Till sidans huvudinnehåll

Vatten- och avloppstaxa


Du betalar en fast grundavgift och en rörlig avgift för ditt kommunala vatten- och avlopp. Här kan du se Göteborgs Stads VA-taxa för år 2024.

Det vatten du får ur kranen kostar ungefär två öre per liter. Då ingår även rening av vattnet när det blivit avlopp. Här kan du läsa mer om vad som ingår i avgiften som du betalar.

Så här fungerar vatten- och avloppstaxan

Det kommunala vatten- och avloppspriset, eller den så kallade VA-taxan, består av en fast grundavgift och av en rörlig avgiftsdel som beror på hur mycket vatten du förbrukar. Den fasta delen beror på hur stort vattenflöde fastigheten kräver och baseras på vattenmätarens storlek. Den rörliga delen styrs av hur mycket vatten du gör av med. Du betalar drygt 19 kronor per kubikmeter (1 000 liter) med moms, medräknat avgiften för avloppet. I snitt använder en göteborgare 140 liter vatten per dygn. Den sammanlagda avgiften kallas för brukningsavgift.

VA-brukningsavgifter 2023

Vatten och avlopp brukningsavgifter 2024

Dricksvatten, spillvatten och dagvatten

Brukningsavgiften, som på fakturan tidigare har varit en gemensam post för vatten och avlopp, delas upp i dricksvatten, spillvatten och dagvatten. Uppdelningen innebär att du som kund enbart kommer att betala för de av dessa tre tjänster som du utnyttjar. Har du ingen dagvattenanslutning till det kommunala nätet betalar du inte heller för det.

Dagvatten är regn- och smältvatten som rinner från tak, gator, parkeringsplatser och andra hårdgjorda ytor.

Brukningsavgifter

Rörlig avgift

Den rörliga avgiften beror på hur mycket vatten du förbrukar. För småhusfastighet där vattenförbrukningen inte mäts eller som har egen vattentäkt beräknas rörlig avgift för dricksvatten och/eller spillvatten för 100 m3 per år. För Övrig fastighet beräknas avgiften för 1 500 m3 per år.

Rörlig avgift för dricksvatten

Kronor per kubikmeter

Utan
moms

Med
moms

Dricksvatten

9,57

11,96

Spillvatten

9,68

12,10

Fast avgift

För småhusfastighet betalar du en fast avgift enligt ”småhus” i tabellen nedan. Den fasta avgiften för övrig fastighet baseras på vattenmätarens storlek, uttryckt som nominell kapacitet.

Mätarstorlek

Dricksvatten

Spillvatten

Dricksvatten och spillvatten

Kronor per mätare och år

Utan moms

Med moms

Utan moms

Med moms

Utan moms

Med moms

Småhus

1 449

1 811

1 161

1 451

2 610

3 262

qn 2,5

3 478

4 348

2 785

3 481

6 263

7 829

qn 6

8 351

10 439

6 687

8 359

15 038

18 798

qn 10

13 917

17 397

11 143

13 929

25 061

31 326

Dn 50

17 396

21 745

13 928

17 411

31 324

39 155

Dn 80

44 537

55 672

35 661

44 576

80 198

100 247

Dn 100

66 805

83 507

53 491

66 863

120 296

150 370

Dn 150

149 614

187 017

119 793

149 741

269 407

336 758


Fast avgift för dagvatten

För småhusfastighet betalas fast avgift enligt "småhus" i tabell nedan. När två, tre eller fyra småhusfastigheter delar dagvattenservis betalar varje fastighet en småhusavgift.

Den fasta avgiften för övrig fastighet baseras på servisledningens dimension.

