Behöver du bygglov? - ABC

Du behöver söka bygglov när du ska bygga nytt, bygga till eller ändra användningen av en byggnad, lokal eller bostad. Dessutom krävs oftast bygglov för fasadförändringar, skyltar, murar, plank och inglasning av balkonger. Du behöver också söka bygglov om en lokal eller bostad tillkommer, samt om du tänkt inreda en vind. Tänk på att det finns arbeten som inte kräver bygglov men som är anmälningspliktiga.

A: altan, Attefall, avfallshantering

Altan kräver inte alltid bygglov det beror på utformningen.   
Läs om vilka altaner som kräver bygglov och vilka som inte gör det

Checklista och exempelritningar för altan

Attefallsregler Attefallsreglerna är de samma inom och utanför detaljplanerat område. Läs mer om Attefallsreglerna.  

Avfallshantering Större anläggningar för avfallshantering som täcker flera fastigheters behov, till exempel återvinningsstationer, är alltid bygglovspliktiga. Avfallshantering med sopskåp för mer än tre kärl kräver bygglov. Bor du i enbostadshus är det sällan som din avfallshantering kräver bygglov.

B: balkong, banderoll, bergvärme, braskamin, brygga, burspråk, byggbodar, byggnadsställning, båt, bärande konstruktion 

Balkong Om balkongen ändrar byggnadens utseende, krävs bygglov. Balkongen kan antingen klassas som tillbyggnad eller fasadändring, beroende på hur högt de sitter och hur djupa de är. Kontakta stadsbyggnadskontorets kundservice

Checklista och exempelritningar balkong på flerbostadshus

Checklista och exempelritningar inglasning av balkong på flerbostadshus

Banderoll se vepa.

Bergvärme kräver inte bygglov, men andra tillstånd. Regler för installation av värmepump.

Braskamin (eldstad, kakelugn eller öppen spis) kräver inte alltid bygglov men du behöver anmäla arbetet till stadsbyggnadskontoret. 

Läs mer om vad som gäller för braskamin och eldstad 

Checklista och exempelritning för braskamin och eldstad

Brygga inom strandskyddat område kräver att du ansöker om dispens från strandskyddsbestämmelser. Strandskyddsdispens krävs oavsett storlek på bryggan, men det krävs inte bygglov för mindre bryggor. Enligt praxis bedöms en brygga med mer än tio båtplatser vara en småbåtshamn och är bygglovspliktig. .

Det kan också kräva anmälan om vattenverksamhet hos länsstyrelsen när man ska anlägga en brygga. 

Burspråk klassas som en tillbyggnad men kräver inte alltid bygglov. Kontakta stadsbyggnadskontorets kundservice för information. 

Byggbodar Om byggbodarna ställs upp, längre än fyra veckor, på en annan fastighet än den som fått bygglov krävs ett tidsbegränsat lov. Om de däremot ställs upp på en fastighet som har fått bygglov ingår uppställningen av byggbodarna i det beviljade bygglovet. Byggbodar som är mer än två våningar kräver också lov.

Checklista och exempelritningar för byggbodar 

Byggnadsställningar är inte lovpliktig. Däremot krävs polistillstånd om byggnadsställningen står på allmän platsmark och om den står på privat mark krävs markägarens tillstånd.  

Bärande konstruktion (bärande vägg) ändring av en byggnads bärande konstruktion, exempelvis ingrepp i en bärande vägg, är anmälningspliktigt .

Båt Båtupplag för fler än en båt bedöms som en anläggning och kräver därför bygglov. Utan bygglov får man däremot säsongsförvara upp till två båtar, husvagnar eller husbilar, om de ligger i omedelbar närhet till ett en- eller tvåbostadshus. Om uppställningsplatsen är närmare än 4,5 meter från grannens tomt, behöver grannen ge sin tillåtelse. Läs mer om båtupplag på Boverkets webbplats

C: carport, container

Carport kräver bygglov inom detaljplanelagt område. Detta gäller även om du planerar att bygga en vägg på en carport. Carport kan i vissa fall vara lovbefriade utanför detaljplanelagt område kontakta stadsbyggnadskontorets kundservice för mer information.

