Vad händer med din ansökan?

Vi datumstämplar och diarieför alla inkommande handlingar till stadsbyggnadskontoret. Om något saknas eller behöver förtydligas kommer vi att kontakta dig.

Bekräftelse på mottagen handling

Alla inkommande handlingar till stadsbyggnadskontoret datumstämplas och diarieförs. Inom kort får du ett brev av oss, en bekräftelse av mottagen handling. I bekräftelsen står ditt diarienummer, vem som handlägger ditt ärende och även information om något saknas i din ansökan. Om du inte är fastighetsägare, kommer denne också meddelas att en ansökan inkommit. Om ansökan är fullständig när den kommer in får du inte någon bekräftelse på mottagen handling utan istället ett brev om att ansökan är fullständig.

Viktigt med fullständiga handlingar

Handläggaren gör en bedömning av din ansökan för att se om den innehåller fullständiga handlingar, det vill säga alla handlingar som behövs och om de är fackmässigt utförda. Om något saknas eller behöver förtydligas kommer vi att kontakta dig. 

Komplettera en inlämnad ansökan?

  • Har du sökt via e-tjänsten och har glömt något eller vill skicka in något mer till din ansökan, utan att handläggaren har krävt det? Logga in i tjänsten och välj Egen komplettering.
  • Har du sökt via e-tjänsten kommer din handläggare under handläggningen meddela eventuella kompletteringskrav, via tjänsten. Vid en begäran om komplettering kommer en ny funktion, i ditt ärende, öppnas där du har möjlighet att skicka in dina kompletteringar.
  • Har du sökt via pappersblankett vill vi att du mejlar in dina kompletteringar till bygg.komplettering@sbk.goteborg.se. Det är viktigt att du anger ditt ärendenummer i mejlet och att du skickar varje ritning eller dokument som en separat PDF. Mejla inte kompletteringar direkt till din handläggare.

Hur får jag bygglov?

När vi granskar din ansökan gör vi en prövning om de föreslagna åtgärderna stämmer överens med detaljplanens bestämmelser, om en sådan finns för fastigheten. Vi tar också hänsyn till utformningen och om projektet uppfyller de allmänna kraven på utformning enligt plan- och bygglagen.

Vi gör en prövning av byggnadens placering och utformning med hänsyn till stads- eller landskapsbilden och till natur- och kulturvärdena på platsen. I bygglovprocessen bedömer vi också byggnadens lämplighet för sitt ändamål, tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga.

Om du ansöker om bygglov och ditt förslag följer detaljplanens bestämmelser, är väl utformat och uppfyller de tekniska krav som finns, så kan du få ett lov. Ett sådant kan beviljas utan att grannar behöver höras i processen. Om bestämmelserna och/eller kraven på utformningen inte uppfylls, kommer handläggaren att kontakta dig.

Hur lång tid tar det?

Handläggningstiden för en fullständig bygglovansökan är upp till 10 veckor, men kan i särskilda fall förlängas med ytterligare 10 veckor. De flesta lovansökningar som följer detaljplanens bestämmelser får ett beslut inom 6 veckor.

Vad innebär villkorsbesked?

Innan du fått ett beslut om bygglov kan du begära något som kallas villkorsbesked. Det innebär att man i förväg ska kunna få ett förhandsbesked om vi bedömer att en ombyggnad innebär några följdkrav. Exempelvis om du måste installera hiss vid tillbyggnad. 

Yttranden från grannar

Om din bygglovansökan innebär en liten avvikelse från detaljplanen, eller om den ligger utanför detaljplanelagt område skickar stadsbyggnadskontoret ut ett så kallat grannehörande. Vi gör en bedömning vilka grannar som anses vara berörda av åtgärden, vem som är sakägare. Rågrannar, det vill säga de grannar vars fastighet angränsar till fastigheten, där lovet sökts, är alltid sakägare. Men det kan också handla om grannar som bedöms berörda, då exempelvis utsikt kan påverkas av den tilltänkta byggnationen. Alla delägare till den berörda fastigheten kontaktas.Om någon söker lov på en fastighet du äger, får du alltid information av stadsbyggnadskontoret om detta.

Sakägarna, grannarna, bereds tillfälle att komma in med skriftliga synpunkter. De har två veckor på sig att svara, datum framgår av brevet. Svarar de inte inom den tiden räknas det som ett tyst godkännande. Om grannarna klagar så går ärendet vidare till byggnadsnämnden. 

I samband med att plan- och bygglagen förändras 2 juli 2014, är det tillåtet att bygga vissa saker, trots att det strider mot gällande detaljplan. Du som granne har inget att säga till om här, så länge din granne håller sig minst 4,5 meter från din tomtgräns. Vill din granne bygga en bygglovbefriad åtgärd närmare än 4,5 meter från din tomtgräns, behövs ditt och fastighetens övriga ägares underskrift/godkännande.

Yttranden från andra

I vissa fall krävs det att vi kontaktar andra berörda innan ett beslut kan tas. Det kan till exempel handla om yttranden från trafikkontoret, Trafikverket, Stadsmuseet eller förvaltningen Kretslopp och vatten.

Inför beslut - utställda lov

De ansökningar som kommer in till byggnadsnämnden, som innebär mindre avvikelser från gällande detaljplan eller byggande på mark där detaljplan saknas, och där sakägarna är många, ställs alltid ut (kungörs). Dessa ansökningar publiceras i Göteborgs-Posten (oftast på onsdagar).

Alla handlingar till kungjorda ärenden finns, under utställningstiden, att ta del av vid informationsdisken på stadsbyggnadskontoret.

Under utställningstiden kan berörda grannar lämna synpunkter på ansökan.

Åtgärder som faller under Attefallsreglerna berörs inte av detta.