Behöver du bygglov? - ABC

Du behöver söka bygglov när du ska bygga nytt, bygga till eller ändra användningen av en byggnad, lokal eller bostad. Dessutom krävs oftast bygglov för fasadförändringar, skyltar, murar, plank och inglasning av balkonger. Du behöver också söka bygglov om en lokal eller bostad tillkommer, samt om du tänkt inreda en vind. Tänk på att det finns arbeten som inte kräver bygglov men som är anmälningspliktiga.

A: altan - avfallshantering

Altan –  Läs mer om vilka altaner som kräver bygglov och vilka som
inte gör det

Attefallsregler - vill du bygga ett attefallshus, göra en attefallstillbyggnad eller en annan attefallsåtgärd? Läs mer om Attefallsreglerna.  Läs även under Checklistor för byggärenden kring vilka handlingar du behöver skicka in vid ansökan för komplementbyggnad (Attefall). Attefallsreglerna är desamma inom och utanför detaljplanelagt område.

Avfallshantering – större anläggningar för avfallshantering som täcker flera fastigheters behov, till exempel återvinningsstationer, är alltid bygglovpliktiga. Avfallshantering med sopskåp för mer än 3 kärl kräver bygglov. Bor du i enbostadshus är det sällan som din avfallshantering kräver bygglov.

B: balkong - båt 

Balkong – Om balkongen ändrar byggnadens utseende, krävs bygglov. Balkongen kan antingen klassas som tillbyggnad eller fasadändring, beroende på hur högt de sitter och hur djupa de är. Kontakta stadsbyggnadskontorets kundservice

Läs mer om balkong på flerbostadshus

Läs mer om inglasning av balkong på flerbostadshus

Banderoll – se Vepa.

Bergvärme – kräver inte bygglov, men andra tillstånd. Vänd dig till miljöförvaltningen.

Braskamin – se eldstad.

Brygga – om du ska anlägga en brygga inom strandskyddat område måste du ansöka om dispens från strandskyddsbestämmelser. Strandskyddsdispens krävs oavsett storlek på bryggan, men det krävs inte bygglov för mindre bryggor. För mindre bryggor krävs inte bygglov. Enligt praxis bedöms en brygga med mer än 10 båtplatser vara en småbåtshamn och är bygglovspliktig. Det kan också kräva anmälan om vattenverksamhet hos länsstyrelsen när man ska anlägga en brygga. 

Burspråk - klassas som en tillbyggnad. Nya regler gäller från 1 juli 2017 kring planenliga burspråk på en- eller tvåbostadshus. Läs mer kring detaljerade regler på Boverkets webbsida. På övriga byggnader krävs bygglov för åtgärden. Burspråk kan i vissa fall vara lovbefriade utanför detaljplanelagt område kontakta stadsbyggnadskontorets kundservice för information. 

Byggbodar - Om byggbodarna ställs upp, längre än fyra veckor, på en annan fastighet än den som fått bygglov krävs ett tidsbegränsat lov. Om de däremot ställs upp på en fastighet som har fått bygglov ingår uppställningen av byggbodarna i det beviljade bygglovet. Byggbodar som är mer än två våningar kräver också lov. Läs mer under Checklistor för byggärenden ​ kring vilka handlingar du behöver skicka in vid ansökan för byggbod.

Byggnadsställning –  Om åtgärden du behöver byggnadsställningen till kräver bygglov, ingår byggnadsställningen i bygglovet.

Bärande konstruktion (bärande vägg) - ändring av en byggnads bärande konstruktion, exempelvis ingrepp i en bärande vägg, är anmälningspliktigt .

Båt – Båtupplag för fler än en båt bedöms som en anläggning och kräver därför bygglov. Utan bygglov får man däremot säsongsförvara upp till två båtar, husvagnar eller husbilar, om de ligger i omedelbar närhet till ett en- eller tvåbostadshus. Om uppställningsplatsen är närmare än 4,5 meter från grannens tomt, behöver grannen ge sin tillåtelse. Läs mer om båtupplag på Boverkets webbplats

C: carport - container

Carport – kräver bygglov inom detaljplanelagt område. Så även om du planerar att bygga en vägg på en carport. Carport kan i vissa fall vara lovbefriade utanför detaljplanelagt område kontakta stadsbyggnadskontorets kundservice för mer information.

Container – kräver oftast bygglov, om den är uppställd under en längre period.