Container kräver oftast bygglov, om den är uppställd i mer än fyra veckor.

D: dela en lägenhet till två, dränering, dörr

Dela en lägenhet till två kräver bygglov

Dränering kräver inte bygglov. Ändrar du den blivande markhöjden mer än 0,5 meter i samband med dränering, krävs marklov inom detaljplanelagt område. 

Läs mer om marklov

Dörr klassas som fasadförändring och kräver bygglov inom detaljplanelagt område. Om dörren sätts på ett byggnadsminne krävs tillstånd från länsstyrelsen, även utanför detaljplanelagt område. Bygglovfria utrymningsdörrar, utanför detaljplanelagt område, kan vara anmälningspliktiga. Även innerdörr kan kräva anmälan, om du behöver göra en håltagning i en bärande vägg eller i en vägg som är brandklassad.

E: eldstad, ekonomibyggnader

Eldstad (braskamin, kakelugn eller öppen spis) kräver inte alltid bygglov men du behöver anmäla arbetet till stadsbyggnadskontoret. 

Läs mer om vad som gäller för braskamin och eldstad

Checklista och exempelritning för braskamin och eldstad

Ekonomibyggnader för jordbruk, skogsbruk eller liknande näring är lovpliktiga inom detaljplanelagt område men kräver varken bygglov eller anmälan om det ligger utanför detaljplanelagt område. 

F: fasadändring, flagga, flaggstång, friggebod, fönster

Fasadändring Som huvudregel krävs bygglov inom detaljplanelagt område om du vill ändra det yttre utseendet på en byggnad, en så kallad fasadändring. Om bygglov behövs avgörs av vad det är för åtgärd och hur den utförs, men även av byggnadens typ, storlek, utseende, karaktär, ålder samt material.  En bedömning av bygglovsplikten måste göras i varje enskilt fall.

Läs mer om ändring av byggnaders yttre utseende på Boverkets hemsida.

Flaggor kräver vanligtvis bygglov inom detaljplanelagt område, utanför detaljplan kräver de inte lov.

Flaggstång kräver inte bygglov.

Friggebod Friggebod kräver inte bygglov. Mer information finns på altan, staket, plank och friggebod

Fönster är en fasadförändring och kräver bygglov inom detaljplanelagt område. Utanför detaljplanelagt område krävs inte bygglov för fönster. Se också takfönster.

Du kan läsa mer om fönster i broschyren - Om fönster 

G: garage, gräva

Garage kräver bygglov. Även fasadändringar behöver bygglov, exempelvis att byta ut en garageport till en vägg med ett fönster. Carport kan i vissa fall vara lovbefriade utanför detaljplanelagt område.

Kontakta stadsbyggnadskontorets kundservice för mer information. 

Gräva se Mark.

H: hiss, husvagn, häck

Hiss Installation eller betydande ändring av hiss är anmälningspliktigt.

Husvagn Det krävs inte bygglov för att säsongsförvara upp till två husvagnar, husbilar, eller båtar i omedelbar närhet till ett en- eller tvåbostadshus. Om husvagnen, husbilen eller båten placeras närmare gränsen än 4,5 meter krävs berörda grannars medgivande. Om husvagnen står uppställd på samma ställe under en längre tid än en normal säsong och används som bostad betraktas den som en byggnad som det krävs bygglov för.

Läs mer om uppställning av fritidsbåt, husvagn och husbil på boverkets webbsida.

Häck kräver inga tillstånd. Det finns dock rekommendationer kring höjd av häckar i närheten av vägkorsning och utfarter. Ska du plantera en häck rekommenderar vi dig att prata med din granne. Vill du att grannen ska ta bort eller ansa sin häck, prata med grannen först.

Läs mer om vad som gäller för häckar och buskage

I: inglasning av balkong, inreda ytterligare lägenhet

Inglasning av balkong kräver bygglov både för en- och tvåbostadshus samt flerbostadshus.

