Checklistor och exempelritningar - det här behöver du i din ansökan

Här kan du ta del av checklistor för olika byggåtgärder. Checklistorna anger vilka handlingar du behöver bifoga i din ansökan. Hittar du ingen checklista för just din åtgärd är du alltid välkommen att kontakta oss på byggavdelningen.

Exempelritningar

Vad är egentligen en sektionsritning och hur kan en planritning se ut? I anslutning till checklistorna finns en utskriftsvänlig PDF med exempelritningar som också innehåller checklistan för byggåtgärden. Om du ansöker för någon byggåtgärd som inte finns med här, kan du ändå se hur ritningarna ska se ut i någon av exempelritningarna.

Hittar du ingen checklista för din tilltänkta åtgärd finns några generella riktlinjer:

 • Vid ny- och tillbyggnad behöver du bifoga en aktuell situationsplan (beställ nybyggnadskarta eller enkel nybyggnadskarta), i skala 1:400
 •  Bifoga ritningar på det blivande projektet i skala 1:100
 •  Bifoga ritningar på befintligt utseende
 •  Ge ett förslag på kontrollansvarig och förslag till kontrollplan, om det behövs för åtgärden
 •  Prestandadeklaration (gäller kaminer/pannor som eldas med pellets/ved, där ansökan inkom efter 1 oktober 2019).
 •  Konstruktionsritning inklusive grund/teknisk beskrivning.

Ritteknik  för dig som gör egna ritningar

Hur du läser och förstår en detaljplan

Checklistor till stöd för din ansökan

Välj checklista efter vilket arbete du ska göra.

 • Altan

  Ta del av Exempelritning med checklista för altan 

  Du kan bygga en altan utan bygglov om den:

  • ligger i direkt anslutning till och maximalt 3,6 meter från ett en- eller tvåbostadshus eller ett komplementbostadshus (Attefallhus)
  • är max 1,8 meter hög
  •  inte placeras närmre tomtgränsen än 4,5 meter, om inte grannen godkänner placeringen
  •  inte byggs i ett område eller i anslutning till en byggnad som är särskilt kulturhistoriskt värdefull.

  Altanen får aldrig placeras närmare än 4,5 meter från allmän plats, gata eller väg. Det finns ingen begränsning för hur lång altanen får vara eller hur många altaner du får bygga.

  Läs mer om nya reglerna för altaner

  När du vill ha bygglov och startbesked för att bygga en altan, där golvet är högre än 60 cm över marken, behöver du skicka in handlingarna nedan.

  • Ansökan
  • Fasadritning i skala 1:100
  • Planritning i skala 1:100
  • Ritning nuvarande utseende
  • Situationsplan i skala 1:400
   eller
  • Enkel nybyggnadskarta i skala 1:400 - om altanen räknas som en tillbyggnad, det vill säga att ett användbart utrymme skapas under altanen, som är minst 1,7 meter högt och möjligt att gå in i, eller om det kan uppfattas som ett sådant användbart utrymme

  Ansökan
  Du kan välja att ansöka via vår e-tjänst eller via ansökningsblankett. Väljer du att ansöka via ansökningsblankett vill vi att du skickar en omgång av alla ritningar i A3-format till oss. En fullmakt behövs om du anger att i ansökan att fakturan ska betalas av någon annan än den som söker bygglovet.

  Fasadritning i skala 1:100
  Fasadritningen ska visa altanens placering mot husets fasad. Hela fasaden ska redovisas och altanen ska vara måttsatt i höjdled från marknivå.

  Planritning i skala 1:100
  En planritning är en horisontell genomskärning av huset och den ska visa det befintliga huset och den nya altanen. Ritningen ska vara måttsatt så att byggnadens sammanlagda area går att räkna ut.

  Ritningar nuvarande utseende
  Fasad- och planritningar som visar hur huset ser ut idag. Ritningarna behöver inte vara skalenliga. I vårt bygglovarkiv finns ritningar från tidigare bygglov sparade och dessa går ofta bra att använda sig av, men tänk på att du först måste kontrollera att de stämmer med verkligheten. Du kan själv ta fram bygglovhandlingar via bygglovarkivets självservicedatorer eller beställa digitala kopior som skickas hem till dig.

  Enkel nybyggnadskarta i skala 1:400
  Enkel nybyggnadskarta ska visa ett kartutdrag över aktuellt tomt med tillbyggnaden inritad, i skala 1:400 eller i annan lämplig skala om fastigheten är stor. Kartutdraget beställer du här och du ritar sedan själv in tillbyggnaden och måttsätter den. Rita också in minst två vinkelräta mått från tillbyggnadens hörn till tomtgräns.

  Mer information

  Fler handlingar kan behövas

  Vi kan behöva fler handlingar för att kunna ta beslut om bygglov. I så fall kontaktar vi dig när vi fått din ansökan.

  Har du frågor?
  Kontakta gärna stadsbyggnadskontorets kundservice innan du skickar in ansökan.

 • Balkong på flerbostadshus

  Ta del av exempelritning med checklista - balkong i flerbostadshus

  När du vill ha bygglov och startbesked för att bygga balkong på flerbostadshus behöver du skicka in handlingarna nedan.

  Handlingar inför bygglov

  • Ansökan
  • Fasadritning i skala 1:100
  • Planritning i skala 1:100
  • Sektionsritning i skala 1:100
  • Enkel nybyggnadskarta i skala 1:400
  • ​Detaljritningar
  • Ritningar nuvarande utseende
  • Kontrollansvarig (KA)

  ​Handlingar inför startbesked

  • Förslag till kontrollplan
  • Konstruktionsritningar

  Ansökan
  Du kan välja att ansöka via vår e-tjänst eller via ansökningsblankett. Väljer du att ansöka på ansökningsblankett vill vi att du skickar en omgång av alla ritningar i A3-format till oss. En fullmakt behövs om du anger i ansökan att fakturan ska betalas av någon annan än den som söker bygglovet.

  Fasadritning i skala 1:100
  Fasadritningen ska visa den nya balkongen mot husets fasad. Hela fasaden ska redovisas.

  Planritning i skala 1:100
  En planritning är en horisontell genomskärning av huset och den ska visa det befintliga huset och den nya balkongen. Ritningen ska vara måttsatt så att byggnadens sammanlagda area går att räkna ut.

  Sektionsritning
  Skicka in en sektionsritning där du redovisar färdig golvhöjd på balkongen i förhållande till golvnivån i bostaden. Ritningen kan förslagsvis vara i skala 1:20 eller 1:50.

  Enkel nybyggnadskarta i skala 1:400
  Enkel nybyggnadskarta ska visa ett kartutdrag över aktuellt tomt med tillbyggnaden inritad, i skala 1:400 eller i annan lämplig skala om fastigheten är stor. Du kan beställa kartutdraget och sedan ritar du själv in tillbyggnaden och måttsätter den. Rita också in minst två vinkelräta mått från tillbyggnadens hörn till tomtgräns.

  Detaljritningar
  Detaljritningar visar viktig information om balkongens utformning, konstruktion och infästning. Rita dem i lämplig skala, förslagsvis 1:20. Ritningarna ska innehålla sektionsritning av balkong och fasad, vyritning av balkongfront, relevanta mått, beskrivning av viktiga detaljer, beskrivning av konstruktion, beskrivning av infästning i fasad och material- och kulörbeskrivning

  Ritningar nuvarande utseende
  Fasad- och planritningar som visar hur huset ser ut idag. Ritningarna behöver inte vara skalenliga. I vårt bygglovarkiv finns ritningar från tidigare bygglov sparade och dessa går ofta bra att använda sig av, men tänk på att du först måste kontrollera att de stämmer med verkligheten. Du kan beställa bygglovhandlingar via bygglovarkivet.

  Kontrollansvarig (KA)
  Den kontrollansvarige (KA) ska vara med och se till att lagstiftningen följs i ditt byggprojekt, genom att bland annat hjälpa dig att ta fram ett förslag till kontrollplan och se till att kontrollplanen följs. En KA ska vara certifierad och ha en självständig ställning, vilket innebär att denne inte får vara släkt med eller arbeta på samma företag som den som bygger. Du kan själv hitta certifierad KA i vår e-tjänst eller på Boverkets hemsida (om du ansökt via
   blankett). Tänk på att du måste kontakta KA före du anmäler denne i ditt ärende.

  Förslag till kontrollplan
  Kontrollplanen är ett dokument som beskriver vilka kontroller som ska göras inför och under byggnationen. I kontrollplanen ska det bland annat stå vad som ska kontrolleras, på vilket sätt kontrollerna görs och vad kontrollresultatet ska jämföras mot. Det ska också framgå vem som ska utföra kontrollerna. Den som själv bygger eller beställer byggnadsarbete (så kallad byggherre) ska med stöd av den kontrollansvarige, ta fram ett förslag till
  kontrollplan.

  Konstruktionsritningar
  Konstruktionsritningar som visar vilka tekniska lösningar som används och ange viktiga byggnadsdetaljer som påverkar konstruktionen som till exempel balkongplatta och räcke.

  Mer information

  Godkännande från bostadsrättsföreningen
  Du som bor i bostadsrätt behöver ett godkännande från bostadsrättsföreningens styrelse före du utnyttjar ditt beslut om bygglov.

