråk som bostad (till exempel ett förråd som ändrats till bostad) omfattas inte av undantaget från lov.
 • Altanen ligger i direkt anslutning till ett en- eller tvåbostadshus, eller ett komplementbostadshus (attefallshus) och maximalt 3,6 meter från fasaden.
 • Altanen inte är högre än 1,8 meter i någon del. Höjden räknas från markens lägsta nivå längsmed altanens utsida, till altanens högsta punkt.
 • Altanen placerats minst 4,5 meter från gräns.
 • Altanen placerats närmare gräns än 4,5 meter och berörda grannar godkänner det. Altanen får dock aldrig placeras närmare än 4,5 meter från allmän plats, gata eller väg.

Om din altan inte uppfyller kraven för att vara bygglovsfri behöver du söka bygglov. Mer om vad du behöver tänka på inför din ansökan om bygglov finns på sidan Checklistor för byggärenden.

På Boverkets webbplats kan du läsa mer om Bygglovbefriad altan.  

Du behöver oftast bygglov för altan om byggnaden ligger inom eller i anslutning till ett särskilt kulturhistoriskt värdefullt område, så kallat bevarandeprogram. På vår sida om bevarandeprogram kan du läsa mer och se om just din byggnad omfattas av ett bevarandeprogram.

Altan utanför detaljplanerat område
För altan utanför detaljplanerat område krävs inget bygglov under förutsättning att:

 • det inte är en altan som hänger samman med en byggnad och som har ett användbart utrymme* under sig.
 • det inte är en fristående altan med ett användbart utrymme* under hela eller delar av altanen.

*Utrymmet räknas som användbart om det är minst 1,7 meter högt och möjligt att gå in i, eller om det kan uppfattas som ett sådant användbart utrymme.

Friggebod

Om du har ett en- eller tvåbostadshus och du vill bygga en mindre förrådsbyggnad, växthus eller liknande på din tomt kan en friggebod vara en lösning. En friggebod får inte byggas ihop med en annan byggnad, och ska placeras på tomten i omedelbar närhet av bostadshuset.

En eller flera friggebodar får byggas utan bygglov om

 • den sammanlagda byggnadsytan inte är större än 15 kvadratmeter
 • höjden från omgivande mark till taknock är högst 3 meter
 • den placeras minst 4,5 meter från tomtgränsen.

Friggeboden måste placeras minst 4,5 meter från gräns mot gata och väg. Kommunen kan aldrig godkänna en placering närmare än 4,5 meter till gata eller väg.

Boden kan placeras närmare grannens gräns om du får ett godkännande från denne. Tänk på att be dina grannar om ett skriftligt medgivande. Om det är fler än en person som äger en grannfastighet, måste alla ägarna skriva på. Om en komplementbyggnad ska uppföras närmare än 4,5 meter från gränsen och berörda grannar inte ger sitt medgivande, måste bygglov sökas.

Inom detaljplanerat område ska avstånd till allmän plats, exempelvis park eller naturområde, alltid vara 4,5 meter för att friggeboden ska vara bygglovbefriad.

Gränsar din tomt mot ett naturområde som inte är detaljplanerat kan kommunen eller annan ägare till marken godkänna en placering närmare än 4,5 meter från tomtgräns. Äger kommunen din granntomt behöver du kontakta fastighetskontoret för ett skriftligt godkännande. Du kontaktar dem via fastighetskontoret@fastighet.goteborg.se. I mejlet bifogar du en situationsplan med måttsatt placering av byggnaden.

Du som fastighetsägare sparar själv ditt godkännande från grannar och/eller kommun.

Ska du bedriva någon slags företags- eller föreningsverksamhet i friggeboden kan du behöva söka bygglov. Läs mer på Boverkets kunskapsbank.

Tänk också på att vissa åtgärder i friggebodar kan vara anmälningspliktiga, till exempel om du vill dra in vatten och avlopp eller installera en braskamin/eldstad. 

Skärmtak

Bygglov krävs inte på en- och två-bostadshus för att anordna skärmtak över en uteplats, altan, balkong eller entré. Den sammanlagda arean på de skärmtak som uppförts på tomten, utan krav på bygglov, får inte överskrida 15 kvadratmeter. Skärmtaken får inte placeras närmare tomtgränsen än 4,5 meter. Om berörda grannar ger sitt medgivande får placering ske närmare gränsen. Om berörda grannar inte ger sitt medgivande måste du söka bygglov.

Staket

Höjden på ett staket räknas alltid från marken på den lägsta sidan. Ny rättspraxis från mark- och miljööverdomstolen i november 2014 medför att om ett staket är öppet till mindre än femtio procent, definieras det som huvudregel som ett plank, om det är högre än ett sedvanligt staket. En höjd upp till 1,1 meter bedömer vi som ett sedvanligt staket. Tänk på att staket inte får placeras så att det hindrar sikten vid utfarter och korsningar.

Plank, murar och skyddad uteplats

Höjden på ett plank eller mur räknas alltid från marken på den lägsta sidan. För att sätta upp ett plank som är högre än 1,1 meter krävs bygglov.

 • En mur är en tät inhägnad och det krävs bygglov om muren är högre än 0,5 meter.
 • Även stödmurar räknas till murar och höjden räknas från den lägsta sidan.
 • En inhägnad, med en höjd av mer än 1,1 meter, ska i vart fall vara genomsiktlig till minst 50 % för att vara bygglovbefriad. Den byggande ska rekommenderas att samråda med berörd granne. 

Plank och murar kräver vanligtvis bygglov, men du som har ett en- eller två-bostadshus får utan bygglov sätta upp ett plank eller mur vid din uteplats inom 3,6 meter från bostadshuset om muren eller planket inte är högre än 1,8 meter och är placerat minst 4,5 meter från tomtgränsen.

Sådana plank och murar kan placeras närmare grannens gräns om du får ett godkännande från grannen. Mot gata, väg eller park krävs däremot alltid minst 4,5 meter för att planket eller muren ska vara bygglovbefriad. Tänk på att plank och murar inte får placeras så att de hindrar sikten vid utfarter och korsningar.

Ska du plantera häck?

För att plantera en häck eller ett träd krävs inget lov. Vissa regler finns som man måste följa för att häckar inte ska bli en trafikfara. Tänk på att alltid prata med din granne om du ska plantera något, då häckar, buskar och träd kan skapa besvär.

Utanför detaljplan

Bor du utanför detaljplan är möjligheterna att bygga utan bygglov större. Rivnings- eller marklov krävs sällan utanför detaljplanelagt område, men är anmälningspliktigt. Läs mer under Anmälningspliktiga arbeten.

Strandskydd

Tänk på att du kan behöva söka dispens från strandskyddet även om åtgärden är bygglovbefriad.