Servisdimension dagvatten

Kronor per servisanslutning och år

 

Utan
moms

Med
moms

Småhus

1 993

2 491

0-160 mm

7 975

9 969

175-180 mm

10 246

12 807

200 mm

12 530

15 663

215-225 mm

17 947

22 434

250 mm

19 079

23 848

300-315 mm

31 901

39 876

350 mm

43 424

54 280

375-380 mm

49 848

62 310

400 mm

56 717

70 897

450 mm

71 781

89 726

500 mm

88 618

110 773

600 mm

127 611

159 514

800 mm

226 866

283 582

1000 mm

354 473

443 092

1200 mm

510 445

638 057

2000 mm

1 417 901

1 772 376


Dagvatten från allmän plats

Avgift för dagvatten från allmän platsmark som är för hela stadens behov betalas av den som förvaltar marken. Avgiften baseras på hur stor yta som är ansluten till den allmänna anläggningen, och om ytan är hårdgjord eller inte.

För hårdgjord yta kostar det 2,18 kr utan moms per kvadratmeter . För ej hårdgjord yta kostar det 0,81 kr utan moms per kvadratmeter .

Fast avgift för vattenmätare i brunn

Fastigheter som har vattenmätare placerad i brunn betalar dessutom en årlig avgift för merkostnader i samband med byte av mätaren. Du betalar för varje brunn du har och om det finns flera mätare samma brunn får du betala för den största mätaren. 

Årlig avgift i kronor per mätarbrunn för mätarbyte

Mätarstorlek

Utan
moms

Med
moms

Småhus

600

750

qn 2,5

600

750

qn 6, qn 10

1200

1500

DN 50, DN 80, DN 100

1800

2250


Andra avgifter

När fastighetsägaren har beställt en åtgärd av Kretslopp och vatten, eller när fastighetsägaren inte har uppfyllt sina skyldigheter i något avseende, får fastighetsägaren betala för detta till Kretslopp och vatten enligt tabellen nedan.

Åtgärd

Kronor per åtgärd

 

Utan
moms

Med
moms

Nedtagning, inklusive uppsättning, av vattenmätare på kundens begäran:


qn 2,5, qn 6, qn 10
DN 50
Sommarmätare

1 020
2 301
1 612

1 276
2 876
2 015

Kontroll av vattenmätare på kundens begäran, mätaren felfri:


qn 2,5, qn6, qn 10
DN50, DN 80
DN 100 och större

1 677
2 951
4 108

2 096
3 688
5 135

Byte av sönderfrusen eller skadad vattenmätare eller ersättning vid förkommen vattenmätare:


qn 2,5
qn 6
qn 10
DN50

1 501
1 800
2 242
4 920

1 877
2 250
2 803
6 150

Förgävesbesök vid avtalad tid för uppsättning, byte eller avläsning av vattenmätare eller åtgärd avseende LTA-pump

650

812

Avgift för pulsmätare, per år

689

861

Avstängning och påsläpp av vatten efter beställning från kund:


   - helgfri måndag – fredag kl 07.30 – 16.00
   - övrig tid

1 300
2 080

1 625
2 600

Hyra av vattenmätare, per dag:


qn 2,5
qn 6
qn 10
DN50
DN 80
DN 100
DN 150

3,77
5,13
6,89
17,35
20,28
28,01
42,05

4,71
6,42
8,61
21,69
25,35
35,02
52,57


Anläggningsavgifter för nya anslutningar

Anläggningsavgiften är en engångskostnad för den fastighet som kopplas till det kommunala vatten- och avloppsnätet. Anläggningsavgiften består av tre delar: servisavgift, tomtyteavgift och förbindelsepunktsavgift. En servis är en ledning som förbinder fastighetens system med det kommunala vatten- och avloppsnätet. Servisavgiften motsvarar kostnaden för att dra fram vatten och avlopp till en fastighet. Tomtyteavgiften och förbindelsepunktsavgiften speglar fastighetens nytta av vatten- och avloppsanslutningen och hur mycket bostaden utnyttjar rörnätets kapacitet, samt kostnaden för att bygga lokalt ledningsnät.

VA-anläggningsavgifter 2023

Vatten och avlopp anläggningsavgifter 2024

Servisavgift

Avgiften gäller för tre framdragna servisledningar i samma schakt, normalt en var för dricksvatten, spillvatten respektive dagvatten, i samband med utbyggnad av ledningsnät. Etableringsavgiften tillkommer när servisledningar läggs efter beställning från fastighetsägaren och i efterhand ansluts till ledningsnätet. Om servisledningen är längre än normalt kostar det extra för den sträcka som överstiger 10 meter.

