Behöver du bygglov? - ABC

Du behöver söka bygglov när du ska bygga nytt, bygga till eller ändra användningen av en byggnad, lokal eller bostad. Dessutom krävs oftast bygglov för fasadförändringar, skyltar, murar, plank och inglasning av balkonger. Du behöver också söka bygglov om en lokal eller bostad tillkommer, samt om du tänkt inreda en vind. Tänk på att det finns arbeten som inte kräver bygglov men som är anmälningspliktiga.

A: altan - avfallshantering

Altan –  Läs mer om vilka altaner som kräver bygglov och vilka som
inte gör det

Attefallsregler - vill du bygga ett attefallshus, göra en attefallstillbyggnad eller en annan attefallsåtgärd? Läs mer om Attefallsreglerna.  Läs även under Checklistor för byggärenden kring vilka handlingar du behöver skicka in vid ansökan för komplementbyggnad (Attefall). Attefallsreglerna är desamma inom och utanför detaljplanelagt område.

Avfallshantering – större anläggningar för avfallshantering som täcker flera fastigheters behov, till exempel återvinningsstationer, är alltid bygglovpliktiga. Avfallshantering med sopskåp för mer än 3 kärl kräver bygglov. Bor du i enbostadshus är det sällan som din avfallshantering kräver bygglov.

B: balkong - båt 

Balkong – Om balkongen ändrar byggnadens utseende, krävs bygglov. Balkongen kan antingen klassas som tillbyggnad eller fasadändring, beroende på hur högt de sitter och hur djupa de är. Kontakta stadsbyggnadskontorets kundservice

Läs mer om balkong på flerbostadshus

Läs mer om inglasning av balkong på flerbostadshus

Banderoll – se Vepa.

Bergvärme – kräver inte bygglov, men andra tillstånd. Vänd dig till miljöförvaltningen.

Braskamin – se eldstad.

Brygga – om du ska anlägga en brygga inom strandskyddat område måste du ansöka om dispens från strandskyddsbestämmelser. Strandskyddsdispens krävs oavsett storlek på bryggan, men det krävs inte bygglov för mindre bryggor. För mindre bryggor krävs inte bygglov. Enligt praxis bedöms en brygga med mer än 10 båtplatser vara en småbåtshamn och är bygglovspliktig. Det kan också kräva anmälan om vattenverksamhet hos länsstyrelsen när man ska anlägga en brygga. 

Burspråk - klassas som en tillbyggnad. Nya regler gäller från 1 juli 2017 kring planenliga burspråk på en- eller tvåbostadshus. Läs mer kring detaljerade regler på Boverkets webbsida. På övriga byggnader krävs bygglov för åtgärden. Burspråk kan i vissa fall vara lovbefriade utanför detaljplanelagt område kontakta stadsbyggnadskontorets kundservice för information. 

Byggbodar - Om byggbodarna ställs upp, längre än fyra veckor, på en annan fastighet än den som fått bygglov krävs ett tidsbegränsat lov. Om de däremot ställs upp på en fastighet som har fått bygglov ingår uppställningen av byggbodarna i det beviljade bygglovet. Byggbodar som är mer än två våningar kräver också lov. Läs mer under Checklistor för byggärenden ​ kring vilka handlingar du behöver skicka in vid ansökan för byggbod.

Byggnadsställning –  är inte lovpliktig. Däremot krävs polistillstånd om byggnadsställningen står på allmän platsmark och om den står på privat mark krävs markägarens tillstånd.  

Bärande konstruktion (bärande vägg) - ändring av en byggnads bärande konstruktion, exempelvis ingrepp i en bärande vägg, är anmälningspliktigt .

Båt – Båtupplag för fler än en båt bedöms som en anläggning och kräver därför bygglov. Utan bygglov får man däremot säsongsförvara upp till två båtar, husvagnar eller husbilar, om de ligger i omedelbar närhet till ett en- eller tvåbostadshus. Om uppställningsplatsen är närmare än 4,5 meter från grannens tomt, behöver grannen ge sin tillåtelse. Läs mer om båtupplag på Boverkets webbplats

C: carport - container

Carport – kräver bygglov inom detaljplanelagt område. Så även om du planerar att bygga en vägg på en carport. Carport kan i vissa fall vara lovbefriade utanför detaljplanelagt område kontakta stadsbyggnadskontorets kundservice för mer information.

