Altan, staket, plank och friggebod

På den här sidan hittar du information om vanliga åtgärder som inte alltid kräver bygglov. Gäller det en- eller tvåbostadshus får du till exempel sätta upp staket eller lägre plank, bygga skärmtak, mur eller friggebod, så länge du följer vissa regler. En del altaner är också bygglovsbefriade.

Anmälningspliktiga arbeten

Tänk på att en åtgärd som inte behöver lov ändå kan kräva anmälan, det vill säga vara anmälningspliktig. De tekniska egenskapskrav som finns i plan- och bygglagen måste följas och du som byggherre är ansvarig att se till att de gör det.

Läs mer under Anmälningspliktiga arbeten.

Altan

En altan är en plattform för utevistelse. Den kan vara fristående eller sitta ihop med en byggnad. Den vilar, antingen direkt, eller med stöd, på underliggande mark eller byggnad. Den kan vara öppen, men kan också helt eller delvis omges av staket, räcke, plank eller mur. Hur din altan byggs spelar roll för om du behöver bygglov eller inte.  

Bygglovsbefriad altan

Du behöver inte bygglov för en altan vars golv är lägre än 0,6 meter över mark, oavsett var på tomten du placerar den. Även en högre altan kan byggas utan bygglov om samtliga punkter nedan är uppfyllda:

 • Altanen tillhör ett en- eller tvåbostadshus eller ett komplementbostadshus (Attefallshus). En gäststuga eller en byggnad som utan lov tagits i anspråk som bostad (till exempel ett förråd som ändrats till bostad) omfattas inte av undantaget från lov.
 • Altanen ligger i direkt anslutning till ett en- eller tvåbostadshus, eller ett komplementbostadshus (Attefallshus) och maximalt 3,6 meter från fasaden.
 • Altanen inte är högre än 1,8 meter i någon del. Höjden räknas från markens lägsta nivå längsmed altanens utsida till altanens högsta punkt. Om altanen har ett tätt staket, plank eller mur så räknas det in i höjden.
 • Altanen placerats minst 4,5 meter från gräns.
 • Altanen placerats närmare gräns än 4,5 meter och berörda grannar godkänner det. Altanen får dock aldrig placeras närmare än 4,5 meter från allmän plats, gata eller väg.

Altan utanför detaljplanerat område
För altan utanför detaljplanerat område krävs inget bygglov under förutsättning att:

 • det inte är en altan som hänger samman med en byggnad och som har ett användbart utrymme under sig. Med användbart utrymme menas utrymme som är minst 1,7 meter högt och möjligt att gå in i, eller om det kan uppfattas som ett sådant utrymme.  
 • det inte är en fristående altan med ett användbart utrymme under hela eller delar av altanen.

På Boverkets webbplats kan du läsa mer om Bygglovbefriad altan.


Illustrationen visar en altan som är max 0,6 meter ovanför marken och som därför inte behöver bygglov.  

Altan som kräver bygglov

Om din altan inte uppfyller kraven för att vara bygglovsfri behöver du söka bygglov. Mer om vad du behöver tänka på inför din ansökan om bygglov för altan hittar du på sidan checklistor och exempelritningar - det här behöver du i din ansökan

Du behöver oftast bygglov för altan om byggnaden ligger inom eller i anslutning till ett särskilt kulturhistoriskt värdefullt område, så kallat bevarandeprogram.

Här kan du se om just din byggnad omfattas av ett bevarandeprogram.


Illustration som visar en altan där golvet är högre än 60 centimeter över marken. Det står en person i utgrävningenIllustrationen visar en altan där golvet är max 0,6 meter över marken, men som är utgrävd under med ett utrymme på en höjd om 1,7 meter eller mer och som därför går att använda. Denna altan behöver därför bygglov.

Illustrationen visar en altan som är högt ovanför mark och under den finns ett användbart utrymme på en höjd om 1,7 meter eller mer. Altanen behöver då bygglov.

Illustrationen visar en altan som inte har ett användbart utrymme under sig, men som har ett tydligt visuellt uttryck på grund av det höga, täta räcket, som ger intryck av att vara en del av huset. Altan behöver därför bygglov.

Friggebod

Om du har ett en- eller tvåbostadshus och du vill bygga en mindre förrådsbyggnad, växthus eller liknande på din tomt kan en friggebod vara en lösning. En friggebod får inte byggas ihop med en annan byggnad, och ska placeras på tomten i omedelbar närhet av bostadshuset.

En eller flera friggebodar får byggas utan bygglov om

 • den sammanlagda byggnadsytan inte är större än 15 kvadratmeter
 • höjden från omgivande mark till taknock är högst 3 meter
 • den placeras minst 4,5 meter från tomtgränsen.

Friggeboden måste placeras minst 4,5 meter från gräns mot gata och väg. Kommunen kan aldrig godkänna en placering närmare än 4,5 meter till gata eller väg.

