Till sidans huvudinnehåll

Dricksvattnets kvalitet


Dricksvatten är ett av våra mest kontrollerade livsmedel och kvalitetskraven är höga. I Sverige är det Livsmedelsverket som beslutar om vilka gränsvärden som gäller. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har råd för hur du kan förbereda dig på eventuell akut vattenbrist.
Större delen av året är kvaliteten på dricksvattnet i Göteborg högre än vad Livsmedelsverket kräver. Under varma somrar kan dock vattentemperaturen ibland överstiga gränsvärdet som är 20 °C. Detta beror på att råvattnet kommer från ytvattnet som värms upp vid hög lufttemperatur. Eftersom dricksvatten smakar bäst väl kylt är ett tips att sommartid hälla upp vattnet i en karaff och ställa in i kylskåpet en stund.

Har ditt vatten varit avstängt, på grund av till exempel ledningsarbete, ska du alltid spola ur kranen tills vattnet är klart och kallt innan du dricker det eller använder det i matlagning.

Vi har ett omfattande provtagningsprogram

Kretslopp och vatten har tillsammans med Miljöförvaltningen i Göteborg tagit fram ett provtagningsprogram som är mer omfattande än vad Livsmedelsverket kräver. Provtagningsprogrammet säkerställer både kvaliteten på råvattnet från Göta älv och Delsjöarna, dricksvattnet som produceras i Göteborgs två vattenverk och dricksvattnet ute i rörnätet och i göteborgarnas kranar.

Detta egenkontrollprogram kompletteras med en offentlig kontroll på ledningsnätet som görs av Miljöförvaltningen och Kretslopp och vattens driftkontroll.

Mikrobiologiska, fysikaliska och kemiska analyser görs av Kretslopp och vattens ackrediterade laboratorium.

Här kan du läsa vad livsmedelsverket skriver om dricksvatten . Där får du reda på hur du förvarar vatten i dunkar och behållare när du måste lagra det, och hur du gör när du rekommenderas att koka ditt dricksvatten.

Dricksvattnet i Göteborg har följande värden:

  • Mjukt. Vattenhårdheten är cirka 20-24 mg Ca/l eller 2,7-3,3 °dH (tyska hårdhetsgrader). Det innebär att man kan använda den lägsta doseringen vid disk och tvätt.
  • pH-värde på cirka 8,0.
  • Alkaliniteten är på cirka 1,0 mmol/l (cirka 60 mg/l).
  • Låg järnhalt, mindre än 0,01 mg/l. För att minska risken för rost i rörnätet tillsätts kalk och kolsyra vid vattenverken, vilket ökar vattnets förmåga att stå emot försurning (alkalinitet).
  • Låg klorhalt, 0,05-0,25 mg/l. För att bakterier inte ska trivas i vattnet tillsätts klor i låg dos på vattenverken. Mängden klor är högre i vattnet närmast vattenverken och sjunker efterhand längre ut på ledningsnätet. I takt med den förbättrade råvattenkvaliteten har också klordoseringen kunnat minskas.
  • Låg aluminiumhalt , mindre än 0,02 mg/l. I vattenverken tillsätts aluminium för att underlätta avskiljning av partiklar. Aluminiumet och partiklarna hamnar så småningom i det slam som skrapas bort från botten av bassängerna i vattenverken. Aluminiumhalten i det färdiga dricksvattnet är lägre än i det inkommande råvattnet.
  • Låg fluoridhalt, mindre än 0,1 mg/l. Måttliga halter av fluorid (under gränsvärdet för dricksvatten 1,5 mg/l) skyddar dina tänder. Men marginalerna är små. Det krävs inte mycket mer fluorid för effekten ska bli den motsatta.
  • Fritt från skadliga mikroorganismer.
  • Mycket låg PFAS-halt. PFAS finns i miljön och kan förorena mat och dricksvatten. I Göta älv är halterna av PFAS låga och de minskar ytterligare efter rening i vattenverken. Det svenska gränsvärdet för PFAS4 innebär betydligt hårdare krav än det europeiska dricksvattendirektivet. 2026 kommer de svenska gränsvärdet för PFAS i dricksvattnet att sänkas till 4 nanogram/liter dricksvatten. Kretslopp och vatten mätningar har sedan lång tid tillbaka visat att PFAS-halten i Göteborgs dricksvatten legat under det kommande gränsvärdet. För dig som vill läsa mer om PFAS rekommenderar vi Livsmedelsverkets hemsida