D: dela en lägenhet till två - dörr

Dela en lägenhet till två – kräver bygglov

Dränering – kräver inte bygglov. Ändrar du den blivande markhöjden mer än 0,5 meter i samband med dränering, krävs marklov inom detaljplanelagt område.

Dörr – klassas som fasadförändring och kräver bygglov inom detaljplanelagt område. Beroende på byggnad kan dörr även kräva lov utanför detaljplanelagt område. Innerdörr - kan kräva anmälan vid ny håltagning i bärande vägg eller vägg som är brandklassad. 

E: eldstad - ekonomibyggnader

Eldstad – (eldstad, braskamin, kakelugn eller öppen spis) är anmälningspliktigt. Bygger du en skorsten längs fasaden kan det kräva bygglov. Byter du ut en befintlig braskamin krävs ingen ny anmälan om du ansluter till befintlig skorsten/rökkanal men om du sätter in en ny kassett i en tidigare öppen eldstad ska du lämna in en anmälan. Läs mer under Checklistor för byggärenden kring vilka handlingar du behöver skicka in vid ansökan för en eldstad/braskamin

Ekonomibyggnader - ekonomibyggnader för jordbruk, skogsbruk eller liknande näring är lovpliktiga inom detaljplanelagt område men kräver varken bygglov eller anmälan om det ligger utanför detaljplanelagt område. 

F: flagga - fönster

Flagga – Flaggor kräver vanligtvis bygglov inom detaljplanelagt område, utanför detaljplan kräver de inte lov. Mer information finns på Boverkets webbplats. Är flaggan i närheten av trafik kan du behöva kontakta trafikkontoret.

Flaggstång – kräver inte bygglov.

Friggebod – Friggebod kräver inte bygglov. Mer information finns på altan, staket, plank och friggebod

Fönster – är en fasadförändring och kräver bygglov inom detaljplanelagt område. Utanför detaljplanelagt område krävs inte bygglov för fönster. Se också takfönster. Du kan läsa mer om fönster i broschyren - Om fönster 

G: garage - gräva

Garage – kräver bygglov. Även fasadändringar behöver bygglov, exempelvis att byta ut en garageport till en vägg med ett fönster. Carport kan i vissa fall vara lovbefriade utanför detaljplanelagt område kontakta stadsbyggnadskontorets kundservice för mer information. 

Gräva – kräver inte bygglov. Ändrar du markhöjden mer än 0,5 meter krävs det marklov inom detaljplanelagt område. 

H: hiss - häck

Hiss - installation eller betydande ändring av hiss är anmälningspliktigt. För mer information om besiktning av hissar läs mer på Länsstyrelsens webbplats.

Husvagn –  Det krävs inte bygglov för att säsongsförvara upp till två husvagnar, husbilar, eller båtar i omedelbar närhet till ett en- eller tvåbostadshus. Om husvagnen, husbilen eller båten placeras närmare gränsen än 4,5 meter krävs berörda grannars medgivande. Om husvagnen står uppställd på samma ställe under en längre tid än en normal säsong och används som bostad betraktas den som en byggnad som det krävs bygglov för.

Läs mer om bygglovbefriade åtgärder på Boverkets webbplats

Häck – kräver inga tillstånd. Det finns dock rekommendationer kring höjd av häckar i närheten av vägkorsning och utfarter. Ska du plantera en häck rekommenderar vi dig att prata med din granne. Vill du att grannen ska ta bort eller ansa sin häck, prata med dem först. Läs mer om häckar och buskage

I: inglasning av balkong - inreda ytterligare lägenhet

Inglasning av balkong – Kräver bygglov både för en- och tvåbostadshus samt flerbostadshus. Läs mer om inglasning av balkong på flerbostadshus.

Kontakta stadsbyggnadskontorets kundservice om fastigheten ligger i
ett område där det inte finns detaljplan.

Inreda ytterligare lägenhet  –  Vill du dela en befintlig lägenhet i två krävs det bygglov. Vill du inreda en ytterligare bostad/lägenhet i ett tvåbostadshus eller ett flerbostadshus krävs alltid bygglov. Bor du i ett enbostadshus går det bra att inreda ytterligare en lägenhet utan bygglov, men det krävs då ett startbesked. Läs mer under Attefallsregler.

J: jalusier

Jalusier – kräver sällan bygglov. Innebär det en betydande fasadförändring krävs bygglov. Kulturskydd kan också finnas och påverkar då vad man får göra.

K: kakelugn - komplementbyggnader på 25 kvm

Kakelugn – se eldstad.