  Fler handlingar kan behövas
  Vi kan behöva fler handlingar för att kunna ta beslut om bygglov eller startbesked. Vi kontaktar dig när vi fått din ansökan om fler handlingar behövs.

  Har du frågor?
  Kontakta gärna stadsbyggnadskontorets kundservice innan du skickar in ansökan.

 • Braskamin/eldstad

  Ta del av exempelritning med checklista för Braskamin

  Om du vill installera en ny braskamin, väsentligt ändra en du redan har, eller sätta in en kassett i en tidigare öppen eldstad krävs att du gör en anmälan till stadsbyggnadskontoret och får ett startbesked innan du börjar.

  Att byta ut en befintlig braskamin kräver ingen anmälan om du ansluter till en befintlig skorsten/rökkanal.

  Från 1 oktober 2019 kommer det ställas krav på prestandadeklaration i ansökningar som lämnas in. Tillverkaren ska redovisa en prestandadeklaration som redovisar utsläpp av koloxid och verkningsgrad.

  När du vill ha ett startbesked för att installera en braskamin/eldstad behöver du skicka in handlingarna nedan.

  • Ansökan
  • Fasadritning i skala 1:100
  • Planritning i skala 1:100
  • Prestandadeklaration (efter 1 oktober 2019)

  Ansökan
  Du kan välja att ansöka via vår e-tjänst eller på en vanlig ansökningsblankett. Väljer du att ansöka på vanlig ansökningsblankett vill vi att du skickar en omgång av alla ritningar i A3-format till oss. En fullmakt behövs om du anger i ansökan att fakturan ska betalas av någon annan än den som söker bygglovet.

  Fasadritning i skala 1:100
  Fasadritningen ska visa skorstens placering på hustaket. Hela fasaden ska redovisas och skorstenen ska mynna över nock och minst en meter över taktäckningen.

  Planritning i skala 1:100
  En planritning är en horisontell genomskärning av huset och den ska visa braskaminens placering

  Mer information

  Godkänd besiktning
  Före du använder braskaminen/eldstaden måste den godkännas av en skorstensfejarmästare. Du skickar in ditt besiktningsintyg till oss i samband med att du ansöker om slutbesked.

  Fler handlingar kan behövas
  Vi kan behöva fler handlingar för att kunna ta beslut om bygglov. I så fall kontaktar vi dig när vi fått din ansökan.

  Har du frågor?
  Kontakta gärna stadsbyggnadskontorets kundservice innan du skickar in ansökan.

 • Byggbodar

  Ta del av exempelritning och checklista för byggbodar

  När du vill ha tidsbegränsat bygglov och startbesked för att sätta upp byggbodar,
  på annan fastighet än byggarbetsplatsen eller i fler än två våningar,
  behöver du skicka in handlingarna nedan.

  Bodar som används mer varaktigt, exempelvis för övernattning eller kontor i större utsträckning, omfattas inte av denna checklista utan kräver generellt fler handlingar.

  • Ansökan
  • Fasadritning i skala 1:100
  • Planritning i skala 1:100
  • Situationsplan/enkel nybyggnadskarta
  • Brand-PM (om avstånd till annan byggnad underskrider 8 meter)

  Ansökan
  Du kan välja att ansöka via vår e-tjänst eller på en vanlig ansökningsblankett. Väljer du att ansöka på vanlig ansökningsblankett vill vi att du skickar en omgång av alla ritningar i A3-format till oss. En fullmakt behövs om du anger  i ansökan att fakturan ska betalas av någon annan än den som söker bygglovet.

  Fasadritning i skala 1:100
  Ritningarna ska visa antalet bodar i plan och på höjden. Alla nuvarande marknivåer ska redovisas. Fasader ska redovisas från alla väderstreck. Redovisa kulör (NCS-kod).

  Planritning i skala 1:100
  En planritning är en horisontell genomskärning av byggboden. Om flera våningar finns ska ritningarna visa alla våningsplan. Ritningen ska vara måttsatt så att byggnadens sammanlagda area går att räkna ut.

  Situationsplan eller enkel nybyggnadskarta i skala 1:400
  Situationsplanen ska visa ett kartutdrag över aktuell fastighet med området som byggbodarna ska placeras på inritat. Situationsplanen ska vara ritad i skala 1:400 eller i annan lämplig skala om fastigheten är stor. Om du sedan tidigare har en normal nybyggnadskarta går denna bra att använda. Du kan även beställa en enkel nybyggnadskarta.

  Brand-PM
  Ett brand-PM ska innehålla ritningar eller en beskrivning som visar tekniska brandskyddsåtgärder mellan byggnader.

  Mer information

  Fler handlingar kan behövas
  Vi kan behöva fler handlingar för att kunna ta beslut om bygglov. I så fall kontaktar vi dig när vi fått din ansökan.

  Har du frågor?
  Kontakta gärna stadsbyggnadskontorets kundservice innan du skickar in ansökan.

 • Byta färg på flerbostadshus

  Ta del av exempelritning med checklista för byta färg på flerbostadshus

  När du vill ha bygglov och startbesked för att byta färg på ett flerbostadshus behöver du skicka in handlingarna nedan. Om byggnaden inte ligger inom ett kulturhistoriskt värdefullt område kan du byta färg på fasad eller tak mot kringbyggd gård utan bygglov.

  • Ansökan
  • Fasadritning i skala 1:100
  • Kulörbeskrivning
  • Situationsplan i skala 1:400

  Ansökan
  Du kan välja att ansöka via vår e-tjänst eller på en vanlig ansökningsblankett. Väljer du att ansöka på vanlig ansökningsblankett vill vi att du skickar en omgång av alla ritningar i A3-format till oss. En fullmakt behövs om du anger att i ansökan att fakturan ska betalas av någon annan än den som söker bygglovet.

  Fasadritning i skala 1:100
  Fasadritningen ska visa alla fasader som är aktuella för färgbyte. Hela fasaden ska redovisas.

  Kulörbeskrivning
  Beskriv nuvarande och blivande kulör (NCS-kod) och eventuellt nytt material. Uppgifterna går att ange direkt på den vanliga ansökningsblanketten eller i ansökan om du söker via e-tjänsten.

  Situationsplan
  En situationsplan visar byggnaden i sitt sammanhang. Den hjälper oss att förstå vilken byggnad ansökan gäller. Den kan se ut på olika sätt, så länge den är tydlig. Du kan till exempel använda ett flygfoto eller en vanlig karta.

  Mer information

  Fler handlingar kan behövas
  Vi kan behöva fler handlingar för att kunna ta beslut om bygglov. I så fall kontaktar vi dig när vi fått din ansökan.

  Har du frågor?
  Kontakta gärna stadsbyggnadskontorets kundservice innan du skickar in ansökan.

 • Förhandsbesked

  Ta del av exempelritning med checklista av förhandsbesked

  När du vill ha förhandsbesked behöver du skicka in handlingarna nedan

  • Ansökan
  • Enkel nybyggnadskarta
  • Kort beskrivning av projektet
  • Marksektionsritning

  Ansökan
  Du kan välja att ansöka via vår e-tjänst eller på en vanlig ansökningsblankett. Väljer du att ansöka på vanlig ansökningsblankett vill vi att du skickar en omgång av alla ritningar i A3-format till oss. En fullmakt behövs om du anger i ansökan att fakturan ska betalas av någon annan än den som söker bygglovet.

  Enkel nybyggnadskarta
  Enkel nybyggnadskarta ska visa ett kartutdrag över aktuellt tomt med nybyggnaden inritad, i skala 1:400 eller i annan lämplig skala om fastigheten är stor. Beställ kartutdraget. Du ritar sedan själv in tänkt ny fastighet/tomtavgränsning, tänkt huskropp med mått till tomtgränserna, in- och utfart, biluppställningsplats, samt eventuellt placering av egen lösning för vatten och avlopp samt dagvattenhantering. Du kan också ta fram ett eget kartunderlag. Förutsättningen är då att kartutdraget visar hur fastigheten/tomten ser ut idag och i övrigt innehåller samma uppgifter som den enkla nybyggnadskartan.

  Kort beskrivning av projektet
  Beskrivningen ska innehålla information om byggnadens storlek och hustyp (enbostadshus, flerbostadshus eller annan användning än bostad), förslag på vatten- och avloppslösning, dagvattenhantering samt tomtens storlek.

  Marksektionsritning
  Marksektionen ska visa om marken är kuperad eller om det är stora nivåskillnader mellan den egna fastigheten/tomten, gata och kringliggande grannfastigheter. Ritningen ska visa husets placering med nuvarande och blivande marklinjer.

  Mer information

  Fler handlingar kan behövas
  Vi kan behöva fler handlingar för att kunna ta beslut om bygglov. I så fall kontaktar vi dig när vi fått din ansökan.

  Har du frågor?
  Kontakta gärna stadsbyggnadskontorets kundservice innan du skickar in ansökan.

 • Inglasning av balkong på flerbostadshus

  Ta del av exempelritning med checklista för inglasning av balkong flerbostadshus

  När du vill ha bygglov och startbesked för att glasa in en balkong på flerbostadshus
  behöver du skicka in handlingarna nedan.