Checklista och exempelritningar inglasning av balkong på flerbostadshus

Kontakta stadsbyggnadskontorets kundservice om fastigheten ligger i ett område där det inte finns detaljplan.

Inreda ytterligare lägenhet Vill du dela en befintlig lägenhet i två krävs det bygglov. Vill du inreda ytterligare en bostad/lägenhet i ett tvåbostadshus eller ett flerbostadshus krävs alltid bygglov. Bor du i ett enbostadshus går det bra att inreda ytterligare en lägenhet utan bygglov, men det krävs då ett startbesked. Läs mer under Attefallsregler.

J: jalusier

Jalusier kräver bara bygglov i områden eller på byggnader som är kulturhistoriskt värdefulla.

Läs mer om kulturhistorisk miljö

K: kakelugn, kolonilott, komplementbyggnader på 25 kvm, kulturhistoriskt värdefull 

Kakelugn Se eldstad eller braskamin. 

Kolonilott Om du vill bygga nytt, bygga till eller förändra din kolonilott behövs bygglov. Det finns också andra saker att tänka på i ett koloniområde.

Läs mer om bygglov i koloniområde

Komplementbyggnader på 25 kvadratmeter Det så kallade Attefallshuset, är en bygglovbefriad åtgärd. För åtgärden krävs ett startbesked.

Läs mer under sidan Attefallsregler.

Checklista och exempelritningar för en komplementbyggnad (Attefall)

Kulturhistoriskt värdefull Områden och byggnader kan vara utpekade som kulturhistoriskt värdefulla på tre olika sätt, i detaljplanen, genom att omfattas av ett bevarandeprogram eller som en kulturmiljö av riksintresse. Detaljplaner och bevarandeprogram finns på vår hemsida och kulturmiljöer av riksintresse finns på länsstyrelsens hemsida.

L: lekstuga, lägenhet

Lekstuga kan bedömas som komplementbyggnad vilket kräver bygglov om den i sin konstruktion bedöms vara varaktig, det vill säga kommer att stå på samma plats under en längre tid. Är byggnaden mindre kan den rymmas under samma regler som friggebodar. Tänk på att friggebodsreglerna inte gäller för flerfamiljshus, förskolor och skolor.

Luftvärmepump Se värmepump.

Lägenhet (bostad) Att inreda ytterligare en bostad i ett enbostadshus är anmälningspliktigt. I hus med två eller fler lägenheter är åtgärden bygglovpliktig.

Läs mer om Attefallsregler

M: mark, markis, mast, miljöskåp, mur, måla

Mark Att gräva och återställa marken kräver inte marklov. Schaktningar eller fyllningar brukar inte heller vara marklovpliktiga, om de understiger 0,5 meter, men ibland kan förhållandena på platsen göra att marklov ändå krävs. Det kan till exempel vara en stor förändring på den omgivande marken, som påverkar områdets karaktär och berör grannar.

Tänk på att olika åtgärder som kombineras kan tillsammans kräva lov, även om åtgärderna var för sig inte skulle göra det. Det kan till exempel vara en mur eller ett staket som byggs ovanpå en markhöjning.

Läs mer om marklov 

Markiser Fasta markiser som alltid är utfällda kräver lov och rörliga markiser kan kräva lov, inom detaljplanelagt område. Fasta och rörliga markiser som går ut över allmän platsmark kräver polistillstånd och beroende på om det är en gångväg/trottoar eller en bilväg måste markisen ha en viss höjd över marken, så att till exempel snöröjnings- eller räddningsfordon kan komma fram. Markiser kräver alltid bygglov i områden eller på byggnader som är kulturhistoriskt värdefulla. 

Mast kräver bygglov.

Miljöskåp Se avfallshantering.

Mur kräver vanligtvis bygglov om den är högre än 0,5 meter.