Kolonilott

Komplementbyggnader på 25 kvadratmeter - det så kallade Attefallshuset, är en bygglovbefriad åtgärd. För åtgärden krävs ett startbesked. Läs mer under sidan Attefallsregler. Läs mer under Checklistor för byggärenden ​ kring vilka handlingar du behöver skicka in vid ansökan för en komplementbyggnad (Attefall).

L: lekstuga - lägenhet

Lekstuga – Lekstuga kan bedömas som komplementbyggnad vilket kräver bygglov om den i sin konstruktion bedöms vara varaktig, det vill säga kommer att stå på samma plats under en längre tid. Är byggnaden mindre kan den rymmas under friggebodsreglerna och dess regler. Tänk på att friggebodsreglerna inte gäller för flerfamiljshus, förskolor och skolor.

Luftvärmepump – se värmepump.

Lägenhet (bostad) - att inreda ytterligare en bostad i ett enbostadshus är anmälningspliktigt. I hus med två eller fler lägenheter är åtgärden bygglovpliktig. Läs mer om Attefallsregler

M: mark - måla

Mark – Schaktningar eller fyllningar som avsevärt ändrar höjdläget kräver marklov inom detaljplanelagt område. Normalt är höjdförändringar som understiger 0,5 meter inte lovpliktiga, men ibland kan förhållandena på platsen göra att marklov ändå krävs. Det kan till exempel bero på att åtgärden påverkar omgivande mark eller på att den förändrar områdets karaktär. Tänk på att om olika åtgärder kombineras kan helheten kräva bygglov även om åtgärderna var för sig inte skulle kräva bygglov. Exempelvis om en mur eller ett staket byggs ovanpå en markhöjning.

Markis – kräver sällan bygglov. Markisen får inte vara permanent utfälld. Om den är en betydande fasadförändring krävs bygglov. Andra regler kan finnas om huset är kulturskyddat. Regler finns också att ta hänsyn till gällande trafik.

Mast – kräver bygglov.

Miljöskåp – se avfallshantering.

Mur – kräver bygglov. Läs mer under Checklistor för byggärenden 

Måla – Det krävs inte bygglov för en fasadändring på ett småhus inom planlagt område om åtgärden inte väsentligt ändrar byggnaden eller områdets karaktär. Ansvaret att bedöma om fasadändringen är väsentlig eller inte är upp till den enskilda fastighetsägaren att avgöra. 

Vår generella bedömning är att det går att göra de flesta fasadändringar av färg eller fasadmaterial utan bygglov för småhus i områden med blandad villabebyggelse, där färg och materialval varierar. Detta så länge man undviker väldigt avvikande kulörer (exempelvis neonfärger, eller mörka färger när alla andra hus är ljusa). Om ditt hus är kulturskyddat, ligger inom kulturskyddat område eller har tidstypiska karaktärsdrag så är dock utgångspunkten att det krävs bygglov vid fasadändring.

Om du som fastighetsägare vill ha ett rättssäkert svar gällande att din fasadändring ansetts lämplig av byggnadsnämnden så bör du söka ett frivilligt bygglov.

P: parabol - pool

Parabol – kräver ej bygglov. Gäller det flerbostadshus kan fastighetsägaren ha egna bestämmelser.

Parkeringsplatser – krävs inte bygglov för om det gäller anläggning av en eller två platser på ett en- eller tvåbostadshus. I övrigt krävs bygglov. Tänk på att om du ändrar markhöjden mer än 0,5 meter krävs marklov. Läs mer under checklistor för byggärenden ​kring vilka handlingar du behöver skicka in vid ansökan för parkeringsplats.

Pergola – är genomsiktlig till mer än hälften och kräver inte bygglov oavsett höjd. 

Plank – bygglov behövs om planket är högre än 1,1 meter. Läs mer på checklistor för byggärenden  

Planlösning - en betydande ändring i en byggnads/lägenhets planlösning, som till exempel påverkar tillgängligheten, brandutrymning, vatten eller ventilation, är anmälningspliktigt.

Pool -  kräver inte bygglov. Om du vill ansluta din pool till det kommunala va-nätet behöver du göra en anmälan till stadsbyggnadskontoret. Det är en så kallad anmälningspliktig åtgärd. För trädäck i anslutning till pool se altan.

Om poolen byggs nära tomtgränsen bör du rådgöra med närmsta granne, men du behöver inte bygglov. Observera att murar, altaner och pooltak kan kräva bygglov. Läs mer om swimming pool

R: rivning av byggnad - rökkanal

Rivning av byggnad - Rivning inom detaljplanelagt område kräver rivningslov. Rivning av en byggnad eller del av byggnad är anmälningspliktigt om det ligger utanför detaljplanelagt område och inte är en bygglovbefriad byggnad/åtgärd. 