Statistik för år 2023

Göta älv, Lärjeholm januari-augusti 2023  vattenkvalitet

Distribuerat dricksvatten januari-augusti 2023

Råvatten och dricksvatten vid vattenverk januari-augusti 2023

Statistik för år 2022

Göta älv, Lärjeholm januari - december 2022  vattenkvalitet

Distribuerat dricksvatten januari - december 2022

Råvatten och dricksvatten vid vattenverk januari - december 2022

Statistik för år 2021

Statistik distribuerat dricksvatten år 2021

Statistik Göta Älv, Lärjeholm, år 2021

Statistik råvatten och dricksvatten vid vattenverk år 2021

Låt kranvattnet spola ett tag innan du dricker det

Tänk på att öppna kallvattenkranen och låta vattnet spola en kort stund, tills du känner att vattnet har en låg och jämn temperatur, innan du dricker det eller använder det i matlagning.

Vattenledningarna i huset kan vara långa, och vattnet kan ha stått stilla i dem länge. Det senaste vattnet som spolats genom dem kan ha varit varmvatten, och när varmvattnet passerar kan metaller från ledningarna följa med vattnet.  Därför ska du aldrig dricka varmvatten eller använda det i matlagningen. Låt alltid kranen spola tills du känner att vattnet har en låg och jämn temperatur, och inte är missfärgat.

Partiklar som missfärgar vattnet kan också göra så att filter i hushållsmaskiner — tvättmaskin; diskmaskin; espressomaskin — kopplade till vattenledningen kan sätta igen, så undvik att använda dem medan vattnet är missfärgat. Se till att alltid först spola genom dina vanliga vattenkranar, vid till exempel handfat och diskho, innan du använder hushållsmaskiner kopplade till dricksvattnet.

Så här bedömer vi vattenproverna

I Kretslopp och vattens provtagningsprogram tar vi prover på vattnet från kranar i hemmen eller verksamheter. I vissa fall tar vi prov på det första vattnet som kommer när vi öppnar kranen. Som rutin tar vi sedan också ett prov efter det att vattnet fått spola ett tag.

Vattenproverna analyserar vi för exempelvis bakterier och metaller enligt Livsmedelsverkets dricksvattenföreskrifter. Utifrån gränsvärdena i föreskrifterna bedömer vi vattenprovet som antingen godkänt eller underkänt.

Är vattenprovet godkänt betyder det att du kan dricka vattnet och använda det vid matlagning; är det underkänt betyder det att någon parameter överskrider det föreskrivna gränsvärdet. Vid ett underkänt vattenprov gör vi alltid en samlad värdering av situationen och om vi bedömer att vattnet utgör en hälsorisk kontaktar vi dig omedelbart för att informera om att du inte ska dricka vattnet och vilka åtgärder som vidtas.

Kretslopp och vatten ansvarar för det allmänna vattennätet

Är det något fel med vattnet undersöker vi alltid intilliggande fastigheter och ledningar för att bli säkra på vad som orsakar felet. Ligger felet i de delar av vattenledningssystemet som vi har ansvar för, ser vi till att åtgärda det så snabbt som möjligt. Vårt ansvar sträcker sig fram till förbindelsepunkten, det vill säga den punkt vid tomtgränsen där det allmänna vattenledningssystemet kopplas samman med den enskilda fastigheten, vanligen en halv meter utanför fastighetens tomtgräns.

Fastighetsägaren ansvarar för ledningarna i huset

Alla avvikelser i vattenkvaliteten som kan ha uppstått i fastigheten meddelar vi till Miljöförvaltningen och till fastighetsägaren – din värd, din bostadsrättsförening eller det allmänägda eller privata fastighetsbolag du hyr av – som är den som har ansvaret för vattenledningarna i fastigheten. Är det fråga om en villa eller ett radhus där du själv är ägaren har du själv ansvar för vattenledningarna i din fastighet.

Det är även fastighetsägarens ansvar att se till att varmvattnet håller tillräckligt hög temperatur. Legionellabakterier kan förekomma i ledningsnätet och fastighetsägarens ansvar i detta finns beskrivet på Folkhälsomyndighetens hemsida om legionella och skötsel av vattensystem.

Dricksvattnet hälsosamt och rent

Har du vid enstaka tillfällen tagit dricksvatten utan att spola ur kranen först behöver du inte vara orolig. Det är däremot direkt olämpligt att under flera års tid använda vatten med höga halter av metaller, och därför rekommenderar vi att du alltid spolar ur kranen innan du dricker ditt vatten.

Kontakta Kretslopp och vattens driftcentral om du har frågor

Telefon och e-post

Telefon
031-368 70 70
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.
${loading}