Boden kan placeras närmare grannens gräns om du får ett godkännande från denne. Tänk på att be dina grannar om ett skriftligt medgivande. Om det är fler än en person som äger en grannfastighet, måste alla ägarna skriva på. Om en komplementbyggnad ska uppföras närmare än 4,5 meter från gränsen och berörda grannar inte ger sitt medgivande, måste bygglov sökas.

Inom detaljplanerat område ska avstånd till allmän plats, exempelvis park eller naturområde, alltid vara 4,5 meter för att friggeboden ska vara bygglovbefriad.

Gränsar din tomt mot ett naturområde som inte är detaljplanerat kan kommunen eller annan ägare till marken godkänna en placering närmare än 4,5 meter från tomtgräns. Äger kommunen din granntomt behöver du kontakta fastighetskontoret för ett skriftligt godkännande. Du kontaktar dem via fastighetskontoret@fastighet.goteborg.se. I mejlet bifogar du en situationsplan med måttsatt placering av byggnaden.

Du som fastighetsägare sparar själv ditt godkännande från grannar och/eller kommun.

Ska du bedriva någon slags företags- eller föreningsverksamhet i friggeboden kan du behöva söka bygglov. 

Tänk också på att vissa åtgärder i friggebodar kan vara anmälningspliktiga, till exempel om du vill dra in vatten och avlopp eller installera en braskamin/eldstad.

Skärmtak

Bygglov krävs inte på en- och två-bostadshus för att anordna skärmtak över en uteplats, altan, balkong eller entré. Den sammanlagda arean på de skärmtak som uppförts på tomten, utan krav på bygglov, får inte överskrida 15 kvadratmeter. Skärmtaken får inte placeras närmare tomtgränsen än 4,5 meter. Om berörda grannar ger sitt medgivande får placering ske närmare gränsen. Om berörda grannar inte ger sitt medgivande måste du söka bygglov.

Staket

Om ett staket är högre än 1,1 meter och upplevs som en tät och avskärmande konstruktion, räknas det som ett plank. Höjden på ett staket ska mätas från marken på den lägsta sidan. Staket får inte byggas så att det skymmer sikten vid korsningar och utfarter.

Plank, murar och skyddad uteplats

I huvudregel behövs bygglov för ett plank som är högre än 1,1 meter och för en mur som är högre än 0,5 meter. Höjden på ett plank eller en mur ska mätas från marken på den sidan där marken är lägst. Stödmurar räknas som murar och höjden mäts från den lägsta sidan.

Om olika åtgärder kombineras kan helheten ändå göra att bygglov krävs, trots att det inte skulle behövas för åtgärderna var för sig. Exempelvis om ett plank byggs ihop med ett staket, en mur eller en altan. Bygglovsplikten avgörs i en helhetsbedömning av höjd, längd, genomsiktlighet, utformning i övrigt, omgivningspåverkan, läge och syfte/användning.

På sidan checklistor och exempelritningar - det här behöver du i din ansökan kan du se vilka handlingar som behövs i din bygglovsansökan

Under vissa förutsättningar kan du göra en skyddad uteplats utan bygglov. Du som har ett en- eller två-bostadshus får sätta upp ett plank eller mur vid din uteplats inom 3,6 meter från bostadshuset om muren eller planket inte är högre än 1,8 meter och är placerat minst 4,5 meter från tomtgränsen. Sådana plank och murar kan placeras närmare grannens gräns om du får ett godkännande från grannen. Mot allmän gata, väg eller park ska det alltid vara minst 4,5 meter för att planket eller muren ska vara bygglovbefriad. 

Tänk på att:

 • Plank och murar inte får byggas så att de skymmer sikten vid korsningar och utfarter.
 • Planket eller muren ska placeras så att de kan skötas och underhållas på din egen fastighet/tomt.
 • Det är bra att prata med berörda grannar innan du börjar bygga.

Läs mer om murar och plank på Boverkets webbsida.

Illustration av plank med beskrivning av var du ska mäta

Illustrationen visar ett plank eller en mur och hur du ska mäta. Du ska mäta från den sidan där marken är lägst. Om planket eller muren ändrar höjd behöver du göra flera mätningar. 

Hus med skyddad uteplats. Uteplatsen har ett plank och i bilden finns skrivna mått. Måtten är att planken inte får vara högre än 1,8 meter, max 3.6 meter från huset och minst 4,5 meter från tomtgräns.

Illustrationen visar hur en skyddad uteplats ska placeras vid ett en- eller tvåplanshus för att inte behöva bygglov. 

Ska du plantera häck?

För att plantera en häck eller ett träd krävs inget lov. Vissa regler finns som man måste följa för att häckar inte ska bli en trafikfara. Tänk på att alltid prata med din granne om du ska plantera något, då häckar, buskar och träd kan skapa besvär.

Utanför detaljplan

Bor du utanför detaljplan är möjligheterna att bygga utan bygglov större. Rivnings- eller marklov krävs sällan utanför detaljplanelagt område, men är anmälningspliktigt. Läs mer under Anmälningspliktiga arbeten.

Strandskydd

Tänk på att du kan behöva söka dispens från strandskyddet även om åtgärden är bygglovbefriad.
Här kan du ansöka om strandskyddsdispens