Till sidans huvudinnehåll
Blå och vit skylt på en trädstam, med texten Naturreservat.

Ansök om tillstånd eller dispens i naturreservat


Om du ska göra åtgärder och aktiviteter inom ett naturreservat krävs oftast tillstånd eller dispens. Om det finns särskilda skäl och är förenligt med reservatets syfte kan Göteborgs Stad, enligt miljöbalken, ge dispens från föreskrifter för ett naturreservat.

Checklista för ansökan

 1. Bifoga en kartskiss och en beskrivning av hur åtgärden ska genomföras och vilka konsekvenser den kan få för reservatets värden. Stadsbyggnadsförvaltningen kan i en del fall begära in en  miljökonsekvensbeskrivning.
 2. Fastighetsbeteckning och gärna gatuadress om det finns.
 3. Tidpunkt när verksamheten eller åtgärden planeras att genomföras. Det kan hända att du inte kan genomföra åtgärden när du har tänkt, om tidpunkten till exempel är samtidigt som fåglars häckning eller fiskars lek i vattendrag.
 4. Vad som planeras och hur det ska genomföras, till exempel storlek, material, placering och om du till exempel ska gräva eller fylla ut.
 5. Ange numret på den eller de föreskrifter som ansökan anser till exempel A6 eller C1. Detta hittar du i beslutet för det aktuella naturreservatet.
 6. En beskrivning av eventuella skador eller påverkan på naturmiljön.
 7. Beskrivning av vilken hänsyn som kommer att tas för att begränsa eventuella skador.
 8. Beskriv vilka särskilda skäl som finns för att en dispens ska kunna prövas.
 9. Förslag på hur intrånget kommer att kompenseras. Intrånget kan kompenseras i naturreservatet eller i något annat område.
 10. Bifoga karta och andra relevanta handlingar Observera att du måste bifoga varje enskild handling i en separat PDF.
 11. Fakturaadress samt fakturamottagaren, om vi ska fakturera någon annan än den som söker dispens eller tillstånd.

Ansök om dispens eller tillstånd i naturreservat

Att tänka på innan din ansökan

 • I en ansökan om dispens ska det framgå vilka särskilda skäl du framhåller.
 • Om din ansökan gäller tillstånd bör du ge en motivering till åtgärden.
 • Om kompensation kan vara aktuellt ska du föreslå kompensationsåtgärd.
 • Det ska stå vem som ansvarar för aktiviteten, åtgärden eller verksamheten och hur denne kan kontaktas.

För att ta reda på om den aktivitet eller verksamhet du planerar kräver dispens eller tillstånd bör du först studera reservatets syfte, föreskrifter och gränser. Du kan rådgöra med miljöplanerarna på stadsbyggnadsförvaltningen.

Exempel på aktiviteter, åtgärder eller verksamheter i reservaten som kan kräva dispens eller tillstånd:

 • Anläggningar: upplag, byggnader eller bryggor.
 • Åtgärder: fälla träd, gräva eller schakta.
 • Evenemang: tävlingar och läger.

Vem utfärdar tillstånd och dispens?

Stadsbyggnadsförvaltningen ansvarar för prövning av dispenser och tillstånd i kommunens naturreservat.

Du ansöker om dispens eller tillstånd via vår e-tjänst som finns på denna sida.

Vi följer upp godkända dispenser och tillstånd genom att till exempel inspektera åtgärder och aktiviteter på plats i naturreservatet.

Åtgärder och/eller aktiviteter i naturreservat skyddade av Länsstyrelsen Sök dispens eller tillstånd - Länsstyrelsen 

Vad kostar en ansökan?

Alla beslut debiteras med timtaxa. Om en ansökan avslås, eller om ett ärende avskrivs eller avvisas, tas avgift ut för den handläggningstid som lagts ner i ärendet.

Avgifter och taxa

När behöver jag ansöka om dispens?

 • Du behöver ansöka om dispens om du vill göra något som är förbjudet enligt naturreservatets föreskrifter.
 • För att du ska kunna få dispens från förbudet ska åtgärderna stämma överens med reservatets syften och du behöver även kunna motivera åtgärden med särskilda skäl. Till exempel varför du måste gräva eller schakta i ett naturreservat.

Stadsbyggnadsförvaltningen gör en bedömning om det går att lämna en dispens eller inte.

Vad innebär kompensationsåtgärder?

Om du söker dispens från ett förbud måste du även planera för hur du kan kompensera för den skada som dina aktiviteter kan ha på naturmiljön i naturreservatet. Dessa kompensationsåtgärder ska du beskriva i din ansökan.

En kompensation kan till exempel vara att du planterar nya träd om åtgärden innebär att du måste ta ner befintliga träd.

Vad är en tillståndspliktig åtgärd?

För vissa åtgärder eller aktiviteter behöver du istället ansöka om tillstånd från reservatsföreskrifterna. Tillståndsansökningar prövas på samma sätt som dispensansökningar med den skillnaden att miljöbalken här inte kräver särskilda skäl eller kompensationsåtgärder. Kommunen kan ställa villkor när, var och hur åtgärderna ska utföras.

Hur lång tid tar din ansökan?

Totalt brukar ett dispens- eller tillståndsärende ta minst fyra veckor från att ansökan kommit in tills den är behandlad. Principiella eller viktiga ärenden tar ytterligare fyra veckor, eftersom de måste beslutas av byggnadsnämnden. Beslutet får laga kraft först tre veckor efter att det är nedskrivet. 

Kontakta stadsbyggnadskontorets kundservice

Öppettider

Telefon och e-post

Telefon
031-368 19 60
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Köpmansgatan 20

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[11.964822849479264,57.70713611691514] }, "properties":{ "title":"Stadsbyggnadsförvaltningens kundservice", "content":"Köpmansgatan 20" } }]

Postadress

Box 2554
403 17 Göteborg

${loading}