Altan, staket, plank och friggebod

En del åtgärder kräver inte bygglov. Gäller det en- eller tvåbostadshus får du till exempel sätta upp staket eller lägre plank, bygga skärmtak, mur eller friggebod, så länge du följer vissa restriktioner. En del altaner är också bygglovbefriade.

Anmälningspliktiga arbeten

Tänk på att en åtgärd som inte behöver lov ändå kan kräva anmälan, det vill säga vara anmälningspliktig. De tekniska egenskapskrav som finns i plan- och bygglagen gäller och du som byggherre är ansvarig att se till att de följs. Läs mer under Anmälningspliktiga arbeten.

Altan

Utan bygglov kan du uppföra en låg altan, där altangolvet inte någonstans ligger högre än 0,6 meter ovanför marken. En högre altan påverkar utseendet på huset och kräver därför bygglov. En altan behöver också bygglov om den byggs så att det blir ett rum under, till exempel ett förråd, en källare eller ett garage. En altan ovanpå en byggnad eller i ett takfall behöver också bygglov, liksom inglasning av altan.

Friggebod

Om du har ett en- eller tvåbostadshus och du vill bygga en mindre förrådsbyggnad, växthus eller liknande på din tomt kan en friggebod vara en lösning. En friggebod får inte byggas ihop med en annan byggnad, och ska placeras på tomten i omedelbar närhet av bostadshuset.

En eller flera friggebodar får byggas utan bygglov om

  • den sammanlagda byggnadsytan inte är större än 15 kvadratmeter
  • höjden från omgivande mark till taknock är högst 3 meter
  • den placeras minst 4,5 meter från tomtgränsen.

Friggeboden måste placeras minst 4,5 meter från gräns mot gata och väg. Kommunen kan aldrig godkänna en placering närmare än 4,5 meter till gata eller väg.

Boden kan placeras närmare grannens gräns om du får ett godkännande från denne. Tänk på att be dina grannar om ett skriftligt medgivande. Om det är fler än en person som äger en grannfastighet, måste alla ägarna skriva på. Om en komplementbyggnad ska uppföras närmare än 4,5 meter från gränsen och berörda grannar inte ger sitt medgivande, måste bygglov sökas.

Inom detaljplanerat område ska avstånd till allmän plats, exempelvis park eller naturområde, alltid vara 4,5 meter för att friggeboden ska vara bygglovbefriad.

Gränsar din tomt mot ett naturområde som inte är detaljplanerat kan kommunen eller annan ägare till marken godkänna en placering närmare än 4,5 meter från tomtgräns. Äger kommunen din granntomt behöver du kontakta fastighetskontoret för ett skriftligt godkännande. Du kontaktar dem via fastighetskontoret@fastighet.goteborg.se. I mejlet bifogar du en situationsplan med måttsatt placering av byggnaden.

Du som fastighetsägare sparar själv ditt godkännande från grannar och/eller kommun.

Ska du bedriva någon slags företags- eller föreningsverksamhet i friggeboden kan du behöva söka bygglov. Läs mer på Boverkets kunskapsbank.

Tänk också på att vissa åtgärder i friggebodar kan vara anmälningspliktiga, till exempel om du vill dra in vatten och avlopp eller installera en braskamin/eldstad.

Skärmtak

Bygglov krävs inte på en- och tvåbostadshus för att anordna skärmtak över en uteplats, altan, balkong eller entré. Den sammanlagda arean på de skärmtak som uppförts på tomten, utan krav på bygglov, får inte överskrida 15 kvadratmeter. Skärmtaken får inte placeras närmare tomtgränsen än 4,5 meter. Om berörda grannar ger sitt medgivande får placering ske närmare gränsen. Om berörda grannar inte ger sitt medgivande måste du söka bygglov.

Staket

Höjden på ett staket räknas alltid från marken på den lägsta sidan. Ny rättspraxis från mark- och miljööverdomstolen i november 2014 medför att om ett staket är öppet till mindre än femtio procent, definieras det som huvudregel som ett plank, om det är högre än ett sedvanligt staket. En höjd upp till 1,1 meter bedömer vi som ett sedvanligt staket. Tänk på att staket inte får placeras så att det hindrar sikten vid utfarter och korsningar.

Plank, murar och skyddad uteplats

Höjden på ett plank eller mur räknas alltid från marken på den lägsta sidan. För att sätta upp ett plank som är högre än 1,1 meter krävs bygglov.

  • En mur är en tät inhägnad och det krävs bygglov om muren är högre än 0,5 meter.
  • Även stödmurar räknas till murar och höjden räknas från den lägsta sidan.

Plank och murar kräver vanligtvis bygglov, men du som har ett en- eller tvåbostadshus får utan bygglov sätta upp ett plank eller mur vid din uteplats inom 3,6 meter från bostadshuset om muren eller planket inte är högre än 1,8 meter och är placerat minst 4,5 meter från tomtgränsen. Sådana plank och murar kan placeras närmare grannens gräns om du får ett godkännande från grannen. Mot gata, väg eller park krävs däremot alltid minst 4,5 meter för att planket eller muren ska vara bygglovbefriad. Tänk på att plank och murar inte får placeras så att de hindrar sikten vid utfarter och korsningar.

Ska du plantera häck?

För att plantera en häck eller ett träd krävs inget lov. Vissa regler finns som man måste följa för att häckar inte ska bli en trafikfara. Tänk på att alltid prata med din granne om du ska plantera något, då häckar, buskar och träd kan skapa besvär.

Utanför detaljplan

Bor du utanför detaljplan är möjligheterna att bygga utan bygglov större. Rivnings- eller marklov krävs sällan utanför detaljplanelagt område, men är anmälningspliktigt. Läs mer under Anmälningspliktiga arbeten.

Strandskydd

Tänk på att du kan behöva söka dispens från strandskyddet även om åtgärden är bygglovbefriad.