Servisavgift

Utan moms (kr)

Med moms (kr)

Småhus och Allmän plats

110 000

137 500

Övrig fastighet

173 000

216 250

Schaktöppningsavgift för Småhus och Allmän plats

54 000

67 500

Schaktöppningsavgift för Övrig fastighet

92 000

115 000

Lång servis för Småhus, kronor per meter överstigande 10 m

11 000

13 750

Lång servis för Övrig fastighet och Allmän plats, kronor per meter överstigande 10 m

18 000

22 500


Förbindelsepunktsavgift för dricksvatten och spillvatten

För småhusfastighet betalas förbindelsepunktsavgift för varje småhus med egen förbindelsepunkt för vatten. Två eller fler småhusfastigheter som delar förbindelsepunkt betalar avgift för ”Övrig fastighet”. Avgiften för Övrig fastighet baseras på vattenmätarens storlek, uttryckt som nominell kapacitet (qn).

Förbindelsepunktsavgift V / S

Utan moms (kr)

Med moms (kr)

Småhus

66 500

83 125

qn 2,5

172 000

215 000

qn 6

414 000

517 500

qn 10

691 000

863 750

DN 50

863 000

1 078 750

DN 80

2 208 000

2 760 000

DN 100

3 315 000

4 143 750


Förbindelsepunktsavgift för dagvatten

För småhusfastighet betalas för varje småhus med egen förbindelsepunkt för dagvatten, förbindelsepunktsavgift enligt ”småhus” i tabell nedan. Avgiften för övrig fastighet baseras på dagvattenservisens dimension.

När två, tre eller fyra småhusfastigheter delar förbindelsepunkt för dagvatten betalar varje småhus förbindelsepunktsavgift för sig, enligt ”Småhus” i tabellen. Fem eller fler småhusfastigheter som delar förbindelsepunkt för dagvatten betalar avgift för ”Övrig fastighet”.

Avgiften för övrig fastighet baseras på dagvattenservisens dimension. Avgiften för större dimensioner än de i tabellen betalas enligt individuell kalkyl. 

Tomtyteavgift

Avgiften gäller småhusfastighet, övrig fastighet och obebyggd fastighet. Avgiften är 94 kr/m² tomtyta utan moms, och 117,50 kr/m² med moms.

Förbindelsepunktsavgift D

Utan moms (kr)

Med moms (kr)

Småhus

14 500

18 125

150 / 160 mm

59 500

74 375

200 mm

94 000

117 500

215 / 225 mm

135 000

168 750

250 mm

143 000

178 750

300 / 315 mm

235 000

293 750

400 mm

415 000

518 750

500 mm

650 000

812 500


VA-bestämmelser som pdf

Bestämmelser som gäller vatten- och avlopp i Göteborg hittar du i pdf-dokumenten nedan.

ABVA: Allmänna bestämmelser för vatten och avlopp, 2017

Föreskrifter för VA-taxa 2019

Få information om störningar via sms eller telefon

Vi har en telefonitjänst för att informera om akuta driftstörningar i det kommunala VA-nätet, som exempelvis vattenavstängningar. Systemet ringer automatiskt till din fasta telefon eller skickar ett sms till din mobiltelefon. Läs mer och registrera dig för sms vid störningar

Ska du flytta?

Här gör du flyttanmälan och ändrar samtidigt både ditt avfalls- och vatten- och avloppsabonnemang.

Kontakta Kretslopp och vattens kundservice

Har du synpunkter eller frågor om vatten- och avloppstaxa så kan du kontakta oss.

Öppettider

Telefon och e-post

Telefon
031-368 27 00
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Söker du en specifik tjänsteperson ringer du:

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)

Besöksadress

Gamlestadsvägen 317

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[12.011742272127824,57.75619903235914] }, "properties":{ "title":"Förvaltningen Kretslopp och vattens kundservice", "content":"Gamlestadsvägen 317" } }]

Postadress

Box 123
424 23 Angered

${loading}