Container – kräver oftast bygglov, om den är uppställd i mer än fyra veckor.

D: dela en lägenhet till två - dörr

Dela en lägenhet till två – kräver bygglov

Dränering – kräver inte bygglov. Ändrar du den blivande markhöjden mer än 0,5 meter i samband med dränering, krävs marklov inom detaljplanelagt område.

Dörr – klassas som fasadförändring och kräver bygglov inom detaljplanelagt område. Om dörren sätts på ett byggnadsminne krävs tillstånd från länsstyrelsen, även utanför detaljplanelagt område. Bygglovfria utrymningsdörrar, utanför detaljplanelagt område, kan vara anmälningspliktiga. Även innerdörr kan kräva anmälan, om du behöver göra en håltagning i en bärande vägg eller i en vägg som är brandklassad.

E: eldstad - ekonomibyggnader

Eldstad – (eldstad, braskamin, kakelugn eller öppen spis) är anmälningspliktigt. Bygger du en skorsten längs fasaden kan det kräva bygglov. Byter du ut en befintlig braskamin krävs ingen ny anmälan om du ansluter till befintlig skorsten/rökkanal men om du sätter in en ny kassett i en tidigare öppen eldstad ska du lämna in en anmälan. Läs mer under Checklistor för byggärenden kring vilka handlingar du behöver skicka in vid ansökan för en eldstad/braskamin

Ekonomibyggnader - ekonomibyggnader för jordbruk, skogsbruk eller liknande näring är lovpliktiga inom detaljplanelagt område men kräver varken bygglov eller anmälan om det ligger utanför detaljplanelagt område. 

F: fasadändring - fönster

Fasadändring – Som huvudregel krävs bygglov inom detaljplanelagt område, om du vill ändra det yttre utseendet på en byggnad, en så kallad fasadändring. Bygglovsplikten avgörs av vad det är för åtgärd och hur den utförs, men även av byggnadens typ, storlek, utseende, karaktär, ålder samt material.  En bedömning av bygglovsplikten måste göras i varje enskilt fall. Läs mer om ändring av byggnaders yttre utseende på Boverkets hemsida. Se också Måla.

Flagga – Flaggor kräver vanligtvis bygglov inom detaljplanelagt område, utanför detaljplan kräver de inte lov. Mer information finns på Boverkets webbplats. Är flaggan i närheten av trafik kan du behöva kontakta trafikkontoret.

Flaggstång – kräver inte bygglov.

Friggebod – Friggebod kräver inte bygglov. Mer information finns på altan, staket, plank och friggebod

Fönster – är en fasadförändring och kräver bygglov inom detaljplanelagt område. Utanför detaljplanelagt område krävs inte bygglov för fönster. Se också takfönster. Du kan läsa mer om fönster i broschyren - Om fönster 

G: garage - gräva

Garage – kräver bygglov. Även fasadändringar behöver bygglov, exempelvis att byta ut en garageport till en vägg med ett fönster. Carport kan i vissa fall vara lovbefriade utanför detaljplanelagt område kontakta stadsbyggnadskontorets kundservice för mer information. 

Gräva – se Mark.

H: hiss - häck

Hiss - installation eller betydande ändring av hiss är anmälningspliktigt. För mer information om besiktning av hissar läs mer på Länsstyrelsens webbplats.

Husvagn –  Det krävs inte bygglov för att säsongsförvara upp till två husvagnar, husbilar, eller båtar i omedelbar närhet till ett en- eller tvåbostadshus. Om husvagnen, husbilen eller båten placeras närmare gränsen än 4,5 meter krävs berörda grannars medgivande. Om husvagnen står uppställd på samma ställe under en längre tid än en normal säsong och används som bostad betraktas den som en byggnad som det krävs bygglov för.