  Handlingar inför bygglov

  • Ansökan
  • Fasadritning i skala 1:100
  • Planritning i skala 1:100
  • Situationsplan i skala 1:400
  • Ritning nuvarande utseende
  • Kontrollansvarig (KA)

  ​Handlingar inför startbesked

  • Förslag till kontrollplan
  • Konstruktionsritning eller teknisk beskrivning

  Ansökan
  Du kan välja att ansöka via vår e-tjänst eller på en vanlig ansökningsblankett. Väljer du att ansöka på vanlig ansökningsblankett vill vi att du skickar en omgång av alla ritningar i A3-format till oss. En fullmakt behövs om du anger i ansökan att fakturan ska betalas av någon annan än den som söker bygglovet.

  Fasadritning i skala 1:100
  Fasadritningen ska visa den aktuella balkongens placering mot husets fasad. Hela fasaden ska redovisas.

  Planritning i skala 1:100
  En planritning är en horisontell genomskärning av huset och den ska visa det befintliga huset och den balkong som ska glasas in. Ritningen ska vara måttsatt så att byggnadens sammanlagda area går att räkna ut.

  Situationsplan
  Situationsplanen ska visa ett kartutdrag över aktuell byggnad eller byggnader, i skala 1:400 eller i annan lämplig skala om fastigheten är stor.

  Ritningar nuvarande utseende
  Fasad- och planritningar som visar hur huset ser ut idag. Ritningarna behöver inte vara skalenliga. I vårt bygglovarkiv finns ritningar från tidigare bygglov sparade och dessa går ofta bra att använda sig av, men tänk på att du först måste kontrollera att de stämmer med verkligheten. Du kan beställa bygglovhandlingar via bygglovarkivet

  Kontrollansvarig (KA)
  Den kontrollansvarige (KA) ska vara med och se till att lagstiftningen följs i ditt byggprojekt, genom att bland annat hjälpa dig att ta fram ett förslag till kontrollplan och se till att kontrollplanen följs. En KA ska vara certifierad och ha en självständig ställning, vilket innebär att denne inte får vara släkt med eller arbeta på samma företag som den som bygger. Du kan själv hitta certifierad KA i vår e-tjänst eller på Boverkets hemsida (om du ansökt via blankett). Tänkt på att du måste kontakta KA före du anmäler denne i ditt ärende.

  Förslag till kontrollplan
  Kontrollplanen är ett dokument som beskriver vilka kontroller som ska göras inför och under byggnationen. I kontrollplanen ska det bland annat stå vad som ska kontrolleras, på vilket sätt kontrollerna görs och vad kontrollresultatet ska jämföras mot. Det ska också framgå vem som ska utföra kontrollerna. Den som själv bygger eller beställer byggnadsarbete (så kallad byggherre) ska med stöd av den kontrollansvarige, ta fram ett förslag till kontrollplan.

  Konstruktionsritningar eller teknisk beskrivning
  Byggprojektets tekniska lösningar och viktiga byggnadsdetaljer ska antingen visas i konstruktionsritningar eller beskrivas i en teknisk beskrivning.

  Brand-PM
  Ett brand-PM ska innehålla ritningar eller en beskrivning som visar tekniska brandskyddsåtgärder mellan inglasning och tak eller till annan brandcell.

  Mer information

  Fler handlingar kan behövas
  Vi kan behöva fler handlingar för att kunna ta beslut om bygglov. I så fall kontaktar vi dig när vi fått din ansökan.

  Har du frågor?
  Kontakta gärna stadsbyggnadskontorets kundservice innan du skickar in ansökan.

 • Komplementbyggnad och komplementbostadshus (Attefall)

  Ta del av exempelritning med checklista för komplementbyggnad av Attefallshus

  När du vill ha startbesked för att bygga en ny komplementbyggnad eller ett komplementbostadshus på max 30,0 kvm till ditt en- eller tvåbostadshus behöver du skicka in handlingarna nedan.

  • Ansökan
  • Fasadritning i skala 1:100
  • Planritning i skala 1:100
  • Sektionsritning i skala 1:100
  • Enkel nybyggnadskarta i skala 1:400
  • Förslag till kontrollplan
  • Konstruktionsritningar eller teknisk beskrivning
  • Godkännande från grannar (närmare gräns än 4,5 meter)
  • Redovisning av dagvattenhantering
  • Redovisning av brandavskiljning mellan byggnader (om avståndet understiger 8 meter)

  Om komplementbyggnaden ska användas som komplementbostadshus behövs dessutom:

  • Kontrollansvarig (KA)
  • Energiberäkning

  Ansökan
  Du kan välja att ansöka via vår e-tjänst eller på en vanlig ansökningsblankett. Väljer du att ansöka på vanlig ansökningsblankett vill vi att du skickar en omgång av alla ritningar i A3-format till oss. En fullmakt behövs om du anger i ansökan att fakturan ska betalas av någon annan än den som söker bygglovet.

  Fasadritning i skala 1:100
  Fasadritningarna ska visa husets fasader från alla väderstreck. Ritningarna ska innehålla nuvarande och nya marknivåer från tomtgräns till tomtgräns, takvinkel (i grader från horisontalplanet), materialval och kulörer (NCS-kod).

  Planritning i skala 1:100
  En planritning är en horisontell genomskärning av huset. Ritningarna ska visa alla våningsplan och vilka funktioner de olika rummen har, till exempel förråd, toalett et cetera. Ritningen ska vara måttsatt så att byggnadens sammanlagda area går att räkna ut tillgänglighet. 

  Sektionsritning i skala 1:100
  En sektionsritning är en vertikal genomskärning av huset. Ritningen ska innehålla rumshöjd, färdiga golvnivåer, takvinkel och marknivåer vid entréer.

  Enkel nybyggnadskarta i skala 1:400
  Enkel nybyggnadskarta ska visa ett kartutdrag över aktuellt tomt med komplementbyggnaden inritad, i skala 1:400 eller i annan lämplig skala om fastigheten är stor. Du kan beställa kartutdraget och du ritar sedan själv in komplementbyggnaden och måttsätter den. Rita också in minst tre vinkelräta mått från komplementbyggnadens hörn till tomtgräns.

  Förslag till kontrollplan
  Kontrollplanen är ett dokument som beskriver vilka kontroller som ska göras under byggnationen. I kontrollplanen ska det bland annat stå vad som ska kontrolleras, på vilket sätt kontrollerna görs och vad kontrollresultatet ska jämföras mot. Det ska också framgå vem som ska utföra kontrollerna. I enklare ärenden kan du själv ta fram en kontrollplan. Ta del av mall för enkel kontrollplan.

  Konstruktionsritningar/teknisk beskrivning
  Byggprojektets tekniska lösningar och viktiga byggnadsdetaljer ska antingen visas i konstruktionsritningar eller beskrivas i en teknisk beskrivning. Exempel på tekniska lösningar är grundläggning, bärande stomme, takkonstruktion, brandskydd, uppvärmning, ventilation, energi och säkerhet.

  Godkännande från grannar
  Om komplementbyggnaden placeras närmre tomtgräns än 4,5 meter måste du få ett skriftligt godkännande från grannen/grannarna som äger fastigheten mot vilken komplementbyggnaden hamnar för nära. Grannen/grannarna ska skriva sin namnteckning och fastighetsbeteckning på samtliga ritningar. Om komplementbyggnaden placeras mer än 4,5 meter från samtliga tomtgränser behövs inget godkännande från grannar.

  Redovisning av dagvattenhantering
  Redovisning av dagvattenhantering är en beskrivning av hur du tänker ta hand om ditt dagvatten, det vill säga regn- och smältvatten som inte kan tränga ner i marken.

  Redovisning av brandavskiljning
  Redovisning av tekniska brandskyddsåtgärder mellan byggnader om avståndet är mindre än 8 meter. Kan ingå i teknisk beskrivning / konstruktionsritning.

  Kontrollansvarig (KA)
  Om byggnaden ska användas som bostad krävs en kontrollansvarig. Den kontrollansvarige (KA) ska vara med och se till att lagstiftningen följs i ditt byggprojekt, genom att bland annat hjälpa dig att ta fram ett förslag till kontrollplan och se till att kontrollplanen följs. En KA ska vara certifierad och ha en självständig ställning, vilket innebär att denne inte får vara släkt med eller arbeta på samma företag som den som bygger. Du kan själv hitta certifierad KA i vår e-tjänst eller på Boverkets hemsida (om du ansökt via blankett). Tänk på att du måste kontakta KA före du anmäler denne i ditt ärende.

  Energiberäkning
  Energiberäkningen ska beskriva husets energianvändning, exklusive hushållsel. Med husets energianvändning menas byggnadens uppvärmning, tappvarmvatten och andra installationer såsom fläktar och motorer. Energiberäkningen behövs bara om byggnaden ska användas som bostad.

  Mer information

  Fler handlingar kan behövas
  Vi kan behöva fler handlingar för att kunna ta beslut om bygglov. I så fall kontaktar vi dig när vi fått din ansökan.

  Har du frågor?
  Kontakta gärna stadsbyggnadskontorets kundservice innan du skickar in ansökan.

