Till sidans huvudinnehåll

Detta är dagvatten och skyfall


Regn och smält snö, smältvatten, kallas för dagvatten när det rinner av från vägar och byggnader. När det regnar mycket kraftigt under en kort period kallas det skyfall. Skyfall är ovanliga men beräknas bli vanligare i och med klimatförändringarna.

Dagvatten

Dagvatten är regn, snö och hagel som rinner av från till exempel vägar, parkeringsplatser och tak. I en tätbebyggd stad som Göteborg finns det många ytor som är asfalterade eller hårdgjorda på andra sätt. En del av dagvattnet rinner direkt till närmaste vattendrag, medan en stor del färdas via diken eller brunnar och ledningar till avloppsreningsverket innan dagvattnet når en sjö eller ett vattendrag. Detta för att motverka risken för översvämningar och skador.

För att inte dagvattnet ska föra med sig miljöskadliga ämnen till sjöar och vattendrag ska man inte tvätta bilen på gatan och inte slänga skräp i brunnar. För ägare till villor eller radhus, ägare till flerfamiljshus, bostadsrättsföreningar och verksamheter finns det många tips på hur man kan göra för att ta vara på regnvatten och hjälpa regnvatten att rinna undan.

När det blir mycket dagvatten i ledningar eller i diken kan det leda till översvämningar i källare, att vägar inte går att använda eller andra skador. Här kan du läsa om hur du kan skydda din fastighet eller dina ägodelar mot källaröversvämningar.


Grafik som visar hur regnet tas emot när det faller över olika områden

Bilden visar hur regnet tas emot när det faller över olika områden beroende på skillnader i växtlighet, bebyggelse och hårdgjorda ytor.

Skyfall

Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut, SMHI, har en definition av skyfall som innebär att det kommer minst 50 mm regn under en timme eller minst 1 mm regn under en minut. Som jämförelse kan nämnas att det normalt kommer 50 mm regn i Göteborg under en hel månad. Nästan alla skyfall sker på sommaren då luften är varm. 

Skyfall förekommer redan i dag och forskningen visar att skyfallen kommer att bli vanligare när klimatförändringen leder till ökade temperaturer. Skyfall och översvämningar skapar problemen när vattnet skadar byggnader och vägar, men också hindrar trafik. Därför har kommuner och fastighetsägare ett ansvar för att leda dagvatten från sina marker till platser där vattnet inte gör så stor skada.

Skyfall på Linnégatan - detta kan hända...

Översvämmade sjukhusområden, trafik som inte fungerar, fara för liv och hälsa… Och skador för uppemot 20 miljarder. Göteborg kan drabbas hårt av skyfall när klimatet förändras. Se här hur det skulle kunna bli utefter Linnégatan ...när det stora regnet kommer.

Filmen är gjord av stadsbyggnadskontorets visualiseringsteam på uppdrag av Kretslopp och vatten. Visualiseringen är baserad på geografiska grunddata och är en del i den 3D-modell som finns för hela Göteborg, det vi kallar Virtuella Göteborg eller Göteborgs Digitala tvilling, som ska vara till hjälp för alla som deltar i planeringen av staden.

Kontakta kretslopp och vattens kundservice

Öppettider

Telefon och e-post

Telefon
031-368 27 00
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Söker du en specifik tjänsteperson ringer du:

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)

Besöksadress

Gamlestadsvägen 317

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[12.011742272127824,57.75619903235914] }, "properties":{ "title":"Förvaltningen Kretslopp och vattens kundservice", "content":"Gamlestadsvägen 317" } }]

Postadress

Box 123
424 23 Angered

${loading}