Till sidans huvudinnehåll

Planprocessen för dagvatten och skyfall


Här kan du som arbetar som konsult tillsammans med Kretslopp och vatten se hur planeringsprocessen för dagvatten- och skyfallshantering i staden ser ut. De huvudsakliga momenten presenteras i kronologisk ordning med länkar till information du behöver.

Här hittar du en guide till dagvatten- och skyfallsarbetet i planprocess, byggande och drift. Målet är att det ska vara lättare för dig att förstå din del av helheten. Här finns också alla nödvändiga stöd- och styrdokument samlade på samma ställe. Information som är kopplat till Göteborgs stads arbete med uppdatering av dagvattenhandboken finns på sidan Dagvatten och skyfall i stadsplaneringen.

Planbesked

Kretslopp och vatten (avdelningen för stadsutveckling, stadsbyggnadsenheten — SUS) yttrar sig om planen, vid behov efter avstämning med andra enheter inom Kretslopp och vatten.

Startmöte

Planläggning kan initieras genom beslut i kommunen som identifierat behov av detaljplan över ett område. Alternativt kan en privat markägare som vill utföra en åtgärd ansöka om planbesked. Kommunfullmäktige beslutar därefter om planuppdrag och då påbörjar förvaltningen arbetet med detaljplan. Ett vanligt inslag tidigt i processen är ett startmöte där synpunkter inhämtas bland annat från förvaltningar internt i kommunen. I detta skede görs vanligen ingen fördjupad dagvattenutredning men en översiktligt förutsättningsstudie bör tas fram som belyser grundläggande frågor. Är platsen lämplig att bygga på utifrån ett dagvattenperspektiv? Kan dagvatten hanteras hållbart?

Här inleds arbetet för Kretslopp och vattens del med att Stadsbyggnadsenheten representerar Kretslopp och vatten och lämnar besked till Stadsbyggnadskontoret om att en dagvatten- och skyfallsutredning är nödvändig.

Inför samråd

Processledare normalt förfarande

Efter startmötet beställer Stadsbyggnadskontorets plansamordnare de utredningar som behövs för planarbetet. Eftersom Kretslopp och vatten enligt sitt reglemente har uppgiften att samordna kommunens arbete med dagvatten och skyfall ska Stadsbyggnadskontoret kontakta Kretslopp och vatten med en förfrågan om dagvatten- och skyfallsutredning.

Dagvatten- och skyfallsutredningen är anpassad efter bland annat Länsstyrelsens prövningsgrunder. Utredningen ska ge svar på de frågor som behöver vara utredda för att bedöma om planen är genomförbar. Dagvatten- och skyfallsutredningens sammanfattning ska kunna användas till planbeskrivningen.

Enheten för dagvatten och skyfall på Kretslopp och vatten gör en bedömning om vilken omfattning utredningen behöver ha. Faktorer som exempelvis planens yta, planerad exploatering och naturliga förutsättningar gällande recipient och komplexitet i skyfallshantering påverkar utredningsbehovet. En del utredningar görs bäst stegvis för att resultaten från olika utredningar ska kunna ligga till grund för vidare planering.

Den del av utredningen som är nödvändig för planarbetet kan inte bekostas av VA-taxan. Stadsbyggnadskontoret och Kretslopp och vatten enas om utredningens omfattning och Kretslopp och vatten ersätts för arbetsinsatsen med pengar från plantaxan.

Om Kretslopp och vatten själva inte har personalresurser att genomföra utredningarna utförs arbetet av konsult, men det är fortfarande Kretslopp och vatten som samordnar arbetet.

Mall för dagvatten och skyfallsutredning ska nyttjas oberoende om utredningen görs internt eller utförs av konsult.

Länkar och stöddokument att nyttja i utredningar

Mall för dagvatten- och skyfallsutredning (används vid normalt förfarande)

Checklista för dagvatten- och skyfallshantering (används för exploatörsdrivna planer)

Göteborg när det regnar - En exempel och inspirationsbok för god dagvattenhantering

Reningskrav för dagvatten

Svenskt vattens publikation P105 (kan köpas som tryckt produkt i Vattenbokhandeln)

Svenskt vattens publikation P110 (Digital - del ett av publikationen kan laddas ner gratis)

Svenskt vattens publikation P110 (Tryckt - del ett och två)

