Till sidans huvudinnehåll

Råvattnet kommer från Göta älv


Råvattnet, som vi tillverkar dricksvatten av, kommer ända från Trysils fjäll i Norge. Innan vattnet når din kran så har det färdats genom Vänern och Göta älv och genomgått många kvalitetskontroller. Men älven påverkas av industrier, vägar och jordbruk längs hela älvdalen, och vi önskar ett bättre vattenskydd.
Göta älv är Sveriges vattenrikaste vattendrag. Medelflödet i älven är ungefär en halv miljon liter per sekund. Vi använder drygt två kubikmeter per sekund för dricksvattenproduktion.

Foto: Lo Birgersson

För att få fram ett bra dricksvatten behövs bra råvatten. Sju mätstationer längs Göta älv gör att Göteborg har bra koll på vattnets kvalitet hela vägen från Vänern. Ett nära och gott samarbete med kommuner, industrier och andra verksamheter säkrar kvaliteten.

Delsjöarna är vattenmagasin

Foto: Lo Birgersson

Råvattenintaget ligger i höjd med Alelyckans vattenverk i Lärjeholm. Där tar vi in älvvattnet och bereder det till dricksvatten i Alelyckans vattenverk eller pumpar det genom tunnlar till Delsjöarna och vidare till Lackarebäcks vattenverk. Delsjöarna är Göteborgs råvattenmagasin, och vid behov kan vattnet ledas tillbaka till Alelyckans vattenverk. Det händer när råvattnet i Göta älv av någon anledning inte håller samma kvalitet som vattnet i Delsjöarna.
För att öka säkerheten ytterligare är Rådasjön reserv för reserven.

Vi utreder Mjörn som ett framtida komplement till Göta Älv

Lerums kommun och Göteborgs Stad utreder just nu ett planerat råvattenuttag för dricksvattenproduktion från sjön Mjörn. Båda kommunerna behöver kunna försörja en växande befolkning med vatten; Lerum behöver en råvattenkälla Gråbo, och Göteborg behöver ett komplement till Göta Älv.

Älven behöver bättre vattenskydd

Råvattnet för att framställa Göteborgs dricksvatten hämtas från Göta älv som är Sveriges vattenrikaste älv. Men älven är starkt påverkat av mänsklig aktivitet: längs dess flöde ligger industrier, vägar och jordbruk som alla påverkar älvens vatten i högre eller mindre grad. Tyvärr har Göta älv som råvattentäkt inte det skydd som vi skulle önska, så därför har vi i Göteborgs Stad arbetat mycket med beredskapen för hur vi ska agera när oönskade saker händer.

Vi har ett välutvecklat samarbete med verksamheterna uppströms älven – kommuner, industrier, räddningstjänst med flera – vilket gör att vi snabbt får veta när det händer saker längs med älvdalen som kan påverka råvattenkvaliteten. Via vårt samarbete och samverkan inom bland annat Göta älvs vattenvårdsförbund och med hjälp av våra sju mätstationer utefter älven har vi en omfattande övervakning av vattenkvaliteten. Vi har tillgång till informationen i mätstationerna online, dygnet runt, och detta ger oss en god bild av läget och gör att vi kan bemöta händelser som kan vara till skada för vattnet.

När kvaliteten på älvens vatten är sämre än den ska vara för att vi ska kunna använda det till att göra dricksvatten, kan vi välja att inte använda Göta älv som vattentäkt. Då använder vi i stället vattnet från Delsjöarna, som vi sin tur förser med vatten från Göta älv när vattnet därifrån är utan anmärkning. Som ett led i att leverera säkert dricksvatten till göteborgarna stänger vi vårt råvattenintag från Göta älv flera gånger i veckan, när vattnet inte håller den kvalitet som vi önskar.

Vi kan inte hålla intaget stängt hur långa perioder som helst. Därför behöver vi fortsätta att arbeta med riskminimering och förebyggande insatser längs Göta älv. Det är lika viktigt att se till att kvaliteten på älvens vatten inte försämras, som att hålla hög kvalitet på de åtgärder vi gör för att möta oönskade händelser.