 • Markförändring

  Ta del av exempelritning och checklista för markförändring

  När du vill ha marklov för att göra en markförändring behöver du skicka in handlingarna nedan

  • Ansökan
  • Enkel nybyggnadskarta i skala 1:400
  • Marksektioner i lämplig skala

  Ansökan

  Du kan välja att ansöka via vår e-tjänst eller på en vanlig ansökningsblankett. Väljer du att ansöka på vanlig ansökningsblankett vill vi att du skickar en omgång av alla ritningar i A3-format till oss. En fullmakt behövs om du anger i ansökan att fakturan ska betalas av någon annan än den som söker marklovet.

  Enkel nybyggnadskarta i skala 1:400

  En enkel nybyggnadskarta innehåller detaljerad information om tomten/fastigheten och visar var du vill göra din markförändring. Här kan du beställa en enkel nybyggnadskarta.

  Den enkla nybyggnadskartan redovisas i skala 1:400 och ska innehålla

  • Ritning som beskriver markförändringen
  • Relevanta nya plushöjder. Befintliga plushöjder finns på den enkla nybyggnadskartan.
  • Marksektionsmarkeringar

  Marksektioner

  Marksektioner visar nuvarande och blivande marknivåer tvärt över tomten. Rita så många marksektioner som behövs för att beskriva den markförändring du vill göra, dock minst två. Marksektionerna redovisas i lämplig skala, förslagsvis 1:100 eller 1:200, och ska innehålla

  • Nuvarande marknivå från tomtgräns (TG) till tomtgräns (ritas med streckad linje)
  • Blivande marknivå från tomtgräns till tomtgräns (ritas med heldragen linje)
  • Relevanta plushöjder
  • Skallinjal
  • Ritningshuvud

  Mer information

  Vi kan behöva fler handlingar för att kunna ta beslut om marklov. I så fall kontaktar vi dig när vi fått din ansökan.

  Har du frågor?

  Kontakta gärna stadsbyggnadskontorets kundservice innan du skickar in ansökan.

 • Mindre tillbyggnad av en- eller tvåbostadshus

  Ta del av exempelritning med checklista för mindre tillbyggnad av en- eller tvåbostadshus

  När du vill ha bygglov och startbesked för att göra en tillbyggnad på en- eller tvåbostadshus, mellan 15 och 30 kvm utan våtutrymme, behöver du skicka in handlingarna nedan.

  • Ansökan
  • Fasadritning i skala 1:100
  • Planritning i skala 1:100
  • Sektionsritning i skala 1:100
  • Ritningar nuvarande utseende
  • Enkel nybyggnadskarta i skala 1:400
  • Förslag till kontrollplan
  • ​Energiberäkning/redovisning av u-värden

  Ansökan
  Du kan välja att ansöka via vår e-tjänst eller på en vanlig ansökningsblankett. Väljer du att ansöka på vanlig ansökningsblankett vill vi att du skickar en omgång av alla ritningar i A3-format till oss. En fullmakt behövs om du anger i ansökan att fakturan ska betalas av någon annan än den som söker bygglovet.

  Fasadritning i skala 1:100
  Fasadritningen ska visa tillbyggnadens placering mot husets fasad. Alla fasader som påverkas av tillbyggnaden ska redovisas och tillbyggnaden ska vara tydligt markerad. Visa nuvarande och nya marknivåer, takvinkel (i grader från horisontalplanet), materialval och kulörer (ev. NCS-kod).

  Planritning i skala 1:100
  En planritning är en horisontell genomskärning av huset och den ska visa det befintliga huset och den nya tillbyggnaden. Ritningen ska vara måttsatt så att byggnadens sammanlagda area går att räkna ut.

  Sektionsritning i skala 1:100
  En sektionsritning är en vertikal genomskärning av huset, som ska visa den nya tillbyggnaden med måttsättning. Ritningen ska innehålla våningshöjd, färdiga golvnivåer, takvinkel och marknivåer vid entréer.

  Ritningar nuvarande utseende
  Fasad- och planritningar som visar hur huset ser ut idag. Ritningarna behöver inte vara skalenliga.Fasad- och planritningar som visar hur huset ser ut idag. Ritningarna behöver inte vara skalenliga. I vårt bygglovarkiv finns ritningar från tidigare bygglov sparade och dessa går ofta bra att använda sig av, men tänk på att du först måste kontrollera att de stämmer med verkligheten. Du kan beställa bygglovhandlingar via bygglovarkivet. 

  Enkel nybyggnadskarta i skala 1:400
  Enkel nybyggnadskarta ska visa ett kartutdrag över aktuellt tomt med tillbyggnaden inritad, i skala 1:400 eller i annan lämplig skala om fastigheten är stor. Beställ kartutdraget och du ritar sedan själv in tillbyggnaden och måttsätter den. Rita också in minst två vinkelräta mått från tillbyggnadens hörn till tomtgräns.

  Förslag till kontrollplan
  Kontrollplanen är ett dokument som beskriver vilka kontroller som ska göras under byggnationen. I kontrollplanen ska det bland annat stå vad som ska kontrolleras, på vilket sätt kontrollerna görs och vad kontrollresultatet ska jämföras mot. Det ska också framgå vem som ska utföra kontrollerna. I enklare ärenden kan du själv ta fram en kontrollplan. Ta del av mall för enkel kontrollplan.

  Energiberäkning / redovisning av u-värden
  Energiberäkningen ska beskriva husets energianvändning, exklusive hushållsel. Med husets energianvändning menas byggnadens uppvärmning, tappvarmvatten och andra installationer såsom fläktar och motorer. U-värden redovisas för respektive byggnadsdel på tillbyggnaden.

  Mer information

  Vi kan behöva fler handlingar för att kunna ta beslut om bygglov. I så fall kontaktar vi dig när vi fått din ansökan.

  Har du frågor?​
  Kontakta gärna stadsbyggnadskontorets kundservice innan du skickar in din ansökan. 

 • Mur

  Ta del av exempelritning med checklista för mur

  När du vill ha bygglov och startbesked för att bygga en mur behöver du
  skicka in handlingarna nedan.

  • Ansökan
  • Vyritning/fasadritning i skala 1:100
  • Sektionsritning i skala 1:100
  • Enkel nybyggnadskarta i skala 1:400

  Ansökan
  Du kan välja att ansöka via vår e-tjänst eller på en vanlig ansökningsblankett. Väljer du att
  ansöka på vanlig ansökningsblankett vill vi att du skickar en omgång av alla ritningar i A3-format
  till oss. En fullmakt behövs om du anger i ansökan att fakturan ska betalas av någon
  annan än den som söker bygglovet.

  ​Vyritning/fasadritning i skala 1:100
  Vyritningen ska visa en vybild över muren sedd rakt framifrån, med nuvarande och nya marknivåer inritade, samt med murens längd och höjd måttsatt. Materialval och kulörer (ev. NCS-kod) samt väderstreck ska framgå.

  Sektionsritning i skala 1:100
  Sektionsritningen är en vertikal genomskärning av muren och omkringliggande mark som ska visa hur den är uppbyggd.

  Enkel nybyggnadskarta i skala 1:400
  Enkel nybyggnadskarta ska visa ett kartutdrag över aktuellt tomt med muren inritad, i skala
  1:400 eller i annan lämplig skala om fastigheten är stor. Kartutdraget beställer du här och du ritar sedan själv in muren och måttsätter den. Rita också in minst tre vinkelräta mått från muren till tomtgräns.

  Mer information

  Fler handlingar kan behövas
  Vi kan behöva fler handlingar för att kunna ta beslut om bygglov. I så fall kontaktar vi dig när vi
  fått din ansökan.

  Har du frågor?
  Kontakta gärna stadsbyggnadskontorets kundservice innan du skickar in din ansökan.

 • Nybyggnad av flerbostadshus

  Ta del av checklista för nybyggnad av flerbostadshus

  • Ansökan
  • Ritningsförteckning
  • Normal nybyggnadskarta 1:400
  • Fasadritningar 1:100
  • Sektionsritning 1:100
  • Planritningar 1:100
  • Markplaneringsritningar 1:400
  • Kontrollansvarig (KA)
  • Beskrivning av avfallshantering
  • Mobilitets— och parkeringsutredning
  • Tillgänglighetsutlåtande

  Ansökan

  Du kan välja att ansöka via vår e-tjänst eller på en vanlig ansökningsblankett. Väljer du att ansöka på vanlig ansökningsblankett vill vi att du skickar en omgång av alla ritningar i A3-format till oss. Om du anger i ansökan att fakturan ska betalas av någon annan än den som söker behövs en fullmakt. E-tjänst och ansökningsblankett för bygglov.

  Ritningsförteckning

  Ritningsförteckningen är en sammanställning av ritningar och handlingar som ska användas i byggprojektet. Där ska revideringar och datum för senaste version anges.

  Normal nybyggnadskarta 1:400

  En normal nybyggnadskarta innehåller aktuella planbestämmelser och detaljerad information om tomten/fastigheten. Här visar du var huset är placerat i förhållande till andra byggnader och tomtgränser samt infartsväg. Du beställer en normal nybyggnadskarta på goteborg.se.

