Ansökan och ansökningshandlingar

Här kan du lämna din ansökan för alla typer av byggärenden. Du kan också läsa om vilka handlingar du behöver skicka in i samband med ansökan.

Här ansöker du om bygglov, marklov, rivningslov, förhandsbesked och strandskyddsdispens, samt gör anmälan för byggåtgärder som kräver startbesked. Du kan välja att ansöka digitalt eller med pappersblankett.

Här kan du ta del av checklistor med exempelritningar för olika byggåtgärder. Checklistorna anger vilka handlingar du behöver bifoga i din ansökan. Hittar du ingen checklista för just din åtgärd är du alltid välkommen att kontakta stadsbyggnadskontorets kundservice.

Här får du stöd i hur ritningarna du lämnar in ska se ut.

Detaljplanekartan med bestämmelser är det juridiskt bindande dokument som en kommun tar fram för att reglera användningen av mark och vattenområden.

Har du glömt någon handling eller har du fått ett meddelande från oss att vi saknar något för att kunna handlägga ditt ärende? Det finns flera sätt du kan komplettera ditt ärende på.