Ombyggnad och ändring

Ska du installera en braskamin eller eldstad eller kanske riva en bärande vägg? Funderar du över Attefallsreglerna? Ofta behöver du anmäla ditt arbete till stadsbyggnadsförvaltningen och få ett startbesked innan byggstart.

Vad är anmälningspliktiga arbeten?

Det finns arbeten som inte kräver bygglov, men som istället kräver en anmälan till stadsbyggnadsförvaltningen. När en byggnad uppförs ska de regler som då är gällande följas och så länge inget väsentligt ändras i byggnaden är de reglerna de som gäller för byggnaden. Det vill säga, en byggnad uppförd 1985 uppfördes när SBN80 gällde (Svensk Byggnorm) och byggnaden är godkänd även om standarden är lägre än dagens krav eftersom den uppfyller de reglerna. Inga högre krav kan ställas på en byggnad i efterhand så länge inte en väsentlig ändring görs men då det sker ska de nya reglerna som gäller när ändringen utförs uppfyllas. Det vill säga reglerna i nu gällande PBL 2011 ska följas för att säkerställa att samhällets standard upprätthålls och att samma regler gäller för alla.

Vid en ombyggnad måste även byggnadens förutsättningar vägas in och kraven för en ändring kan anpassas till viss del. Därför ska an anmälan lämnas in till stadsbyggnadsnämnden som då tolkar, bedömer och avgör vad som är rimligt och sedan ger ett startbesked som anger vilka krav som behöver säkerställas för att byggnaden ska uppfylla en godkänd nivå. Det handlar om att säkerställa att hälsa, säkerhet och miljö i vårt samhälle ska vara tryggt för alla och att den som utför denna ändring måste kunna visa att det uppfylls. Det måste därför också dokumenteras så att det är möjligt att följa upp i efterhand.

Väsentliga ändringar är till exempel installation av vatten och avlopp eller en braskamin, ombyggnad av ventilationssystem eller ändringar i bärande konstruktioner.

Se även Boverkets lista över vad som bedöms som väsentliga förändringar i byggnad.