Vi har goda rutiner och effektiva avhjälpande åtgärder, så på kort sikt kan göteborgarna känna sig trygga med sitt dricksvatten; på lång sikt behöver Göta älvs vatten få ett bättre skydd och bli mindre utsatt för mänsklig påverkan.

Göta älv- och Vänersborgsvikens vattenskyddsområde

Göta älv- och Vänersborgsvikens vattenskyddsområde (Gävso) sträcker sig över sex kommuner utmed älven. Vänersborg, Trollhättan, Lilla Edet, Ale, Kungälv och Göteborg.

Information om vattenskyddsområde Gävso

Miljöförvaltningen har ansvar för tillsynen av vattenskyddsområdet

Undrar du något om Gävsö kontaktar du Göteborgs Stads kontaktcenter på 031-365 00 00.

Råvattnets kvalitet

För att kunna leverera dricksvatten av livsmedelskvalitet krävs både god tillgång på vatten och bra kvalitet på råvattnet. I sju mätstationer utmed Göta älv, från Vänerns utlopp till Lärjeholm, övervakas vattenkvaliteten regelbundet. Mätvärden för pH, turbiditet (grumlighet), konduktivitet (salthalt) och redoxpotential (syra/basförhållande) överförs fortlöpande till kontrollrummet på Alelyckans vattenverk. I två av mätstationerna finns dessutom ett automatiskt instrument för provtagning och analys av E.coli två gånger per dygn. Utöver detta finns ett omfattande provtagningsprogram såväl på vattnet i Göta älv som på det råvatten som tas in på vattenverken. Totalt analyseras ett 70-tal parametrar.

Rikt- och gränsvärden

De nationella kraven på råvattenkvalitet togs bort i samband med att nya dricksvattenföreskrifter började gälla 2004. I Göteborg har vi dock behållit råvattenkraven för att säkra att råvattnet håller hög kvalitet. Om något av rikt- eller gränsvärdena överskrids stängs råvattenintaget vid Lärjeholm och vattnet i Delsjöarna används istället.
Om avstängningen av råvattenintaget blir långvarig finns ännu en reservtäkt, Rådasjön i Mölndals kommun.

En renare älv

Ett omfattande och målmedvetet miljöarbete har gjort att vattenkvaliteten i Göta älv successivt har förbättrats sedan början av 1970-talet.

En antydan om hur förorenat ett vattendrag är får man om man tittar på syreförbrukningen. Mängden syreförbrukande material i Göta älv vid Lärjeholm är idag nere på samma nivå som i början av 1900-talet.
Ett annat mått på ett vattendrags status är det biologiska livet. Förutom att vara Sveriges vattenrikaste vattendrag är Göta älv sannolikt också det vattendrag i Sverige där flest fiskarter har påträffats. I en inventering som gjordes år 2001 konstaterades att hela 37 av Sveriges 59 sötvattensarter finns i Göta älv. 

Även Göta älvs vattenvårdsförbund (GÄVVF) kontrollerar regelbundet vattenkvaliteten i Göta älv och dess biflöden. Dessutom genomför GÄVVF en rad specialundersökningar av bottenfaunan, sediment, vattenmossa med mera.

Göteborgs Stad är också med i Mölndalsåns vattenråd som verkar för att vattnet inom Mölndalsåns avrinningsområde uppnår och håller en god ekologisk och kemisk status. Vattenrådet fungerar som ett samverkansorgan för att skapa samsyn och få helhetsperspektiv på vattenresurserna i Mölndalsåns avrinningsområde.

Kontakta Kretslopp och vattens kundservice om du har frågor

Telefon och e-post

Telefon
031-368 27 00
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Söker du en specifik tjänsteperson ringer du:

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)

Besöksadress

Gamlestadsvägen 317

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[12.011742272127824,57.75619903235914] }, "properties":{ "title":"Förvaltningen Kretslopp och vattens kundservice", "content":"Gamlestadsvägen 317" } }]

Postadress

Box 123
424 23 Angered

Öppettider

${loading}