Läs mer om bygglovbefriade åtgärder på Boverkets webbplats

Häck – kräver inga tillstånd. Det finns dock rekommendationer kring höjd av häckar i närheten av vägkorsning och utfarter. Ska du plantera en häck rekommenderar vi dig att prata med din granne. Vill du att grannen ska ta bort eller ansa sin häck, prata med dem först. Läs mer om häckar och buskage

I: inglasning av balkong - inreda ytterligare lägenhet

Inglasning av balkong – Kräver bygglov både för en- och tvåbostadshus samt flerbostadshus. Läs mer om inglasning av balkong på flerbostadshus.

Kontakta stadsbyggnadskontorets kundservice om fastigheten ligger i
ett område där det inte finns detaljplan.

Inreda ytterligare lägenhet  –  Vill du dela en befintlig lägenhet i två krävs det bygglov. Vill du inreda en ytterligare bostad/lägenhet i ett tvåbostadshus eller ett flerbostadshus krävs alltid bygglov. Bor du i ett enbostadshus går det bra att inreda ytterligare en lägenhet utan bygglov, men det krävs då ett startbesked. Läs mer under Attefallsregler.

J: jalusier

Jalusier – kräver bara bygglov i områden eller på byggnader som är kulturhistoriskt värdefulla. Se Kulturhistoriskt värdefull.

K: kakelugn -  Kulturhistoriskt värdefull

Kakelugn – se eldstad.

Kolonilott

Komplementbyggnader på 25 kvadratmeter - det så kallade Attefallshuset, är en bygglovbefriad åtgärd. För åtgärden krävs ett startbesked. Läs mer under sidan Attefallsregler. Läs mer under Checklistor för byggärenden ​ kring vilka handlingar du behöver skicka in vid ansökan för en komplementbyggnad (Attefall)

Kulturhistoriskt värdefull – Områden och byggnader kan vara utpekade som kulturhistoriskt värdefulla på tre olika sätt - i detaljplanen, genom att omfattas av ett bevarandeprogram eller som en kulturmiljö av riksintresse. detaljplaner och bevarandeprogram finns på vår hemsida och kulturmiljöer av riksintresse finns på länsstyrelsens hemsida.

L: lekstuga - lägenhet

Lekstuga – Lekstuga kan bedömas som komplementbyggnad vilket kräver bygglov om den i sin konstruktion bedöms vara varaktig, det vill säga kommer att stå på samma plats under en längre tid. Är byggnaden mindre kan den rymmas under friggebodsreglerna och dess regler. Tänk på att friggebodsreglerna inte gäller för flerfamiljshus, förskolor och skolor.

Luftvärmepump – se värmepump.

Lägenhet (bostad) - att inreda ytterligare en bostad i ett enbostadshus är anmälningspliktigt. I hus med två eller fler lägenheter är åtgärden bygglovpliktig. Läs mer om Attefallsregler

M: mark - måla

Mark – Att gräva och återställa marken kräver inte marklov. Schaktningar eller fyllningar brukar inte heller vara marklovpliktiga, om de understiger 0,5 meter, men ibland kan förhållandena på platsen göra att marklov ändå krävs. Det kan till exempel vara en stor förändring på den omgivande marken, som påverkar områdets karaktär och berör grannar.

Tänk på att olika åtgärder som kombineras kan tillsammans kräva lov, även om åtgärderna var för sig inte skulle göra det. Det kan till exempel vara en mur eller ett staket som byggs ovanpå en markhöjning.

Markis – Fasta markiser som alltid är utfällda kräver lov och rörliga markiser kan kräva lov, inom detaljplanelagt område. Fasta och rörliga markiser som går ut över allmän platsmark kräver polistillstånd och beroende på om det är en gångväg/trottoar eller en köryta måste markisen ha en viss höjd över marken, så att tex snöröjnings- eller räddningsfordon kan komma fram. Markiser kräver alltid bygglov i områden eller på byggnader som är kulturhistoriskt värdefulla. Se Kulturhistoriskt värdefull.   

Mast – kräver bygglov.

Miljöskåp – se avfallshantering.