Läs mer vad som gäller för murar

Måla Att måla om ett en- eller tvåbostadshus inom detaljplanelagt område kräver bygglov, om den nya fasadfärgen innebär en betydande ändring av husets eller områdets karaktär. Till exempel krävs det oftast bygglov om du vill måla ett vitt hus rött, i ett område där husfasaderna i övrigt är vita eller väldigt ljusa. För övriga typer av byggnader krävs alltid bygglov inom detaljplanelagt område. 

P: parabol, parkeringsplatser, pergola, plank, planlösning, pool

Parabol kräver ej bygglov. Gäller det flerbostadshus kan fastighetsägaren ha egna bestämmelser.

Parkeringsplatser  kräver inte bygglov om det gäller anläggning av en eller två platser vid ett en- eller tvåbostadshus. I övrigt krävs bygglov. Tänk på att om du ändrar markhöjden mer än 0,5 meter krävs marklov.

Checklista och exempelritningar för parkeringsplats 

Pergola är ett växtstöd som ofta kombineras med en spaljé. En pergola är bygglovfri så länge den inte skyddar mot yttre klimat. Du måste söka bygglov om du vill förse pergolan med tak, såsom skärmtak, markis eller segelduk. Om pergolan är fäst i en byggnad kan du också behöva bygglov.

Läs mer om tillbyggnad på Boverket.

Plank kräver som huvudregel bygglov om det är högre än 1,1 meter.

Läs mer om vad som gäller för plank 

Checklista och exempelritningar plank

Planlösning/ändrad planlösning En betydande ändring i en byggnads/lägenhets planlösning är anmälningspliktigt, om den till exempel påverkar tillgängligheten, utrymningsvägar, vatten eller ventilation.

Läs mer om anmälningspliktiga arbeten

Pool kräver inte bygglov. Om du vill ansluta din pool till det kommunala VA-nätet behöver du göra en anmälan till stadsbyggnadskontoret. Det är en så kallad anmälningspliktig åtgärd. 

Läs mer om anmälningspliktiga åtgärder

Läs mer om swimmingpool

R: rivning av byggnad, rökkanal

Rivning av byggnad Rivning inom detaljplanelagt område kräver rivningslov. Rivning av en byggnad är anmälningspliktig om den ligger utanför detaljplanelagt område och inte är en bygglovbefriad byggnad/åtgärd.

Läs mer om rivningslov. 

Läs mer om anmälningspliktiga arbeten.

Rökkanal Installation eller väsentlig förändring av rökkanal är anmälningspliktigt.

Läs mer om anmälningspliktiga arbeten.

S: schakta, skylt, skärmtak, solpaneler, sopskåp/rum, slå ihop lägenheter, staket och spaljé, stambyte och stängsel

Schakta kräver oftast marklov. Om det sker en markförändring med mer än 0,5 meter 0,5 meter krävs marklov inom detaljplanelagt område. Justering av mark i samband med byggnation ingår oftast i bygglovet.
Läs mer om marklov.

Skylt som du sätter upp, flyttar eller väsentligt ändrar kräver bygglov. Det finns vissa undantag från lovplikten.

Läs mer om skyltning.

Checklista och exempelritningar för skylt 

Skärmtak kräver vanligtvis bygglov eftersom det är en tillbyggnad. Skärmtak på en- och tvåbostadshus är dock bygglovsbefriade, under vissa förutsättningar.

Läs mer om vad som gäller för skärmtak

Läs mer om tillbyggnader på Boverkets webbplats

Läs om bygglovsbefriat skärmtak på Boverkets webbplats.

Solpaneler Det finns flera saker som spelar in ifall du behöver söka bygglov för att montera solpaneler eller solfångare.

Läs om vad som gäller kring solenergianläggningar.

Sopskåp och soprum  Se avfallshantering.

Slå ihop två lägenheter till en  är anmälningspliktigt. Du behöver även anmäla förändringen till lägenhetsregistret.

Läs mer om anmälningspliktiga arbeten 

Staket och spaljé kräver inte bygglov om de är lägre än 1,1 meter. Höjden på staketet/spaljén räknas alltid från marken på den lägsta sidan. 