  Fasadritningar 1:100

  Fasadritningar visar husets fasader sedda rakt framifrån. Förutom att visa fasadens utseende visar de marknivån, viktiga mått och vilka material och kulörer som ska användas. Vid en bygglovsprövning är det viktigt att se hur byggnaden passar in i sitt sammanhang. Detaljer som till exempel balkonger, fönsterkarmar och plåtarbeten är viktiga för helhetsupplevelsen av fasaden. Ritningarna ska vara detaljerade och ha korrekta proportioner. Redovisa fasadritningar av huset från alla relevanta väderstreck.

  Sektionsritning 1:100

  Sektionsritningen är ett vertikalt snitt genom huset. Den visar bland annat våningsplan, rumshöjder och taklutning och behövs för att kunna bedöma byggnaden utifrån gällande bestämmelser. Sektionsritningen är också viktig för att förstå hur byggnaden förhåller sig till marken.

  Planritningar 1:100

  Planritningen är ett horisontellt snitt genom huset. Den visar bland annat planlösningen, viktiga mått, hur huset kan möbleras och var fönstren är placerade.

  Markplaneringsritningar 1:400

  En markplaneringsritning visar hur marken kring byggnaden ska se ut, med höjder, in-och utfarter, parkeringsmöjligheter och murar. Ritningen ska visa alla nya och befintliga byggnader, med plushöjd för färdigt golv (+FG). Finns det byggnader som måste rivas så ska de markeras.

  Kontrollansvarig

  En kontrollansvarig (KA) ska vara med och se till att lagstiftningen följs i ditt byggprojekt, bland annat genom att hjälpa dig att ta fram ett förslag till kontrollplan och se till att kontrollplanen följs. En KA ska vara certifierad och ha en självständig ställning, vilket innebär att den som är KA inte får vara släkt med eller arbeta på samma företag som den som bygger. Du kan själv hitta certifierade KA i vår e-tjänst för bygglov eller på Boverkets webbplats (om du ansökt via blankett). Tänk på att du måste kontakta den KA du vill anlita innan du anmäler vem som är KA i ditt ärende.

  Beskrivning av avfallshantering

  Beskriv i text och på ritning hur du ordnar insamling av avfall med plats för sortering av olika fraktioner. Läs mer på goteborg.se om val av avfallsinsamlingssystem.

  Mobilitets— och parkeringsutredning

  En mobilitets- och parkeringsutredning visar det parkeringsbehov som ska täckas inom fastigheten. Läs om parkeringspolicy och parkeringstal.

  Tillgänglighetsutlåtande

  Tillgänglighetsutlåtande för tomt och utformningskrav i byggnad. Läs mer om tillgänglighet och hitta certifierad sakkunnig på Boverkets webbplats.

  Fler handlingar kan komma att behövas

  • Bullerutredning
  • Dagsljus-och solljusredovisning
  • Brandskyddsbeskrivning
  • Ytsammanställning

  Bullerutredning

  Bullerutredning behövs om det finns planbestämmelser om buller. Utredningen ska då visa om förslaget uppfyller detaljplanens bullerbestämmelser. Den behövs också i ett bullerutsatt område utanför detaljplanerat område.

  Dagsljus— och solljusredovisning

  Dagsljus och solljus är tekniska egenskapskrav som ska redovisas inför startbesked, men ibland behöver vi redan inför bygglov utreda förutsättningarna för startbesked. Exempelvis om byggnaderna är höga, ligger tätt eller har stora balkonger. Läs om hur du gör en dagsljusredovisning och hur du beräknar dagsljus på  Boverkets webbplats.

  Brandskyddsbeskrivning

  Om det finns brandkrav som påverkar utformningen som prövas i lovet, ska de tas upp i brandskyddsbeskrivningen. Exempelvis beskrivning av räddningsvägar och uppställningsplatser och principer för utrymning från byggnad.

  Ytsammanställning

  Ytsammanställningen är en sammanställning av alla ytor och dessa ska redovisas i byggnadsarea (BYA), bruttoarea (BTA) och öppenarea (OPA).

  Checklista inför startbesked

  • Förslag till kontrollplan
  • Konstruktionsdokumentation
  • VA-anslutning (kopia på beställningen)
  • VVS-ritningar
  • Energiberäkning
  • Markteknisk undersökningsrapport (MUR) och projekterings-PM, geoteknik
  • Fuktsäkerhetsbeskrivning
  • Brandskyddsbeskrivning
  • VA situationsplan
  • Ljudutredning

  Förslag till kontrollplan

  Kontrollplanen är ett dokument som beskriver vilka kontroller som ska göras under byggnationen. I kontrollplanen ska det bland annat stå vad som ska kontrolleras, på vilket sätt kontrollerna görs och vad kontrollresultatet ska jämföras mot. Det ska också framgå vem som ska utföra kontrollerna. Den som själv bygger eller beställer byggnadsarbete (s.k. byggherre) ska, med stöd av den som är kontrollansvarig, ta fram ett förslag till kontrollplan.

  Konstruktionsdokumentation

  Konstruktionsdokumentation är ett dokument som beskriver husets bärande konstruktion. Den ska innehålla förutsättningarna för dimensioneringen och utförandet.

  Konstruktionsritningar

  Konstruktionsritningarna ska visa huset uppbyggnad. Ritningarna ska innehålla tekniska delar och viktiga byggnadsdetaljer. Fullständiga konstruktionsritningar omfattar grund-, bjälklags- och takplan samt sektion genom grund, vägg, bjälklag och tak.

  VA-anslutning (kopia på beställning)

  Du behöver beställa VA-anslutning hos förvaltningen Kretslopp och vatten om du ansluter kommunalt dricksvatten, spillvatten eller dagvatten till din fastighet. Blankett för beställning av VA-anslutning.

  VVS-ritningar

  VVS-ritningarna ska visa installationer för vatten, avlopp, värme och ventilation.

  Energiberäkning

  Energiberäkningen ska beskriva husets energianvändning, exklusive hushållsel. Med husets energianvändning menas byggnadens uppvärmning, tappvarmvatten och andra installationer såsom fläktar och motorer.

  Markteknisk undersökningsrapport (MUR) och projekterings-PM geoteknik

  Beskrivning av de geotekniska förhållandena med ett grundläggningsförslag för aktuell byggnad. Det geotekniska PM:et ska tas fram av en sakkunnig.

  Fuktsäkerhetsbeskrivning

  I en fuktsäkerhetsbeskrivning beskrivs vilka åtgärder som görs för att hantera fuktproblematiken från byggskedet fram till färdig byggnad.

  Brandskyddsbeskrivning

  Ett dokument som beskriver hur byggnadstekniska brandskydd och brandskyddsinstallationer fungerar. Brandskyddsdokumentet ska också innehålla ritningar som visar tekniska brandskyddsåtgärder.

  VA-situationsplan

  VA-situationsplan med redovisning av dagvattenhantering, det vill säga hur du tar hand om regn- och smältvatten som inte kan tränga ner i marken.

  Ljudutredning

  Ljud är ett tekniskt egenskapskrav som ska redovisas inför startbesked. Ljudutredningen ska visa att byggnaden har tillräcklig förmåga att isolera ett utrymme mot luftburet ljud från ett annat utrymme. Läs mer om ljudisolering mellan utrymmen på Boverket.

  Har du frågor?
  Kontakta gärna stadsbyggnadskontorets kundservice innan du skickar in din ansökan.

 • Nybyggnation av en- eller tvåbostadshus

  Ta del av exempelritning med checklista för nybyggnation av en- eller tvåbostadshus

  När du vill ha bygglov och startbesked för att bygga ett nytt en- eller tvåbostadshus behöver du skicka in handlingarna nedan.

  Handlingar inför bygglov:

  • Ansökan  E-tjänst ansök om bygglov
  • Normal nybyggnadskarta i skala 1:400
  • Planritningar i skala 1:100
  • Fasadritningar i skala 1:100
  • Sektionsritning i skala 1:100
  • Kontrollansvarig (KA)

  Handlingar inför startbesked:

  • Förslag till kontrollplan
  • Konstruktionsdokumentation
  • Konstruktionsritningar
  • VA-anslutning (kopia på beställning)
  • Redovisning av dagvattenhantering
  • VVS-ritningar
  • Energiberäkning
  • Färdigställandeskydd (kopia på bevis)
  • Projekterings-PM geoteknik
  • Fuktsäkerhetsbeskrivning

  Ansökan
  Du kan välja att ansöka via vår e-tjänst eller på en vanlig ansökningsblankett. Väljer du att ansöka på vanlig ansökningsblankett vill vi att du skickar en omgång av alla ritningar i A3-format till oss. En fullmakt behövs om du anger i ansökan att fakturan ska betalas av någon annan än den som söker bygglovet.

  Normal nybyggnadskarta i skala 1:400
  Normal nybyggnadskarta ska visa ett kartutdrag över aktuellt tomt med huset inritat, i skala 1:400. Kartutdraget beställer du här och du ritar sedan själv in huset och måttsätter det. Rita även in minst tre vinkelräta mått från husets hörn till tomtgräns, samt ange husets höjd i plushöjd för den färdiga golvnivån. Eventuella murar och plank ska också ritas in.

