Till sidans huvudinnehåll

Krav på rening av eget avlopp


Som fastighetsägare har du ansvar för att avloppsvatten från din fastighet renas tillräckligt innan det släpps ut. Miljöförvaltningen är tillsynsmyndighet och kontrollerar att enskilda avloppsanläggningar uppfyller dagens krav på rening.

Fastighetsägare som släpper ut avloppsvatten har ett ansvar för att avloppsanläggningen sköts och fungerar som den ska.

Tillsyn av enskilda avlopp

Miljöförvaltningen är tillsynsmyndighet för enskilda avloppsanläggningar och kontrollerar att miljöbalken följs.

Vid tillsyn av enskilda avlopp kontrollerar vi till exempel att avloppsanläggningar som har vattentoalett påkopplad genomgår mer rening än enbart slamavskiljning.

Det finns många olika typer av avloppsanläggningar som är mer eller mindre tekniskt komplicerade. En mer tekniskt komplicerad avloppsanläggning kräver mer skötsel av fastighetsägaren. Vid tillsyn av avloppsanläggningar kontrollerar vi att fastighetsägaren har den kunskap som krävs för att sköta om sitt avlopp.

Miljöförvaltningen kontrollerar också att avloppsanläggningen inte har synliga brister som gör att otillräckligt renat avloppsvatten släpps ut. Om vi upptäcker brister på en avloppsanläggning kan vi ställa krav på att de ska åtgärdas. Vid ett tillsynsbesök kan även villkor i tillstånd och förelägganden för avloppsanläggningar kontrolleras.

Miljöförvaltningen följer upp klagomål på avloppsanläggningar med att göra tillsyn. Det gör vi för att skydda människors hälsa och miljön.

Miljöförvaltningen tar ut en avgift för arbetet med tillsyn enligt en taxa som har beslutats av kommunfullmäktige.

Krav på rening

Lagen säger att avloppsvatten ska behandlas så att människors hälsa och miljön skyddas. Det finns inga specifika krav på hur avloppsvatten ska renas och hur mycket det ska renas. Hur hårda krav som ställs beror på hur känslig omgivningen är. Miljöförvaltningen måste göra en bedömning av vilka krav som ska gälla i varje enskilt fall. Kraven måste vara rimliga i förhållande till nyttan för hälsa och miljö och inte leda till orimliga kostnader.

Skydd av miljön

Om avloppsvatten inte renas från syreförbrukande och gödande ämnen så kan det bidra till algblomning eller att sjöar och vattendrag växer igen. I Göteborg innehåller många av våra vattendrag och havet redan för mycket syreförbrukande och gödande ämnen och därför ställer vi ofta hårda krav på avloppsutsläpp. I Havs-och vattenmyndighetens allmänna råd finns de krav som är rimliga att ställa på enskilda avloppsanläggningar.

Skydd av människors hälsa

Hur hårda krav som ställs på att avloppsvattnet ska renas från smittämnen har att göra med hur vattnet släpps ut och hur omgivningen ser ut. Om avloppsvattnet släpps ut i marken är det viktigt att det inte når grundvattnet innan det renats eftersom grundvatten kan användas som dricksvatten. Om vattnet inte är tillräckligt renat när det släpps ut i ytvatten, till exempel en bäck eller ett dike, så kan människor och djur som kommer i kontakt med det bli sjuka. Om vattnet rinner vidare från utsläppspunkten till en badplats eller i närheten av dricksvattenbrunnar är kraven på rening ännu hårdare.

Slamavskiljare räcker inte

Det räcker inte med att du har en slamavskiljare (till exempel en trekammarbrunn eller tvåkammarbrunn), det måste finnas ytterligare rening om du släpper ut avloppsvatten i till exempel en bäck, ett dike eller i marken. Slamavskiljare avskiljer stora partiklar men eftersom föroreningarna till stor del är lösta i avloppsvattnet innebär det att en mycket liten del av föroreningarna stannar i slamavskiljaren.

Avloppsvatten som har renats dåligt innehåller bland annat näringsämnen och bakterier som bidrar till olika problem i vattendrag och havet. Bakterierna i avloppsvattnet kan spridas till dricksvattnet och göra både människor och djur sjuka.

Ett annat problem som dåligt renat avloppsvatten kan bidra till är övergödningen som kan leda till syrebrist samt påverkan på fisk och andra vattenlevande djur.

Äldre anläggningar

Har du en avloppsanläggning som är gjord för mer än 20 år sedan kan reningen ha blivit så dålig att den behöver förbättras. Det gäller även om du har ett tillstånd för anläggningen. Det finns en checklista på Avloppsguiden som du kan använda för att kontrollera ditt avlopp.

Avloppsguidens checklista

Om du ska ändra din avloppsanläggning behöver du anmäla eller söka nytt tillstånd hos miljöförvaltningen beroende på hur stor förändringen blir.

Kontakta miljöförvaltningen

Har du synpunkter eller frågor kring krav på rening så kan du kontakta miljöförvaltningen.

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Karl Johansgatan 23

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[11.92664117990286,57.69694913471715] }, "properties":{ "title":"Miljöförvaltningen", "content":"Karl Johansgatan 23" } }]

Postadress

Box 7012
402 31 Göteborg

Öppettider

${loading}