Mur – kräver bygglov. Läs mer under Checklistor för byggärenden 

Måla – Att måla om ett en- eller tvåbostadshus inom detaljplanelagt område kräver bygglov, om den nya fasadfärgen innebär en betydande ändring av husets eller områdets karaktär. Till exempel krävs det oftast bygglov om du vill måla ett vitt hus rött, i ett område där husfasaderna i övrigt är vita eller väldigt ljusa. För övriga typer av byggnader krävs alltid bygglov inom detaljplanelagt område. Se också Fasadändring.

P: parabol - pool

Parabol – kräver ej bygglov. Gäller det flerbostadshus kan fastighetsägaren ha egna bestämmelser.

Parkeringsplatser – krävs inte bygglov för om det gäller anläggning av en eller två platser på ett en- eller tvåbostadshus. I övrigt krävs bygglov. Tänk på att om du ändrar markhöjden mer än 0,5 meter krävs marklov. Läs mer under checklistor för byggärenden ​kring vilka handlingar du behöver skicka in vid ansökan för parkeringsplats.

Pergola – är ett växtstöd som ofta kombineras med en spaljé. En pergola är bygglovfri så länge den inte skyddar mot yttre klimat. Du måste söka bygglov om du vill förse pergolan med tak, såsom skärmtak, markis eller segelduk. Om pergolan är fäst i en byggnad kan du också behöva bygglov. Läs mer om tillbyggnad på Boverkets hemsida. Se också Altan, staket, plank och friggebod , samt Plank och Staket och spaljé.

Plank – kräver som huvudregel bygglov om det är högre än 1,1 meter. Höjden på ett plank räknas alltid från marken på den lägsta sidan. Om olika åtgärder kombineras kan helheten ändå göra att bygglov krävs, trots att det inte behövs för åtgärderna var för sig. Exempelvis om ett plank byggs ihop med ett staket, en mur eller en altan. Bygglovsplikten för planket avgörs i en helhetsbedömning av höjd, längd, genomsiktlighet, utformning i övrigt, omgivningspåverkan, läge och ändamål. Plank får inte byggas så att de skymmer sikten vid korsningar och utfarter. Under  checklistor för byggärenden kan du läsa mer om hur ritningar ska se ut och vilka handlingar som krävs i bygglovsansökan. Under vissa förutsättning är plank och murar bygglovfria för en- och tvåbostadshus. Du kan läsa mer om plank och murar under Altan, staket, plank och friggebod.

Planlösning/ändrad planlösning - en betydande ändring i en byggnads/lägenhets planlösning är anmälningspliktigt, om den till exempel påverkar tillgängligheten, brandutrymning, vatten eller ventilation. Läs också om anmälningspliktigt.

Pool -  kräver inte bygglov. Om du vill ansluta din pool till det kommunala va-nätet behöver du göra en anmälan till stadsbyggnadskontoret. Det är en så kallad anmälningspliktig åtgärd. För trädäck i anslutning till pool se altan.

Om poolen byggs nära tomtgränsen bör du rådgöra med närmsta granne, men du behöver inte bygglov. Observera att murar, altaner och pooltak kan kräva bygglov. Läs mer om swimming pool

R: rivning av byggnad - rökkanal

Rivning av byggnad - Rivning inom detaljplanelagt område kräver rivningslov. Rivning av en byggnad eller del av byggnad är anmälningspliktigt om det ligger utanför detaljplanelagt område och inte är en bygglovbefriad byggnad/åtgärd. 

Rökkanal - installation eller väsentlig förändring av rökkanal är anmälningspliktigt.

S: schakta - stängsel

Schakta – kräver oftast marklov. Om det sker en markförändring med mer än 0,5 meter 0,5 meter krävs marklov inom detaljplanelagt område. Justering av mark i samband med byggnation ingår oftast i bygglovet. Läs mer under marklov.

Skylt Läs mer under skyltning. Läs även exempelritningar   vill du sätta upp en skylt.  

Skärmtak – kräver vanligtvis bygglov eftersom det är en tillbyggnad. Skärmtak på en- och tvåbostadshus är dock bygglovsbefriade, under vissa förutsättningar. Läs mer om skärmtak under Altan, staket, plank och friggebod, samt om tillbyggnader och skärmtak på Boverkets hemsida. Se också Tillbyggnad.

Sopskåp – se avfallshantering.