Läs mer om vad som gäller för staket

Stambyte  är anmälningspliktigt.
Läs mer om vad som gäller för anmälningspliktiga ärenden 

Stängsel se staket.

T: tak, takfönster, takkupa, terrass, tillbyggnad, tilläggsisolering, trappa, träd, trädfällning

Tak Ska du höja eller sänka taket krävs bygglov. 

Takfönster Mindre takfönster (mindre än 0,5 kvadratmeter) kräver inte bygglov oavsett byggnad. Bygglovsfrihet gäller inte vid kulturhistoriskt värdefull bebyggelse. 

Takkupa kräver antingen bygglov eller kan klassas som en Attefallsåtgärd och är då anmälningspliktig.

Läs mer om Attefallsreglerna

Terrass Se altan.

Tillbyggnad kräver antingen bygglov eller kan klassas som attefallsåtgärd.. Under vissa förutsättningar är tillbyggnader på en- och tvåbostadshus dock bygglovsbefriade.

Läs mer om tillbyggnader på Boverkets webbsida. 

Läs mer om Attefallsreglerna

Tilläggsisolering som ändrar byggnadens yttre utseende kräver bygglov inom detaljplanelagt område. 

Trappa kräver sällan bygglov. Men en utvändig spiraltrappa kan till exempel kräva bygglov inom detaljplanelagt område, om den påverkar byggnadens yttre utseende. En ny trappa inomhus är anmälningspliktig eftersom den ändrar planlösningen och påverkar den bärande konstruktionen. 

Träd Det krävs inga tillstånd att plantera träd på din tomt. Tänk på att grannen kan uppleva träd som störande om de skuggar, skymmer utsikt eller fäller löv. Vill du att grannen ska ta ner sitt träd, eller klippa det, prata med grannen först.

Bestämmelser kring träd och olägenheter finns i jordabalken

Trädfällning Bygglov krävs om detaljplanen för fastigheten reglerar detta, vilket är ovanligt. Tänk på att du enbart får fälla träd som står på din egen fastighet. 

U: uterum, utfart, uteservering, uteplats

Uterum kräver antingen bygglov eller kan klassas som Attefallsåtgärd. Ett fristående uterum kan vara bygglovbefriat om det följer friggebodsreglerna.
Läs mer om friggebodsregler.
Läs om Attefallsreglerna.

Utfart kräver inte bygglov men vissa områden har utfartsförbud. 

Uteservering kan kräva bygglov.

Läs mer om uteserveringar.

Uteplats Se altan

V: vatten, ventilation och avlopp, vindsinredning, värmepump

Vatten, ventilation och avlopp Installation eller väsentlig ändring av detta är anmälningspliktigt.

Vepa liggandes mot fasaden kräver alltid bygglov om den sitter upp längre än en vecka. 

Läs mer om vepor och skyltning

Vindsinredning Om det är en tillkommande bostad, till exempel från vindsförråd till bostad krävs bygglov (ändrat användningsområde kräver bygglov). Inreder du en befintlig vind i ett enbostadshus krävs inte bygglov, men åtgärden är anmälningspliktig.

Läs mer om vindsinredning.

Värmepump kräver sällan bygglov, men är ibland anmälningspliktig. Bergvärme kräver tillstånd från miljöförvaltningen.
Läs mer om regler för installation av värmepump

Å: återvinningsstationer

Återvinningsstationer Se avfallshantering.

Ä: ändrad användning

Ändrad användning Det krävs bygglov för att väsentligt ändra användningen i en byggnad, lokal eller bostad. Exempelvis från kontor till bostad, från affärsverksamhet till restaurangverksamhet, från bostad till förskola, eller från garage till boendeyta. Det gäller även om du inte behöver göra några byggnadstekniska förändringar, eller om verksamheten bara ska ändras i en del av byggnaden.

Läs om ändrad användning på Boverkets webbsida.

Ö: öppen spis

Öppen spis Se eldstad