  Planritningar i skala 1:100
  En planritning är en horisontell genomskärning av huset. Ritningarna ska visa alla våningsplan och vilka funktioner de olika rummen har, till exempel kök, sovrum, badrum et cetera. Planritningen över entréplanet ska vara möblerad och tillgänglig för personer med nedsatt rörelseförmåga. Ritningen ska vara måttsatt så att byggnadens sammanlagda area går att räkna ut.

  Fasadritningar i skala 1:100
  Fasadritningarna ska visa husets fasader från alla väderstreck. Ritningarna ska innehålla nuvarande och nya marknivåer från tomtgräns till tomtgräns, takvinkel (i grader från horisontalplanet), materialval och kulörer (NCS-kod). Ange väderstreck på för fasaderna.

  Sektionsritning i skala 1:100
  En sektionsritning är en vertikal genomskärning av huset. Ritningen ska innehålla rumshöjd, färdiga golvnivåer, takvinkel och marknivåer vid entréer.

  Kontrollansvarig (KA)
  Den kontrollansvarige (KA) ska vara med och se till att lagstiftningen följs i ditt byggprojekt, genom att bland annat hjälpa dig att ta fram ett förslag till kontrollplan och se till att kontrollplanen följs. En KA ska vara certifierad och ha en självständig ställning, vilket innebär att denne inte får vara släkt med eller arbeta på samma företag som den som bygger. Du kan själv hitta certifierad KA i vår e-tjänst eller på Boverkets hemsida (om du ansökt via blankett). Tänk på att du måste kontakta KA före du anmäler denne i ditt ärende.

  Förslag till kontrollplan
  Kontrollplanen är ett dokument som beskriver vilka kontroller som ska göras inför och under byggnationen. I kontrollplanen ska det bland annat stå vad som ska kontrolleras, på vilket sätt kontrollerna görs och vad kontrollresultatet ska jämföras mot. Det ska också framgå vem som ska utföra kontrollerna. Den som själv bygger eller beställer byggnadsarbete (så kallad byggherre) ska med stöd av den kontrollansvarige, ta fram ett förslag till kontrollplan.

  Konstruktionsdokumentation
  Konstruktionsdokumentationen är ett dokument som beskriver husets bärande konstruktion. Den ska innehålla förutsättningarna för dimensioneringen och utförandet. Förutsättningarna för takstolarnas dimensionering och utförande varierar till exempel beroende på hur många våningar huset ska ha eller om huset ska byggas i ett snörikt område.

  Konstruktionsritningar
  Konstruktionsritningarna ska visa husets uppbyggnad. Ritningarna ska innehålla tekniska delar och viktiga byggnadsdetaljer. Fullständiga konstruktionsritningar omfattar grund-, bjälklags- och takplan, samt sektion genom grund, vägg, bjälklag och tak.

  VA-anslutning (kopia på beställning)
  Du behöver beställa VA-anslutning hos förvaltningen Kretslopp och vatten om du behöver ansluta kommunalt dricksvatten, spillvatten eller dagvatten till din fastighet. Du kan beställa VA-anslutning här

  Redovisning av dagvattenhantering
  Redovisning av dagvattenhantering är en beskrivning av hur du tänker ta hand om ditt dagvatten, det vill säga regn- och smältvatten som inte kan tränga ner i marken.

  VVS-ritningar
  VVS-ritningar ska visa installationer för vatten, avlopp, värme och ventilation.

  Energiberäkning
  Energiberäkningen ska beskriva husets energianvändning, exklusive hushållsel. Med husets energianvändning menas byggnadens uppvärmning, tappvarmvatten och andra installationer såsom fläktar och motorer.

  Färdigställandeskydd (kopia på bevis)
  Ett färdigställandeskydd kan vara en försäkring eller bankgaranti. Den ska skydda dig som beställer byggnadsarbete (byggherre) om byggentreprenören skulle gå i konkurs och inte kan slutföra bygget. Ett färdigställandeskydd behövs inte om du bygger åt dig själv, om du är en näringsidkare som bygger och säljer huset när det är klart eller om stadsbyggnadsnämnden bedömer att det inte finns behov av ett färdigställandeskydd. Kontakta stadsbyggnadskontorets kundservice om du vill veta om ett färdigställandeskydd krävs i just ditt ärende.

  Projekterings-PM geoteknik
  Kortfattad beskrivning av de geotekniska förhållandena med ett grundläggningsförslag för aktuell byggnad. Geotekniskt PM tas fram av en sakkunnig.

  Fuktsäkerhetsbeskrivning
  I en fuktsäkerhetsbeskrivning redovisas vilka åtgärder som görs för att hantera fuktproblematiken från byggskedet fram till färdig byggnad.

  Mer information

  Fler handlingar kan behövas
  Vi kan behöva fler handlingar för att kunna ta beslut om bygglov. I så fall kontaktar vi dig när vi fått din ansökan.

  Har du frågor?
  Kontakta gärna stadsbyggnadskontorets kundservice innan du skickar in din ansökan.

 • Parkeringsplats

  Ta del av exempelritning och checklista av parkeringsplats

  När du vill ha bygglov och startbesked för att göra en parkeringsplats behöver du skicka in handlingarna nedan. Du behöver inte bygglov för att anlägga en parkeringsplats till ditt en- eller tvåbostadshus.

  • Ansökan
  • Enkel nybyggnadskarta i skala 1:400
  • Marksektionsritning (om marken ändras mer än 0,5 meter)

  Ansökan
  Du kan välja att ansöka via vår e-tjänst eller på en vanlig ansökningsblankett. Väljer du att ansöka på vanlig ansökningsblankett vill vi att du skickar en omgång av alla ritningar i A3-format till oss. En fullmakt behövs om du anger att fakturan ska betalas av någon annan än den som söker bygglovet.

  Enkel nybyggnadskarta i skala 1:400
  Enkel nybyggnadskarta ska visa ett kartutdrag över aktuell tomt med parkeringsplatsen inritad, i skala 1:400 eller i annan lämplig skala om fastigheten är stor. Kartutdraget beställer du här och du ritar sedan själv in parkeringsplatsen och måttsätter den. Rita också in minst två vinkelräta mått från parkeringsplatsen  till tomtgräns.

  Marksektionsritning
  Marksektionen visar marken i genomskärning. Rita in befintliga och blivande marklinjer så att det går att se vilka förändringar som görs av marken. Marksektionsritning behövs bara om marken ändras i höjdled mer än 0,5 meter.

  Mer information

  Fler handlingar kan behövas
  Vi kan behöva fler handlingar för att kunna ta beslut om bygglov. I så fall kontaktar vi dig när vi fått din ansökan.

  Har du frågor?
  Kontakta gärna stadsbyggnadskontorets kundservice innan du skickar in din ansökan. 

 • Plank

  Ta del av exempelritning och checklista av plank

  När du vill ha bygglov och startbesked för att bygga ett plank som är högre än 1,1 meter behöver du skicka in handlingarna nedan.

  Om du bygger nära tomtgränsen rekommenderar vi att du samråder med berörd granne innan du söker lov.

  • Ansökan
  • Vyritning/Fasadritning i skala 1:100
  • Enkel nybyggnadskarta i skala 1:400

  Ansökan
  Du kan välja att ansöka via vår e-tjänst eller på en vanlig ansökningsblankett. Väljer du att ansöka på vanlig ansökningsblankett vill vi att du skickar en omgång av alla ritningar i A3-format till oss. En fullmakt behövs om du anger i ansökan att fakturan ska betalas av någon annan än den som söker bygglovet.

  Vyritning/fasadritning i skala 1:100
  Vyritningen ska visa en vybild över planket sett rakt framifrån, med nuvarande och nya marknivåer inritade, samt med plankets längd och höjd måttsatt. Materialval och kulörer (ev. NCS-kod) samt väderstreck ska framgå.

  Enkel nybyggnadskarta i skala 1:400
  Enkel nybyggnadskarta ska visa ett kartutdrag över aktuellt tomt med planket inritat, i skala 1:400 eller i annan lämplig skala om fastigheten är stor. Kartutdraget beställer du här och du ritar sedan själv in planket och måttsätter det. Rita också in minst två vinkelräta mått från planket till tomtgräns.

  Mer information

  Fler handlingar kan behövas
  Vi kan behöva fler handlingar för att kunna ta beslut om bygglov. I så fall kontaktar vi dig när vi fått din ansökan.

  Har du frågor?
  Kontakta gärna stadsbyggnadskontorets kundservice innan du skickar in din ansökan.

 • Rivning av vägg i flerbostadshus

  Ta del av checklista och exempelritning av rivning av vägg i flerbostadshus

  När du vill ha ett startbesked för att riva en bärande vägg i ett flerbostadshus behöver du skicka in handlingarna nedan.

  • Ansökan
  • Planritning i skala 1:100
  • Ritningar nuvarande utseende
  • Kontrollansvarig (KA)
  • Förslag till kontrollplan
  • Konstruktionsritning eller teknisk beskrivning
  • ​Situationsplan eller översiktsritning

  Ansökan
  Du kan välja att ansöka via vår e-tjänst eller på en vanlig ansökningsblankett. Väljer du att ansöka på vanlig ansökningsblankett vill vi att du skickar en omgång av alla ritningar i A3-format till oss. En fullmakt behövs om du anger i ansökan att fakturan ska betalas av någon annan än den som söker bygglovet.