Soprum – se avfallshantering.

Slå ihop två lägenheter till en — är anmälningspliktigt. Du behöver även anmäla förändringen till lägenhetsregistret.

Staket och Spaljé – kräver inte bygglov om de är lägre än 1,1 meter. Höjden på staketet/spaljén räknas alltid från marken på den lägsta sidan. Se också Plank.

Stambyte – är anmälningspliktigt.

Stängsel – se staket.

T: tak - trädfällning

Tak – ska du höja eller sänka taket krävs bygglov. Se också Skärmtak.

Takfönster – mindre takfönster (mindre än 0,5 kvadratmeter) kräver inte bygglov oavsett byggnad. Bygglovsfrihet gäller inte vid kulturhistoriskt värdefull bebyggelse. 

Takkupa – kräver antingen bygglov eller kan klassas som en Attefallsåtgärd och är då anmälningspliktig. Läs mer om Attefallsregler 

Terrass – se altan.

Tillbyggnad - kräver antingen bygglov eller kan klassas som attefallsåtgärd. Läs mer om Attefallsregler. och om tillbyggnader på Boverkets hemsida. Under vissa förutsättningar är tillbyggnader på en- och tvåbostadshus dock bygglovsbefriade.

Tilläggsisolering – som ändrar byggnadens yttre utseende kräver bygglov inom detaljplanelagt område. Se också Fasadändring.

Trappa – kräver sällan bygglov. Men en utvändig spiraltrappa kan till exempel kräva bygglov inom detaljplanelagt område, om den påverkar byggnadens yttre utseende. En ny trappa inomhus är anmälningspliktig eftersom den ändrar planlösningen och påverkar den bärande konstruktionen. Se också Fasadändring.

Träd – det krävs inga tillstånd att plantera träd på sin tomt. Tänk på att grannen kan uppleva träd som störande om de skuggar, skymmer utsikt eller fäller löv. Vill du att grannen ska ta ner sitt träd, eller klippa det, prata med grannen först. Bestämmelser kring träd och olägenheter finns i jordabalken. Se också trädfällning.

Trädfällning – bygglov krävs om detaljplanen för fastigheten reglerar detta, vilket är ovanligt. Tänk på att du enbart får fälla träd som står på din egen fastighet. 

U: uterum - uteplats

Uterum – kräver antingen bygglov eller kan klassas som Attefallsåtgärd. Ett fristående uterum kan vara bygglovbefriat om det följer friggebodsreglerna. Läs mer om friggebodsregler. Läs också under Attefallsregler.

Utfart – kräver inte bygglov men kontakta trafikkontoret. Vissa områden har utfartsförbud.

Uteservering – kan kräva bygglov. Läs mer om uteservering.

Uteplats – Se altan

V: vatten, ventilation och avlopp - värmepump

Vatten, ventilation och avlopp - Installation eller väsentlig ändring av detta är anmälningspliktigt.

Vepa – liggandes mot fasaden kräver alltid bygglov om den sitter upp längre än en vecka. Se även skyltar

Vindsinredning – om det är en tillkommande bostad krävs bygglov, inreder du till exempel från vindsförråd till bostad krävs bygglov (ändrat användningsområde kräver bygglov). Inreder du en befintlig vind i ett enbostadshus krävs inte bygglov, men åtgärden är anmälningspliktig. Läs mer om vindsinredning här.

Värmepump – kräver sällan bygglov, men är ibland  anmälningspliktig. Bergvärme kräver tillstånd från miljöförvaltningen. Läs mer under regler för värmepump.

Å: återvinningsstationer

Återvinningsstationer – se avfallshantering.

Ä: ändrad användning

Ändrad användning - Det krävs bygglov för att väsentligt ändra användningen i en byggnad, lokal eller bostad. Exempelvis från kontor till bostad, från affärsverksamhet till restaurangverksamhet, från bostad till förskola, eller från garage till boendeyta. Det gäller även om du inte behöver göra några byggnadstekniska förändringar, eller om verksamheten bara ska ändras i en del av byggnaden. läs mer om ändrad användning på Boverkets hemsida.

Ö: öppen spis

Öppen spis – se eldstad.