Till sidans huvudinnehåll

Lätt trycksatta avlopp - LTA-pump


I fastigheter där avloppsrören av olika orsaker inte kan fungera med självfall används lätt trycksatta avlopp – LTA – för att pumpa avloppsvattnet till det kommunala spillvattennätet. Fastighetens LTA-pump med avstängningsventil är Kretslopp och vattens egendom och sköts av vår personal, men fastighetsägaren har ansvar för driften av LTA-anläggningen.

Fastighetsägarens ansvar

Pumpstationen inne på fastigheten och avstängningsventilen i förbindelsepunkten är Kretslopp och vattens egendom och får endast hanteras av vår personal. Det innebär dock inte att Kretslopp och vatten automatiskt står för alla kostnader om dessa skulle gå sönder. Om pumpstationen eller avstängningsventilen går sönder på grund av att du har spolat ner något du inte får spola ner, eller på grund av yttre åverkan, betalar du som fastighetsägare reparationen.

Fastighetsägaren äger och är ansvarig för samtliga ledningar fram till förbindelsepunkten (0,5 meter utanför tomtgränsen). I ansvaret ingår att:

  • regelbundet se till att system och larm  fungerar 
  • omgående meddela Kretslopp och vatten vid fel och driftstörningar, till exempel om det blir svårare att spola, det rinner undan långsamt eller blir stopp
  • se till att det finns tillräcklig plats för LTA-anläggningen
  • betala för elen som driver systemet
  • ansvara för elinstallationen fram till kopplingsplinten i pumpstationen
  • betala för grävarbeten och anläggning av pumpstationen för att koppla enheten till installationen i övrigt
  • skydda och vårda systemet
  • se till att anläggningen alltid är helt åtkomlig för Kretslopp och vattens personal 

Se över pumpstationen regelbundet så att till exempel toalettpapper inte har fastnat. Är det stopp bör du inte spola eftersom det kan leda till översvämning och vattenskada. Håll fritt från växtlighet så att det är lätt att komma åt för service.

Här kan du läsa om vad du får och inte får spola ner.

Göteborgs Stads ansvar

Via Kretslopp och vatten ansvarar Göteborgs Stad för:

  • att ta emot spillvatten
  • service och felavhjälpning av pumpstationen

Pumpstationen måste vara lättillgänglig

Pumpstationen och dess larm kopplas till fastighetens elinstallation. Larmet ska vara placerat i fastigheten så att det går att se eller höra när det larmar.  Det är fastighetsägaren som står för elförbrukningen.

Pumpstationen måste vara tillgänglig för installation och underhåll om fel skulle uppstå. Det måste finnas en farbar väg för lastbil fram till fastigheten. Platsen ska vara lättillgänglig från vägen och får inte byggas för. Tänk på att en privat uppfart sällan är dimensionerad för att klara av en lastbil utan risk för att markbeläggningen körs sönder. Med farbar väg räknas därför i princip bara väg fram till fastighet.

Locket till brunnen för pumpen ska sticka upp cirka 20 centimeter. Inom en radie av cirka 1,5 meter från brunnens mitt ska markytan vara horisontell, eller luta något utåt. Vatten ska alltså inte kunna rinna in mot locket från marken. Ytan vid brunnen ska vara fri från grövre växtlighet och inget får byggas där.

Du kan läsa mer om reglerna för vatten och avlopp i Allmänna bestämmelser för användande av
Göteborgs Stads allmänna vatten- och avloppsanläggning. Du kan också läsa mer i Kretslopp och vattens folder Till dig som har ett lättryckavloppssystem – LTA.

Kontakta Kretslopp och vattens kundservice om du har frågor

Telefon och e-post

Telefon
031-368 27 00
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Söker du en specifik tjänsteperson ringer du:

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)

Besöksadress

Gamlestadsvägen 317

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[12.011742272127824,57.75619903235914] }, "properties":{ "title":"Förvaltningen Kretslopp och vattens kundservice", "content":"Gamlestadsvägen 317" } }]

Postadress

Box 123
424 23 Angered

Öppettider

Felanmälan

Blir det akut fel på din LTA-pumpstation kan du kontakta Kretslopp och vattens driftcentral dygnet runt på 031-368 27 00, knappval 2.
${loading}