  Planritning i skala 1:100
  En planritning är en horisontell genomskärning av huset och den ska visa hur den nya planlösningen ska se ut. Ritningen ska vara måttsatt så att bostadens sammanlagda area går att räkna ut.

  Ritning nuvarande utseende
  Planritning som visar hur huset ser ut idag. Ritningen behöver inte vara skalenlig. I vårt bygglovarkiv finns ritningar från tidigare bygglov sparade och dessa går ofta bra att använda sig av, men tänk på att du först måste kontrollera att de stämmer med verkligheten. Du kan själv ta fram bygglovhandlingar via bygglovarkivets självservicedatorer eller beställa digitala kopior som skickas till dig.

  Kontrollansvarig (KA)
  Den kontrollansvarige (KA) ska vara med och se till att lagstiftningen följs i ditt byggprojekt, genom att bland annat hjälpa dig att ta fram ett förslag till kontrollplan och se till att kontrollplanen följs. En KA ska vara certifierad och ha en självständig ställning, vilket innebär att denne inte får vara släkt med eller arbeta på samma företag som den som bygger. Du kan själv hitta certifierad KA i vår e-tjänst eller på Boverkets hemsida (om du ansökt via blankett). Tänk på att du måste kontakta KA före du anmäler denne i ditt ärende. Du kan välja att inte anlita en KA och istället låta en byggkonstruktör göra en sakkunnigkontroll i kontrollplanen (ett så kallat utlåtande från sakkunnig byggkonstruktör).

  Förslag till kontrollplan
  Kontrollplanen är ett dokument som beskriver vilka kontroller som ska göras under byggnationen. I kontrollplanen ska det bland annat stå vad som ska kontrolleras, på vilket sätt kontrollerna görs och vad kontrollresultatet ska jämföras mot. Det ska också framgå vem som ska utföra kontrollerna. I enklare ärenden såsom detta kan du själv ta fram en kontrollplan. Mall för enkel kontrollplan hittar du här.

  Konstruktionsritningar eller teknisk beskrivning
  Avväxlingen i den bärande väggen ska antingen visas i konstruktionsritningar eller beskrivas i en teknisk beskrivning som är upprättad av en sakkunnig konstruktör.

  Situationsplan eller översiktsritning
  Översiktlig ritning som visar var i byggnaden lägenheten ligger.

  Mer information

  Fler handlingar kan behövas
  Vi kan behöva fler handlingar för att kunna ta beslut om bygglov. I så fall kontaktar vi dig när vi fått din ansökan.

  Har du frågor?
  ​Kontakta gärna stadsbyggnadskontorets kundservice innan du skickar in din ansökan. 

 • Skylt

  Ta del av exempelritning med checklista för skylt

  När du vill ha bygglov och startbesked för att sätta upp en skylt behöver du skicka in handlingarna nedan.

  • Ansökan
  • Fasadritning i skala 1:100
  • Detaljritning i lämplig skala
  • Situationsplan i skala 1:400

  Ansökan
  Du kan välja att ansöka via vår e-tjänst eller på en vanlig ansökningsblankett. Väljer du att ansöka på vanlig ansökningsblankett vill vi att du skickar en omgång av alla ritningar i A3-format till oss. En fullmakt behövs om du anger i ansökan att fakturan ska betalas av någon annan än den som söker bygglovet.

  Fasadritning i skala 1:100
  Fasadritning som visar skyltens läge på aktuell fasad, ritad i skala 1:100. Hela fasaden ska redovisas. Fotomontage godkänns inte, men kan skickas med som kompletterande information.

  Detaljritning
  Detaljritning som visar skylten måttsatt och ritad i lämplig skala (förslagsvis 1:20 eller 1:50). Antal skyltar, material, skylttyp, storlek och eventuell belysning ska framgå.

  Situationsplan
  Situationsplanen ska visa ett kartutdrag med skyltplatsen markerad, i skala 1:400 eller i annan lämplig skala om fastigheten är stor.

  Mer information

  Information om skyltar
  Mer information om vad som är viktigt att tänka på när du ska sätta upp en skylt hittar du här.

  Fler handlingar kan behövas
  Vi kan behöva fler handlingar för att kunna ta beslut om bygglov. I så fall kontaktar vi dig när vi fått din ansökan.

  Har du frågor?
  Kontakta gärna stadsbyggnadskontorets kundservice innan du skickar in din ansökan.

 • Solpanel

  Ta del av checklista för solpanel

  • Ansökan
  • Fasadritningar 1:100
  • Sektionsritning 1:100
  • Planritningar 1:100
  • Situationsplan 1:400
  • Produktblad/detaljritning

  Ansökan
  Du kan välja att ansöka via vår e-tjänst eller via ansökningsblankett. Väljer du att ansöka på vanlig ansökningsblankett vill vi att du skickar en omgång av alla ritningar i A3-format till oss. Om du anger i ansökan att fakturan ska betalas av någon annan än den som söker behövs en fullmakt. E-tjänst och ansökningsblankett finns på vår webbplats goteborg.se.

  Fasadritningar i skala 1:100
  Fasadritningar visar husets fasader sedda rakt framifrån. Ritningarna ska vara detaljerade med varje enskild solpanel inritad och ha korrekta proportioner. Redovisa fasadritningar av huset från alla relevanta väderstreck.

  Sektionsritning i skala 1:100
  Sektionsritningen är ett vertikalt snitt genom huset. Avstånd med tak och panel ska framgå på sektionsritning.

  Planritningar i skala 1:100
  Planritningen ska visa en takplan över byggnaden med varje solpanel inritad i detalj.

  Situationsplan i skala 1:400
  Situationsplanen visar byggnaden i sitt sammanhang och hjälper oss att förstå vilken byggnad ansökan gäller. Den kan se ut på olika sätt, så länge den är tydlig. Du kan till exempel använda ett flygfoto eller en vanlig karta. Markera den aktuella byggnaden tydligt på situationsplanen.

  Produktblad/detaljritning
  Produktblad eller detaljritning som visar hur solpanelerna ser ut i detalj.

  Fler handlingar kan behövas

  Vi kan behöva fler handlingar för att kunna ta beslut. Nedan har vi listat exempel på handlingar som ofta behövs vid nybyggnad av flerbostadshus. Vi kontaktar dig om fler handlingar behövs.

  Antikvariskt utlåtande
  Om fastigheten omfattas av bevarandeprogram behövs ett antikvariskt utlåtande. Utlåtandet ska ta ställning till ett bearbetat förslag gällande utförande och tillvägagångsätt. Utlåtandet bör beskriva hur den planerade förändringen påverkar byggnadens kulturhistoriska värden och vilka konsekvenser den planerade förändringen får.

  Mer detaljerad information
  Om fastigheten ligger inom riksintresse för totalförsvaret vill Försvarsmakten ha följande:

  • Information om märke/fabrikat för både inverter och EMC-prestanda. Försvarsmakten vill ha information om vilka standarder tillverkarna följt.
  • All detaljinformation som finns tillgänglig om solcellsanläggningen. Exempelvis, finns det optimerare? Om ja, är de separata eller inmonterade i inverter? Vilka EMC-standard uppfyller anläggningen? Matar anläggningen ett låg- eller högspänningsnät? Hur ser kabeldragningen på DC-sidan ut?
  • Geografisk placering, storlek och höjd.

  Har du frågor?
  Kontakta gärna stadsbyggnadskontorets kundservice innan du skickar in ansökan.

 • Större tillbyggnad av en- eller tvåbostadshus

  Ta del av checklista för större tillbyggnad av en - eller tvåbostadshus (exempelritning saknas)

  När du vill ha bygglov och startbesked för att göra en tillbyggnad på ett en- eller tvåbostadshus, med våtutrymme eller som är större än 30 kvm, behöver du skicka in handlingarna nedan.

  Handlingar inför bygglov

  • Ansökan om bygglov
  • Fasadritning i skala 1:100
  • Planritning i skala 1:100
  • Sektionsritning i skala 1:100
  • Ritningar nuvarande utseende
  • Enkel nybyggnadskarta i skala 1:400
  • Kontrollansvarig (KA)

  Handlingar inför startbesked:

  • Förslag till kontrollplan
  • Konstruktionsdokumentation
  • Konstruktionsritning
  • Färdigställandeskydd (kopia på bevis)
  • Redovisning av dagvattenhantering
  • VVS-ritningar
  • Energiberäkning
  • Energiberäkning / u-värden

  Ansökan
  Du kan välja att ansöka via vår e-tjänst eller på en vanlig ansökningsblankett. Väljer du att ansöka på vanlig ansökningsblankett vill vi att du skickar en omgång av alla ritningar i A3-format till oss. En fullmakt behövs om du anger att i ansökan att fakturan ska betalas av någon annan än den som söker bygglovet.

  Fasadritning i skala 1:100
  Fasadritningen ska visa tillbyggnadens placering mot husets fasad. Alla fasader som påverkas av tillbyggnaden ska redovisas och tillbyggnaden ska vara tydligt markerad. Visa nuvarande och nya marknivåer, takvinkel (i grader från horisontalplanet), materialval och kulörer (ev. NCS-kod).