Rökkanal - installation eller väsentlig förändring av rökkanal är anmälningspliktigt.

S: schakta - stängsel

Schakta – kräver oftast marklov. Om det sker en markförändring med mer än 0,5 meter 0,5 meter krävs marklov inom detaljplanelagt område. Justering av mark i samband med byggnation ingår oftast i bygglovet. Läs mer under marklov.

Skylt Läs mer under skyltning. Läs även exempelritningar   vill du sätta upp en skylt. 

Sopskåp – se avfallshantering.

Soprum – se avfallshantering.

Slå ihop två lägenheter till en — är anmälningspliktigt. Du behöver även anmäla förändringen till lägenhetsregistret.

Staket och Spaljé – bygglov behövs om planket är högre än 1,1 meter. Läs mer under checklista och exempelritningar.

Stambyte – är anmälningspliktigt.

Stängsel – se staket.

T: tak - trädfällning

Tak – ska du höja eller sänka taket mer än 10 centimeter krävs bygglov. Se också skärmtak.

Takfönster – mindre takfönster (mindre än 0,5 kvadratmeter) kräver inte bygglov oavsett byggnad. Bygglovsfrihet gäller inte vid kulturhistoriskt värdefull bebyggelse. 

Takkupa – kräver antingen bygglov eller kan klassas som en Attefallsåtgärd och är då anmälningspliktig. Läs mer om Attefallsregler 

Terrass – se altan.

Tillbyggnad - Kräver antingen bygglov eller kan klassas som attefallsåtgärd. Läs mer om Attefallsregler.

Tilläggsisolering – kan ses som en fasadförändring och kräver då bygglov inom detaljplanelagt område.

Trappa – kräver sällan bygglov. Är det en ny trappa inomhus är den anmälningspliktig då den ändrar planlösningen och påverkar den bärande konstruktionen.

Träd – det krävs inga tillstånd att plantera träd på sin tomt. Tänk på att grannen kan uppleva träd som störande om de skuggar, skymmer utsikt eller fäller löv. Vill du att grannen ska ta ner sitt träd, eller klippa det, prata med grannen först. Bestämmelser kring träd och olägenheter finns i jordabalken. Se också trädfällning.

Trädfällning – bygglov krävs om detaljplanen för fastigheten reglerar detta, vilket är ovanligt. Tänk på att du enbart får fälla träd som står på din egen fastighet. 

U: uterum - uteplats

Uterum – kräver antingen bygglov eller kan klassas som Attefallsåtgärd. Ett fristående uterum kan vara bygglovbefriat om det följer friggebodsreglerna. Läs mer om friggebodsregler. Läs också under Attefallsregler.

Utfart – kräver inte bygglov men kontakta trafikkontoret. Vissa områden har utfartsförbud.

Uteservering – kan kräva bygglov. Läs mer om uteservering.

Uteplats – Se altan

V: vatten, ventilation och avlopp - värmepump

Vatten, ventilation och avlopp - Installation eller väsentlig ändring av detta är anmälningspliktigt.

Vepa – liggandes mot fasaden kräver alltid bygglov om den sitter upp längre än en vecka. Se även skyltar

Vindsinredning – om det är en tillkommande bostad krävs bygglov, inreder du till exempel från vindsförråd till bostad krävs bygglov (ändrat användningsområde kräver bygglov). Inreder du en befintlig vind i ett enbostadshus krävs inte bygglov, men åtgärden är anmälningspliktig. Läs mer om vindsinredning här.

Värmepump – kräver sällan bygglov, men är ibland  anmälningspliktig. Bergvärme kräver tillstånd från miljöförvaltningen. Läs mer under regler för värmepump.

Å: återvinningsstationer

Återvinningsstationer – se avfallshantering.

Ä: ändrad användning - ändrad planlösning

Ändrad användning - vill man väsentligen ändra användningen i en byggnad, lokal eller bostad krävs alltid bygglov. Exempelvis kontor till bostad, affärsverksamhet till restaurangverksamhet, ladugård till verkstad, bostad till förskola, garage till boendeyta. Det gäller även om man inte behöver göra några byggnadstekniska förändringar och gäller också om ändrade verksamheten bara handlar om en del av byggnaden.

Ändrad planlösning - se planlösning.

Ö: öppen spis

Öppen spis – se eldstad.