Avgifter och taxa

Att bygga nytt eller bygga om en fastighet innebär många beslut och kostnader. En del av kostnaderna är en avgift för stadsbyggnadskontorets arbete. Avgiften kallas taxa och ska tas ut enligt lag. Hur taxan beräknas bestäms av kommunfullmäktige och bygger på självkostnadsprincipen. Du betalar alltså för det arbete som vi gör i ditt ärende.

Byggnadsnämndens taxa

Den taxa som tillämpas för byggnadsnämndens verksamhet beslutas av kommunfullmäktige. Taxan är avsedd att täcka kommunens kostnad för den aktuella myndighetsutövningen eller tjänsten.

Från och med 2021 har stadsbyggnadskontoret en ny taxa. För ärenden som kom in till förvaltningen innan årsskiftet gäller fortfarande 2020 års taxa

Vid debitering fastighetsbildningsärenden och lantmäteriförrättningar tillämpas statlig lantmäteritaxa.

Avgifter

Avgifterna är avsedda att täcka kommunens kostnad för den aktuella myndighetsutövningen eller tjänsten. 

Fakturor

Oftast sker fakturering efter beslut men för vissa tjänster kan det ske även vid andra tillfällen eller enligt avtal. Har du frågor kring en specifik faktura är du välkommen att kontakta din handläggare.

Grundbelopp

Taxan för vår verksamhet är knuten till ett grundbelopp som justeras årligen med prisindex för kommunal verksamhet (PKV). Det betyder att taxan/prislistan ändras varje år då nytt grundbelopp fastställs med hänsyn till detta index.

Vad kostar det?

Ta del av vår taxa under Filer och dokument. Har du frågor om kostnad i ditt pågående ärende är du välkommen att kontakta din handläggare.

För generella frågor om byggnadsnämndens taxa kan du kontakta stadsbyggnadskontorets kundservice.

Filer och dokument