Avgifter och taxa

Byggnadsnämnden tar ut avgifter för bland annat lov, förhandsbesked, startbesked, slutbesked och planavgifter. Det gäller även tekniska samråd, slutsamråd och arbetsplatsbesök. För detta tillämpar byggnadsnämnden en egen utarbetad taxa. Vid debitering av till exempel fastighetsbildningsärenden och lantmäteriförrättningar tillämpas statlig lantmäteritaxa.

Byggnadsnämndens taxa

Den taxa som tillämpas för byggnadsnämndens verksamhet beslutas av kommunfullmäktige. Taxan är avsedd att täcka kommunens kostnad för den aktuella myndighetsutövningen eller tjänsten. Rådgivningsverksamhet och allmänna övervakningsverksamhet är skattefinansierad.

Taxan för vår verksamhet är knuten till ett grundbelopp som justeras årligen med prisindex för kommunal verksamhet (PKV). Det betyder att taxan/prislistan ändras varje år då nytt grundbelopp fastställs med hänsyn till detta index. Läs mer i taxan nedan.

Avgifter

Avgifterna är avsedda att täcka kommunens kostnad för den aktuella myndighetsutövningen eller tjänsten. Vår rådgivningsverksamhet och allmänna övervakningsverksamhet är skattefinansierad.

Fakturor

Stadsbyggnadskontoret fakturerar för myndighetsutövning och utförda tjänster. Det innebär bland annat att debitering sker oavsett fattat beslut. I många fall sker fakturering efter beslut men fakturering av vissa tjänster kan ske även vid andra tillfällen eller enligt avtal. Har du frågor kring en specifik faktura är du välkommen att kontakta handläggaren som anges på den faktura du fått.

Grundbelopp

Taxan för vår verksamhet är knuten till ett grundbelopp som justeras årligen med prisindex för kommunal verksamhet (PKV). Det betyder att taxan/prislistan ändras varje år då nytt grundbelopp fastställs med hänsyn till detta index. Läs mer i taxan nedan.

Vad kostar det?

Ta del av vår taxa och prislista nedan.

Filer och dokument