  Planritning i skala 1:100
  En planritning är en horisontell genomskärning av huset och den ska visa det befintliga huset och den nya tillbyggnaden. Ritningen ska vara måttsatt så att byggnadens sammanlagda area går att räkna ut.

  Sektionsritning i skala 1:100
  En sektionsritning är en vertikal genomskärning av huset, som ska visa den nya tillbyggnaden med måttsättning. Ritningen ska innehålla våningshöjd, färdiga golvnivåer, takvinkel och marknivåer vid entréer.

  Ritningar nuvarande utseende
  Fasad- och planritningar som visar hur huset ser ut idag. Ritningarna behöver inte vara skalenliga. I vårt bygglovarkiv finns ritningar från tidigare bygglov sparade och dessa går ofta bra att använda sig av, men tänk på att du först måste kontrollera att de stämmer med verkligheten. Du kan själv ta fram bygglovhandlingar via bygglovarkivets självservicedatorer eller beställa digitala kopior som skickas till dig.

  Enkel nybyggnadskarta i skala 1:400
  Enkel nybyggnadskarta ska visa ett kartutdrag över aktuellt tomt med tillbyggnaden inritad, i skala 1:400 eller i annan lämplig skala om fastigheten är stor. Kartutdraget beställer du här och du ritar sedan själv in tillbyggnaden och måttsätter den. Rita också in minst tre vinkelräta mått från tillbyggnadens hörn till tomtgräns.

  Kontrollansvarig (KA)
  Den kontrollansvarige (KA) ska vara med och se till att lagstiftningen följs i ditt byggprojekt, genom att bland annat hjälpa dig att ta fram ett förslag till kontrollplan och se till att kontrollplanen följs. En KA ska vara certifierad och ha en självständig ställning, vilket innebär att denne inte får vara släkt med eller arbeta på samma företag som den som bygger. Du kan själv hitta certifierad KA i vår e-tjänst eller på Boverkets hemsida (om du ansökt via blankett). Tänk på att du måste kontakta KA före du anmäler denne i ditt ärende.

  Förslag till kontrollplan
  Kontrollplanen är ett dokument som beskriver vilka kontroller som ska göras inför och under byggnationen. I kontrollplanen ska det bland annat stå vad som ska kontrolleras, på vilket sätt kontrollerna görs och vad kontrollresultatet ska jämföras mot. Det ska också framgå vem som ska utföra kontrollerna. Den som själv bygger eller beställer byggnadsarbete (så kallad byggherre) ska med stöd av den kontrollansvarige, ta fram ett förslag till kontrollplan.

  Konstruktionsdokumentation
  Konstruktionsdokumentationen är ett dokument som beskriver husets bärande konstruktion. Den ska innehålla förutsättningarna för dimensioneringen och utförandet. Förutsättningarna för takstolarnas dimensionering och utförande varierar till exempel beroende på hur många våningar huset har eller om huset ligger i ett snörikt område.

  Konstruktionsritningar
  Konstruktionsritningarna ska visa husets uppbyggnad. Ritningarna ska innehålla tekniska delar och viktiga byggnadsdetaljer. Fullständiga konstruktionsritningar omfattar grund-, bjälklags- och takplan, samt sektion genom grund, väg, bjälklag och tak.

  Färdigställandeskydd (kopia på bevis)
  Ett färdigställandeskydd kan vara en försäkring eller en bankgaranti. Den ska skydda dig som beställer byggnadsarbete (byggherre) om byggentreprenören skulle gå i konkurs och inte kan slutföra bygget. Ett färdigställandeskydd behövs inte om entreprenadkostnaden understiger 10 prisbasbelopp, om du bygger åt dig själv, om du bygger till ett fritidshus eller om stadsbyggnadsnämnden bedömer att det inte finns behov av ett färdigställandeskydd. Kontakta kundservice på stadsbyggnadskontoret om du vill veta om ett färdigställandeskydd krävs i just ditt ärende.

  Redovisning av dagvattenhantering
  Redovisning av dagvattenhantering är en beskrivning av hur du tänker ta hand om ditt dagvatten, det vill säga regn- och smältvatten som inte kan tränga ner i marken.

  VVS-ritningar
  VVS-ritningar ska visa installationer för vatten, avlopp, värme och ventilation.

  Energiberäkning
  Energiberäkningen ska beskriva husets energianvändning, exklusive hushållsel. Med husets energianvändning menas byggnadens uppvärmning, tappvarmvatten och andra installationer såsom fläktar och motorer.

  Mer information

  Fler handlingar kan behövas
  Vi kan behöva fler handlingar för att kunna ta beslut om bygglov. I så fall kontaktar vi dig när vi fått din ansökan.

  Har du frågor?
  Kontakta gärna stadsbyggnadskontorets kundservice innan du skickar in din ansökan.

 • Vindsinredning i flerbostadshus

  Ta del av checklista för vindsinredning i flerbostadshus (exempelritning saknas)

  När du vill ha bygglov och startbesked för att inreda en vind till bostad i flerbostadshus behöver du skicka in handlingarna nedan.

  Handlingar inför bygglov:

  • Ansökan
  • Fasadritning i skala 1:100
  • Planritning i skala 1:100
  • Sektionsritning i skala 1:100
  • Ritningar nuvarande utseende
  • Kontrollansvarig (KA)

  Handlingar inför startbesked:

  • Förslag till kontrollplan
  • Brandskyddsbeskrivning
  • VVS-ritningar
  • Ljudutredning

  Ansökan
  Du kan välja att ansöka via vår e-tjänst eller på en vanlig ansökningsblankett. Väljer du att ansöka på vanlig ansökningsblankett vill vi att du skickar en omgång av alla ritningar i A3-format till oss. En fullmakt behövs om du anger att i ansökan att fakturan ska betalas av någon annan än den som söker bygglovet.

  Fasadritning i skala 1:100
  Fasadritningarna ska visa husets fasader från alla berörda väderstreck. De fönster, dörrar och så vidare som hör till den nya lägenheten ska vara markerade och ritningarna ska tydligt visa förhållande till intilliggande fastigheter.

  Planritning i skala 1:100
  En planritning är en horisontell genomskärning av huset. Ritningen ska visa en planlösning som är möblerad och tillgänglig för personer med nedsatt rörelseförmåga och de olika rummens funktioner ska anges, till exempel kök, sovrum, badrum och så vidare. Ritningen ska vara måttsatt så att byggnadens sammanlagda area går att räkna ut. Vi vill se planritningar för alla berörda våningsplan.

  Sektionsritning i skala 1:100
  En sektionsritning är en vertikal genomskärning av huset. Ritningen ska innehålla rumshöjd, färdiga golvnivåer och takvinkel.

  Ritningar nuvarande utseende
  Fasad- och planritningar som visar hur huset ser ut idag. Ritningarna behöver inte vara skalenliga. I vårt bygglovarkiv finns ritningar från tidigare bygglov sparade och dessa går ofta bra att använda sig av, men tänk på att du först måste kontrollera att de stämmer med verkligheten. Du kan själv ta fram bygglovhandlingar via bygglovarkivets självservicedatorer eller beställa digitala kopior som skickas till dig.

  Kontrollansvarig (KA)
  Den kontrollansvarige (KA) ska vara med och se till att lagstiftningen följs i ditt byggprojekt, genom att bland annat hjälpa dig att ta fram ett förslag till kontrollplan och se till att kontrollplanen följs. En KA ska vara certifierad och ha en självständig ställning, vilket innebär att denne inte får vara släkt med eller arbeta på samma företag som den som bygger. Du kan själv hitta certifierad KA i vår e-tjänst eller på Boverkets hemsida (om du ansökt via blankett). Tänk på att du måste kontakta KA före du anmäler denne i ditt ärende.

  Förslag till kontrollplan 
  Kontrollplanen är ett dokument som beskriver vilka kontroller som ska göras inför och under byggnationen. I kontrollplanen ska det bland annat stå vad som ska kontrolleras, på vilket sätt kontrollerna görs och vad kontrollresultatet ska jämföras mot. Det ska också framgå vem som ska utföra kontrollerna. Den som själv bygger eller beställer byggnadsarbete (så kallad byggherre) ska med stöd av den kontrollansvarige, ta fram ett förslag till kontrollplan.

  Brandskyddsbeskrivning
  En brandskyddsbeskrivning ska innehålla ritningar som visar tekniska brandskyddsåtgärder, samt dokument som beskriver hur byggnadstekniska brandskydd och brandskyddsinstallationer fungerar och samverkar. Ritningarna ska innehålla samtliga våningar och deras byggnadstekniska brandskydd och brandskyddsinstallationer.

  VVS-ritning
  VVS-ritningar som visar installationer för vatten, avlopp, värme och ventilation.

  Ljudutredning
  En ljudutredning görs för att säkerställa att ljudnivåerna i och mellan lägenheter inte blir för höga. Ljudutredningen görs av en sakkunnig akustiker. 

  Mer information

  Information om vindsinredning
  Mer information om vad som är viktigt att tänka på när du inreder en vind till bostad.

  Fler handlingar kan behövas
  Vi kan behöva fler handlingar för att kunna ta beslut om bygglov. I så fall kontaktar vi dig när vi fått din ansökan.

  Har du frågor?
  Kontakta gärna stadsbyggnadskontorets kundservice innan du skickar in din ansökan.