Till sidans huvudinnehåll

Så arbetar Göteborgs Stad med dagvatten och skyfall


Göteborgs Stad arbetar på olika sätt för att hantera och rena dagvatten och att rusta Göteborg för skyfall. Vattnet behöver ta plats i stadsplaneringen.

Hantera dagvatten

Det är viktigt att planera för dagvattnet tidigt när nya områden byggs. Att rätta till i efterhand är alltid dyrare än att göra rätt från början. Klimatförändringarna innebär dessutom att planeringen blir ännu viktigare. Med ökade havsnivåer, mer nederbörd och ökade flöden i Göta älv står Göteborg inför stora utmaningar när det gäller att planera rätt för dagvattnet. Om vi planerar rätt tillsammans kan vi få ett dagvattensystem som är robust och som skyddar miljön från olika föroreningar.

Minska föroreningar

När regnvattnet når mark- eller takytor kan det smutsas ned med föroreningar från exempelvis trafik eller industrier. Om dessa föroreningar når våra vattendrag kan det påverka växt- och djurlivet. För att begränsa detta har Göteborgs Stad tagit fram riktlinjer och riktvärden för utsläpp av förorenat vatten till våra vattendrag och dagvattenledningar. Utöver det finns reningskrav för dagvatten som är en sammanställning av kraven och förslag på hur Göteborgs Stad ska göra för att nå dem.

Dagvattenlösningar

En åtgärd för att mängden föroreningar som når vattendragen ska minska är att bygga dagvattendammar. Ett sådant exempel är dammarna vid Järnbrottsmotet i Göteborg, som tar emot dagvatten från bland annat Flatås och Högsbo. I Saltholmen finns ett exempel på infiltration i liten skala där vattnet från parkeringsplatsen tränger ner i marken.

Rusta Göteborg för skyfall

Göteborg ligger nära det öppna havet och av centrala delar av staden ligger på nivåer som är nära havsytan. Det gör att Göteborg är känsligt för vädrets makter. Att det även regnar mycket här har säkert heller inte undgått någon. Klimatförändringarna gör att vi kan vänta oss stigande havsnivåer och kraftigare, våldsamma regn. För att minska konsekvenserna av klimatförändringarna utvecklar därför Göteborgs Stad strategier och metoder att möta dessa risker.

Göteborgs Stad arbetar förebyggande för att minska skadorna av skyfall. Det sker genom att ta reda på hur mycket vatten som kommer vid extrema regn, vart det tar vägen och bygger skyfallsanläggningar. Arbetet handlar också om att ta reda på vilka följder skyfall får för samhällsviktiga funktioner, som sjukvård, skolor och räddningstjänst, och att ta fram metoder och rutiner för att stödja arbetet med klimatanpassning.

Sju av stadens förvaltningar skrev 2021 under en överenskommelse om skyfall. Överenskommelsen ska tydliggöra organisation, finansiering och ansvarsfördelningen av skyfallsarbetet i Göteborg.

Här kan du läsa skyfallsöverenskommelsen

Skyfallsanläggningar

När det behövs föreslår Kretslopp och vatten skyfallsåtgärder i de planer för ny bebyggelse som Stadsbyggnadskontoret tar fram. Det är en utmaning att hitta platser som kan översvämmas på ett säkert utan att de utgör någon fara för människor eller egendom i en tätbebyggd och växande stad som Göteborg. Eftersom det tar flera år innan planerna realiseras har bara enstaka skyfallsanläggningar hunnit byggas än.

Staden kan också bygga skyfallsanläggningar i ett område utan att ny bebyggelse planeras. Ett exempel på det är den anläggning som planeras intill Östra sjukhuset.

En skyfallsanläggning kan till exempel utformas som en kombinerad skyfallsled och skyfallsyta. Den leder större flöden genom ett bostadsområde, samtidigt som dess yta fångar upp och håller kvar regnvattnet ett tag. Detta är ett sätt att skydda byggnader som ligger längre ned längs vattnets väg. Skyfallsanläggningar kan också byggas så att marken kan användas till annat, exempelvis en fotbollsplan eller en park, när det inte regnar.

FILM SKYFALLSANLÄGGNINGAR I MUNKEBÄCKSPARKEN

Många konkurrerar om plats

Det är svårt att hitta platser att bygga skyfallsanläggningar på i befintlig bebyggelse. Enligt lag kan kommunen anlägga sådana anläggningar på privat mark. Kommunen kan inte heller finansiera anläggningar utanför kommunens ansvarsområde, som exempelvis för polisen, sjukhus, fastighetsbolag eller Trafikverket.

På kommunens egen mark konkurrerar skyfallsanläggningar med andra ändamål. Det handlar om utrymme för elledningar, fjärrvärme och bredband.

Se vad som händer vid skyfall

webbplatsen Vatten i Göteborg kan du se vad som händer vid skyfall, höga flöden i vattendrag och höga havsvattenstånd. Där kan du också se vilka åtgärder som kommunen föreslår för att minska riskerna som är kopplade till översvämningar.

Kontakta kretslopp och vattens kundservice

Telefon och e-post

Telefon
031-368 27 00
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Söker du en specifik tjänsteperson ringer du:

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)

Besöksadress

Gamlestadsvägen 317

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[12.011742272127824,57.75619903235914] }, "properties":{ "title":"Förvaltningen Kretslopp och vattens kundservice", "content":"Gamlestadsvägen 317" } }]

Postadress

Box 123
424 23 Angered

Öppettider

${loading}