Tillämpning av Svenskt vattens publikation P110 inom Kretslopp och vatten

Översiktsplan för Göteborg - Tematiskt tillägg för översvämningsrisker

Översiktsplan för Göteborg - Bilaga till Tematiskt tillägg för översvämningsrisker

Riktlinjer och riktvärden för utsläpp av förorenat vatten till dagvattennät och recipient

Överenskommelse om samverkan angående dagvatten och vattendrag inom Göteborgs Stad

Bilaga 1 Överenskommelse om samverkan angående dagvatten och vattendrag inom Göteborgs stad

Bilaga 2 Överenskommelse avseende Göteborgs Stads dagvattenkarta

Bilaga 3, Överenskommelse om samverkan angående dagvatten och vattendrag inom Göteborgs stad

Processledare exploatörsdrivna planer

I exploatörsdrivna planer handlar exploatören själv upp konsult och ser till att nödvändiga utredningar genomförs. Kretslopp och vatten har tagit fram ett stöddokument; Checklista för dagvatten- och skyfallshantering för att säkerställa att inga viktiga aspekter tappas bort i utredningarna. Den ersätter utredningsmallen för exploatörsdrivna planer.

Samråd

När ett förslag till detaljplan tagits fram genomförs ett samråd i syfte att inhämta synpunkter från allmänheten, myndigheter och organisationer med flera som är berörda. Alla som så önskar kan lämna synpunkter på planförslaget under samrådstiden. Dagvattenutredningen innehåller nu förslag på hantering av dagvatten inom planområdet och den svarar på vad som är nödvändigt att genomföra för att uppnå en hållbar dagvattenhantering. I samrådsskedet yttrar sig Kretslopp och vatten om planen. Samrådsyttrande skrivs av stadsbyggnadsenheten som vid behov tar hjälp av enheten för dagvatten och skyfall.

Inför granskning

Om det har skett större ändringar i planen, eller om man bedömde att det var lämpligt att dela upp utredningen och bara genomförde förstudie inför samråd kan utredningen kompletteras eller färdigställas i det här skedet. Utredningsmallen och andra tillämpliga stöddokument ska nyttjas även i den här fasen.

Granskning

I granskningsskedet yttrar sig Kretslopp och vatten om planen. Granskningsyttrande skrivs av stadsbyggnadsenheten som vid behov tar hjälp av enheten för dagvatten och skyfall.

Förprojektering och projektering

När utredningsarbetet är klart ska föreslagna anläggningar på allmän platsmark projekteras. Personal från Kretslopp och vatten bör finnas med vid projektering av dagvatten- eller skyfallsanläggningar på allmän plats, antingen som projektledare eller som stöttande specialistfunktion.

En förprojektering kan behöva göras inför genomförande av detaljplanen. Om förprojektering görs ska även dagvattenanläggning ingå och hänsyn tas till dagvattenutredningens förslag. Förprojekteringen avser i första hand anläggningar på allmän plats som förvaltas av kommunen. Kvartersmark är dock ofta en betydande del av planområdet och privata dagvattenanläggningar samordnas om möjligt i detta skede med allmänna dagvattenanläggningar.

Projektering av dagvattenanläggning bygger på dagvattenutredningen och den eventuella förprojektering som är gjord.

Till hjälp i stadens projekt finns Kretslopp och vattens projekteringsmanual och på stadens hemsida Teknisk handbok finns typritningar för ett antal anläggningar för dagvattenhantering.

Projekteringsmanual för Kretslopp och vatten

Typlösningar i teknisk handbok

Byggledning och drift

För att anläggningarna ska kunna ge önskad effekt måste de utföras och driftas så att planerad funktion bibehålls över tid. Vid behov av att göra avsteg från projekteringen ska ansvarig byggledare säkerställa att inte funktionerna för fördröjning och/eller rening försämras. Vid behov ska personal inom dagvatten- och skyfallsenheten frågas om råd.

Vid överlämning till driftspersonalen ska en driftsinstruktion finnas klar.

Kontakta kretslopp och vattens kundservice

Telefon och e-post

Telefon
031-368 27 00
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Söker du en specifik tjänsteperson ringer du:

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)

Besöksadress

Gamlestadsvägen 317

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[12.011742272127824,57.75619903235914] }, "properties":{ "title":"Förvaltningen Kretslopp och vattens kundservice", "content":"Gamlestadsvägen 317" } }]

Postadress

Box 123
424 23 Angered

Öppettider

${loading}