Anmäl installation av vatten och avlopp eller fettavskiljare​

När du installerar vatten och avlopp eller fettavskiljare måste du först anmäla det till stadsbyggnadsförvaltningen.

Vatten- och avloppsanslutning

För att ansluta en byggnad till det kommunala vattenledningsnätet ska du göra en beställning till Kretslopp och vatten. Då anlägger kommunen nya ledningar fram till en inkopplingspunkt som brukar placeras vid tomtgränsen. 

Så här ansöker du om VA-anslutning - Göteborgs Stad (goteborg.se)

Anmäl ditt arbete innan installation

Inom fastigheten ansvarar du som fastighetsägare för att ledningarna placeras enligt reglerna, både på tomten och inom byggnaden. Innan arbetet påbörjas måste du alltid göra en anmälan till stadsbyggnadsförvaltningen. Du ska skicka in en enkel ritning över ledningsdragningen på tomten och kopia på den beställning som gjorts till Kretslopp och vatten.

Ritningen kan göras på en karta, baskarta eller annan situationsplan över fastigheten. Rita in ledningarna från inkopplingspunkten till byggnaden där de kopplas in.

Registrera anmälningspliktig åtgärd

När du skickat in alla handlingar kommer du få en bekräftelse på att vi mottagit  din ansökan. Du kan sedan följa ditt ärende.

När en handläggare granskat dina handlingar kommer ett startbesked att beviljas. Då kan du börja gräva och koppla in dina ledningar.

När arbetet är klart behöver du slutbesked

När arbetet är klart ska det kontrolleras av Kretslopp och Vatten. De skriver sedan ett protokoll som du ska skicka in till stadsbyggnadsförvaltningen tillsammans med en begäran om slutbesked. Efter det kan installationen av VA-inkoppling godkännas. Du får ett slutbesked och ärendet avslutas.

Begäran om slutbesked

Fettavskiljare eller oljeavskiljare

För att minska mängden fett som rinner ut i avloppet på stadens ledningsnät ska fettavskiljare installeras för de verksamheter där det finns behov av detta, främst kök och restauranger. Vilken typ av fettavskiljare samt var den placeras kan Kretslopp och vatten hjälpa till med. En anmälan ska därför göras till Kretslopp och Vatten eftersom de ansvarar för tömningen av fettavskiljare och därmed omhändertagandet av fettet.

Hantering av fett - Företagare - Göteborgs Stad (goteborg.se)

Även avskiljning av oljespill innan det rinner ner i stadens ledningar är viktigt av miljöskäl. Verksamheter så som industri eller större garage måste installera detta och Gryaab kan hjälpa till med att välja rätt sort. Detta ska också anmälas till stadsbyggnadsförvaltningen på en ritning.

Regler för oljeavskiljare - Företagare - Göteborgs Stad (goteborg.se)

När dessa anmälningar blivit granskade kommer ett startbesked ges och du kan påbörja installationen. När detta är klart begär du slutbesked och ärendet kan avslutas med ett beslut om slutbesked.

Begäran om slutbesked